#3402_1:

Derefter som extranummer:

 

Tjugemie franska jägareregementet
vattnamie sina hästar i Auhefieden.

Vi få här bevittna en del intressanta seener7 j

som).Å Visa7 med hvilken färdighet de smidiga hästarne
första att röra sig i det Vàta elementet.

Pathe Film. Kelorerad.

Ulm

Max har svårt att-finna
en hustru.
Kemisk seen af Max Linder,

Y spelad af honom själf.

Max har redan gått miste om tre förmånliga
giftermål. För att säkrare nä sitt mål7 friade han
första gången samtidigt till två unga arftagerskor,
men för att hamnas7 störta dessa honom i en tunna
utför ett berg och ned i hafvet. Vid stranden finner
Max Visserligen en tredje fästmö7 men ett hål på
hans onämnbara gör afven detta parti om intet.

Nu har han ändtllgen fatt korn på en förtjusan-
de nng flicka och är just på Väg till förlofningsmid-
dagen. Huru komma sakerna att aiiöpa denna gång?
Vi se honom med bafvan loeträda sina blifvande svär-
) föräldrars tröskel. Visserligen "ar han elegant ooh i
allo otadligt klädd7 men han har råkat trampa på ett
flugpapper. Förgafves söker han med ett tungt sma-
leende på läpparna att befria sig från det fördömda
papperet. Limmet haftar Vid hans fingrar7 nedsölar
hans kläder ooh betäeker honom med ett klibbigt
lager. Den stackars Max kämpar Vid bordet förtvif-
ladt med sitt glas7 sin knif7 sin gaffel7 som alla hänga
fast Vid handen på honom.

Tack Vare dessa fatala omständigheter gar Max
annu en gang miste om en fästmö. Han förlorar
emellertid icke modet, och Vi skola i en kommande
serie få se denne outtröttlige friares Vidare öden och
afventyr.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

 

 

- Monepelslràrlespelet

lHelfiirestäliningshillien

NAPULEU

m

 

 

i fångenskap
på 3:t Helena.

Extranummer:

Max har svårt attfinna

enÄ  hustru.

Pris 5 öre.

Information

Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages