#3394_1:

Endrea margareta och Emmy.

Nickolai intresserar sig mindre för landtskapsbilder
an för prästdöttrarnes skalmska ögon och hans för-
älskelse anta-ger snart så kolossala former att det
Vacker oro hos en del af sällskapet. Andrea Marga-
reta försöker afkyla Nickolai med eii liten snöbolls-
kastning7 men Nickolai ar icke sen till gensvar.

Vinterglääje.

Åstad gar det med kälke nedför de stora backar,
med slada genom de stora skogar och det  icke
utan att aptiten skärpes af detta friluftslif.

ätter middagen

tages en liten LLsvanoomLL trots LLvärfaderLL medl ftat
. 0 , . b L, H Å L Y
.finger ironiskt varnar mot kdansens gladje L.

Häckeiai

 pa upptag öfverallt. Han dyker upp pa de mest
otroliga ställen. Nar Frederik eller Christoffer Vill
förtro sitt hjärtas dam någonting, genast ar Nickolai
framme Och förstör idyllen. Höjdpunkten  sina
galenskaper nar han dock då. han introducerar präst-
gardens stora tiipp i Frederiks rum samt genom att
dricka merbemäldc tupp berusad.

jul i prästgården.

Julen formar  i den gamla prästgården till en
riktig liögtidlig och stämningsfull högtid M en gam-
maldags jul med doft af gran och bort öfver snö-
landskapet en hög himmel med tindrande stjärnor
à skönast af dem alla juleiis heliga stjerna.

förlofn in g;

l juldagarne proklaineras förlofning mellan Chri-
stoffer och  mellan Frederik och Andrea Mar-
gareta. Nickolai tillstar öppet och ärligt att han
länge älskat både EmmyY och Andrea Margareta. -
Stormaiide skratt. - Han lemnar dock gerna platsen
för sina tva konkurrenter

Eem åt-

Sä  resan ater hemat och snart star vara Van-
iier på den gamla mark. Hurii manga glada min-
nen liafva de nu icke att lefva pa dessa långa Vin-
terdagar. Minnet om en glad jul i den gamla präst-
garden. Den miiiitraINickolai återkallar iminnet de
lustiga dagarna. och de bada andra tanker med stilla
glädje pa de tva par stralande tlickögon som blickar
dem till möte från

nöddebo prästgård.

 

- Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

vÅd
3,?
.5-
fy?

Dansk konstfilm. ss
Helföreställningsbild.

 

Monopolfilm!

Vid juletid
öddebo

rästgård. I

Liistspel i 2 akter, 43 afd. efter
Professor Henrik Scharliiigs

roman med de framstående
danska skådespelarna:

 

 

 

 
 

Herr Albert Price
,, Nic. Brecliliiig
., Sch. Jensen
Frii Clara Wietli
i, Vera Bi-echling
i liiifviidrollerna.

MW

pris 5 öre.

samiisamisttn

Information

Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages