#3392_1:

detta besök blir den stora vändpunkten i Owens liv.
Fran den dagen skyr han sina forna kamrater och
sitt tidigare levnadssätt. Annie lär Owen att läsa
och skriva, och till sin förvåning ser hon han ejall-
enast är en begåvad ung man, utan han äger en
ovanlig dikt-aretalang. Owen lever nu endast för sin
Annie Bell, som han länge älskat, och hon ä sin sida
har ocksa begynt nära mer än allmänt intresse för
honom. En dag friar Owen till Annie, och får hennes
IIIjaLL och kort därefter fira de sitt bröllop.

En läng tid 1leva de nu ett lyckligt familjeliv,
men plötsligt kommer olyckan in i det lilla hemmet.
En dag då Owen med sin frn är ute och gär fär Owen
plötsligt solstyng och mäste forslas hem. Och från
den dagen har minnet fullständigt svikit honom.
Han lider av en förfärlig törst, och med sorg ser
Annie huru detta tilltager dag för dag.

Efter en tid har det gått sä pass på bättrings-
vägen att Owen kan lämna sängen, men en dag för
svinner Owen från hemmet och uppsöker sina forna
stallbröder. Det är som han fnllsändigt har glömt
den lyckliga tid av sitt liv han tillbraktV tillsammans
med Annie. Utom i sig av sorg söker hon honom
överallt och finner honom långt om länge pä en ob-
scur kneipe, men han känner henne icke mera. Sjuk-
domen har fullständigt förlamat minnet.

Under ett ars tid lever han nu ett fullständigt
vagabondliv .ibland sinaiförra kamrater, men Owen
tröttnar slutligen pä detta levnadssätt. En dag dä
han trött och hungrig sitter på en bänk ä enav Boule-
varderna finner han tillfälligtvis en tidning, vari där
annonseras från ett av stadens största bokförlag, och
utlovas en stor premie förrden bästa romanen.

Denna annons giver Owen tillbaka sitt levnads-
mod, glad skyndar han hem nedskriver en roman
under titeln LLAnnie Bella, en roman, som handlar
om hela hans äventyrliga liv. Han gär upp pä för-
laget och hans roman bliver antagen. Några måna-
der därefter är Owen Kildare en av landets beröm-
daste författare.

Annie Bell har under tiden fatt plats som sjuk-
sköterska på. en nervklinik, och där läser hon en dag
om Owens berömmelse.

Full av hopp och glädje över att äter bliva för-
enad med Owen, skyndar hon upp till honom. Men
stackars Annie! Owen känner ej vid sin hustru, utan
låter visa ut henne.

Någon tid efteråt avhällesven större bankett för
landets förnämsteV författare, och under banketten
hedrar en ung dam Owen med att sätta en lagerkrans
pä hans huvud. Detta blir förmycket förOwen, han
gripes plötsligt av storhetsvansinne och håller tili de
närvarandes bestörtning ett osammanhängande och
förvirrat tal, vilket snart nrartar till valdsamheter.
Banketten avslutas i största hast och Owen forslas
till nervkliniken, varest Annie Bell tjänstgör.

 c Här återfinna de varandra och först här, bakom
Sjukhusets murar finner Owen lugn och ro i sin hn-
strns armar7 innan. han för sista gängen tillviskar
henne det namn, som en gäng var honom så dyrbart

LLANN IE BELL".

Pä ett så förunderligt sätt kan ödet kasta boll
med två människors livslycka.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri

 

safarestäuningsbug

 

monopolfilm

? Den niorka punkten

 

 

 

 

 

1

66När minnet sviker66

Ett storslaget och gripande drama
med den populäre och omtyckta
skådesp. Psilander i hufvudrollen.

 

Program 5 öre.

Information

Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages