#3400_2:

:::::::::::::::::::::än::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

onCecar de. Basano

Staliensk konstfilm.

.Drottning Isabella upptäcker ett kärleksförhäl-
lande mellan vDon Salluste -oeh en af hennes kam-
martärnor samt älägger honom att gifta sig med
denna. Don Salluste blir ursinnig ooh vägrar be-
stämdt att inga denna förening. Dä han kommit
underfund med de ömma känslor hans betjänt Ruy
Blas hyser för drottningen, uttänker han en listig
plan. Han tillsäger Buy Blas att ikläda  en rik
adelsmans dräkt, 4hvarefter han skär bort den ena
spetsmansehetten samt lindar den omen bukett, som
han sedan xsjälf lägger4 päy fönsterbrädet till ett af
drottningens rum.v Slutligen ger han Ruy Blas i upp-
drag att till Isabella öfverlämna hans afskedsansökan
samt presenterar honom för henne såsom en förnäm
man vid nanm Don Cecarl de Basano.

Buy Blas tror sig drömma, och när han står
inför den han i hemlighet tillber öfvervaldigas han
af sin rörelse och faller i vanrnakt. Drottningen
igenkänner nu den hemlighetsfulla adelsman, som
dagligen lägger en bukett i hennes fönster. Bägge
erfara en ömsesidig sympati. Isabella emottar med
glädje Don Saliustels afskedsansökan och utnämner
Don Basano till hans plats.

Ruy Blas har fått sina djärfvaste förhoppningar

uppfyllda. Men ack! detta är början till hans olyckaV

och skam.
i En dag när drottningen emottar Ruy Blas upp-
täcka de en angifvelse om en sammansvärjning mot

drottningen. Ruy Blas maskerar sig och beger sig
till de sammansvurnes mötesplats, San Fransiscos af
Arago kloster. Han är närvarande när beslutet fattas
att bortföra Isabella samt afslöjar med lätthet deras
brottsliga förehafvanden, kämpar mot dem samt räddar
drottningen. Men nu kommer befallning frän Don
Salluste att aterinträda i hans tjänst, och Buy Blas
måste åter påtaga sig livreet och lyda sin obevekliga
herre. Don Salluste later i Don Ceears namn till-
ställa drottningen en ifrig anhållan om ett möte. Hon
skyndar till mötesplatsen och faller, i den utlagda
snaran. Den förste hon möter är Ruy Blas i huset
Salluste7s livrée. Den förtviflade frågar hvarför hon
kommer till detta hus Ooh drottningen Visar honom
den af Don Oecar undertecknade biljetten. Ruy Blasl
fattar nu Don Sallustels djäfvulska plan och besvär
drottningen att fly . . . Det är för sent! Don Salluste
inträder och öfverhopar drottningen med hänfulla
tillmälen . .. LLHa, haft, hanskrattar han LLNi har er-
bjudit mig er tjänarinna till maka och jag har gifvit
Er min betjänt till älskareu.

Vid dessa ord fattar Ruy Blas Don Sallustels
värja och en strid uppstar mellan de bägge männen.
Ruy Blas segrar. Han har hämnats sin drottning,
men dä han ej kan uthärda den öfverväldigande
skammen, tar han gift. Drottningen, som i Ruy
Blas endast ser den man, som offrat sig för henne,
trycker sakta sina läppar mot hans hand.

Därefter som extranummer

Little Moritz ute i brådskande ärende.

En mycket roande och underhållande skämtbild.

Bref: LLKäre Vän! Ni är försenad, hvarför jag läter jägaren hämta Eder död eller lefvande.

Tartenol m.

Information

Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages