#3399: Kjeflinge Biograf-Teater

jeflinge Biografteater.

  Lördagen den 14 och Söndagen den 15 September 1912.

Hjälten från
räddningsstatinnen.

"tukxve O
Smyrna.
Härlig natur-bild i färger.
Smyrna har ett vackert läge pä Asiens vestra, fruktbara
kust. Fran denna stad erhälles fikon och mattor. LLSmyrna-

fikonu och uSmyrnamattorLL torde vara bekanta för Vär publik.
Bilden visar flera intressanta vyer från denna Vackra stad.

Cre på bröllopsresa.

Ett nrkomiskt skämt, som handlar om huru det unga pa-
ret fär en objuden gäst med på bröllopsresan och huru hela
sällskapet hamnar hos polisen.

Vogeserna.

Naturbild.

Från kojan till palatset

genom1 döden

Gripande bild ur lifvet. W

Lille Jack tillhör de olyckliga barn som blifvit utkastade
i världen och omhändertagna af en s. k. fostermoder.
verlämnar honom till en skorstensfejare, som dä ej Varbeterghif-
ves tvingar Jack att jämte andra olycksbröder bege sig på
bettleri. .

Vi se den lille i sitt hårda arbete samt huru han Vid hem-
komsten, istället för mat, trakteras med hugg och slag af den
obarmhärtige mannen.

En dag kommer Jack i tillfälle att bevisa en liten flicka
en tjänst, dotter till den rika änkefru X. Den lilla flickan tog
ett starkt intryck af den ntmärglade gossen närer en upphörlig
önskan att få återse honom.

Den lilla insjuknar häftigt och allt hopp är ute, hon be-
der sin mamma enträget att hämta Jack och upptaga som
egen, dä hon ej mera finnes till.

Den upprörda. och förtviflade modern lofvar allt, och som
vi sedermera se, häller äfven sitt löfte till den lilla som med
Jack vid sin sida gär dit, hvarifrän ingen återvänder.

Hon öf- ,

Stort spännande Amerikanskt skådespel.

j U. S. Lifräddningscorps medverkar.
l-lufvudpersonerna:

Jack Ronald, räddningsman

. . . Mr John Griffiths.

. . . Miss Florence Lawrense.

vid räddningscorpsen

Jessie Storm, hans fästmö

 

j Den unga James Calvin, son till distriktinspektören, kom-
! mer en dag till lifräddningsstationen med nägra Vänner. Knappt
j ditkommen börjar han lifligt uppvakta Jessie Storm, dotter till
1räddningskårens kapten. Han har emellertid ingen framgång
förrän Jessie märker att hennes fästman Jack Ronald särskildt
intresserar sig för en af gästerna, Vera Stanhope. Den vackra
Jessiei börjar dä en liflig flirt med James och lyckas göra sin
fästman svartsjuk. Dåy Jack ser Jessie stiga upp i James au-
tomobil, mister han plötsligt allt intresse för fröken Stanhope.
Den aftonen skiljas de båda älskande ät efter ett litet gräl.

Efter nägra dagar återkommer Calvin för att hälsa pä
Jessie, och under det han söker henne bland klipporna mister
han plötsligt fotfästet och störtar ned.v En liten refva ibä-rget
räddar honom från döden i böljorna. Pä hans dödrop skyndar
Jessie till, och då hon ser hans belägenhet, uppsöker hon ome-
delbart Jack och ber honom hjälpa den nödställde. Jack har
emellertid ingen vidare lust att bispringa sin förmente rival,
men kan till slut icke motstå den älskandes böner, och med
fara för sitt eget lif räddar han nu den man, som han tror
vara skuld till hela hans olycka. Calvin föres sanslös till Jes-
sies hem, under det att den tappre räddaren slär sig ned pä
klippan. f

När Calvin äterfär medvetandet, önskar han se den man,
som räddat hans lif. Motvilligt föres Jack in, Calvin trycker
varmt hans hand och drager upp en bundt sedlar för att där-
med belöna sin räddare. Den unge sjömannens stolthet blossar
häftigt upp. Föraktfullt kastar han sedlarne pä golfvet och
lämnar med stolt hållning rummet.

Calvin gör sig nu smått löjlig öfver sin räddare men Jes-
sie tal icke denna förolämpning mot sin fästman och säger
Calvin rent ut hvad tanke hon nu har om honom. Hon skyn-
dar därefter ut och finner pä andra sidan klippan sin ädle fäst-
man och åter ler lyckans sol mot dem.

Eebm ans frieri.

 

 

Den mest tokroliga bild som någonsin visats.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain