#3404: Biorama-Teatern

4

PROGRAM Måndag-Onsdag (l4-l6 Okt.)

  
 

l Veckorevyn.

Ellin storslaget program!

lmtrilansln ul till.  

Synnerligen instruktiv bild från vårldsfirmarl Thomas A. Edison.

1:a afd. Värfnine.
Vi se huru de unga männen ifärfvas af kro-
nans värfningsmän som passa, på vid mera tra-
fikerade platser.

2:a afd. Undersökning.
Nu måste de unga krigarämnena undergä en
noggrann besiktning. Hjärta, lungor, ögon och
öron undersökas mycket noga af läkare.

3:e afd. Finger-aftryek.

För att undvika att förbrytare införas i rul-
lorna får hvarje ung man göra ett fingeraftryck,
hvilket sedan jämföres med dem polisen har 1 sin
ägo.

4:e afd. Rekryten.

De unga man, som blifvit antagna, skola nu
öfvas att göra höger och vänster om, men göra
naturligtvis oftast "helt tvärt om" soml det står 1
uSven Dufvuu.

5:e afd. Öfning i vapnens bruk.
De amerikanska soldaterna öfvas lmycket
grundligt i skjutkonsten och äro i genomsnitt goda
skyttar.

6:e afd. Pai-ad.
Sedan soldaterna blifvit inöfvade följa upp-
visningar och parader, hvilka vi se göra ett ganska
öfverväldigande intryck.

7:e afd. Nöjen.

VHär se vi de mindre allvarsamma stunderna
i soldaternas lif. Att de förstå att roa sig är på-
tagligt. Synnerligen dansen efter den stora rege-
mentsmusiken är synnerligen gouterad.

8:e afd. Löpning.
Då och då anordnas snabbhetslöpningar mel-
lan soldaterna. Dessa tal-lingar åskådas alltid af
en stor publik.

ll

 

 

9:e atd. Simning.

Här se vi att de amerikanska soldaterna äro
synnerligen goda simmare och riktiga mästare i
dykning.

10:e afd. Dykning.

Hvad specielt dykning beträffar, äro ameri-
kanarne synnerligen våghalsiga och de eleganta
hopp som göras från de höga trampolinerna äro
hisnesamma.

11:e afd. Baseballspel.

Baseball är ett amerikanskt bollspel, som med
förkärlek spelas öfverallt i Förenta Staterna och
i hvilket amerikanarne besitta stor färdighet.

12:e afd. Boxning.
Afven boxning är en mycket gouterad idrott
i Amerika och genom tidningarna har man ofta
erfarit med hvilket intresse amerikanarne följa
boXningstätlingarne, ett intresse, som många gån-
ger föranledt skandal.

13:e afd.
Skjutning med pjäser af grof kaliber.
Dessa fruktansvärda mordverktyg utslunga
en granat som går ända till 3 kilometer långt och
l kilometer högt.

14:e afd. Skjutning mot flygande mål.

En bogserångare går ut och har en del prå-
mar efter sig å hvilka ställningar äro uppsatta
som skola markera krigsfartyg.

15:e afd. En fruktansvärd projektil.

Affyrandet af en 12 tums projektil på mer
än fem mils afstånd. Vikten af granaten är
1,050 skålpund och krutladdningens Vikt är 2-50
skålpund.

16:e afd. Verkan af ett skott.

Målet går fram med en hastighet af cirka lö
kilometer i timmen. Projektilen hehöfver endast
14 sekunder för att hinna målet. Vi se den stora
säkerhet, med hvilken målet tages.

Lyckobarnet.

 

Lyckans skittningar.

Drama i 8 afdelningar inspelat af amerikanska skådespelare.

1:0. Broderstriden.
2:0. 5 år senare.
3:0. M0dlös.

4:0. En tung väg.

Villi och Johan äro bröder,

men lefva under högst olika förhållanden.

Oväntad hjälp.

10 år senare.
Lifvets omskiften.
Försoningen.

5:0.
16:e.
7:0.
8:0.

Villi lefver i fattigdom medan

den andre har haft tur med sig och arbetat sig upp till en inko-mstbringande befattning. Johan nekar dock

att hjälpa sin broder, som är i behof af hjälp.
Emellertid är ödet Villi gunstigt.
hjälper honom med pänningar.

En af hans tidigare principaler som hör hur svårt Villi har det
Inom loppet af ett par år lyckas det Villi att komma upp sig. Brodern

Johan har emellertid kastat sig ut i vilda spekulationer och som han afsagt sig sin plats, går det mer och
mer tillbaka för honom och efter få år är förhållandet helt förändradt.
Nu är det Johans tur att gå den tunga vägen för att bedja om hjälp, dubbelt tung, för att han mins

den tid då han afvisade sin broder.

Som så ofta här i lifvet är det de unga som får medla mellan de äldre.

Villis lilla dotter stiftar försoning mellan de två bröderna.

 

Hocus! Fokus! Filejokus!

eller

q Toto har ingen tur.

. Herr Toto-är en man, som förföljes af en befängd otur och råkar därför i de mest brydsamma (icke
minst komiska) situationer. Först råkar han i onåd hos sin hustru, sedan hos svägerskan, hvilket så ned--
sätter hans eljest glada humör att han skyndar till en restaurant för att få en tröstare, Men äfven på restau-V
ranten råkar han illa ut. Slutligen finner han en marknadsgycklare som utbjnder ett underbart trollmedelt
Det är något för mig tänker Toto, som icke glömt den behandling hans plågoandar låtit honom undergåi
och köper undermedlet för att hämmas. Trollmedlet skulle dock visa sig ha föga effekt åtminstone hvadi
hustrun och svägerskan beträffar. Stackars Totol

      
  

 
  
 
 
 
 
   

GSöt tställninqat oaibmtttit.6-10 v.. m.
Söndag 2-5 och ö-lO e.. m.

:Biliettpris Izsta plats 35 öre, 2I=dra 25 öre.
Visas äfven för bam.

Västervik i912. C. O. Ekblad &"C:!ow.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain