#3387_2: Biorama_1

10 Norsk natur.

Från alla Världens delar strömma turister till Norge för
att njuta af dess härliga natur. Hur storslaget ter sig ej all-
ting för ens blickar. lbland sticka dock färgerna i ett parti
bjart och kraftigt af mot den öfriga omgifningens. Vi se har-
ligt grönskande dalar, dar väldiga snöhöljda berg resa sig på
bada sidor. Den ena bergsluttningen7 som klart belyses af solen
som later barrträdens stammar lysa tegelröda. under det att
kronorna synas för oss i en nästan ljusgrön fargton. Längre
upp7 där det ej finnes växtlighet7 glimmar och gnistrargraniten.
Bergets topp synes i en latt bla slöja7 har och var beströdd
med hvita fläckar7 den eviga snön eller också någon jökel.
Emellertid fortsätta vi var färd och komma såV snart i tillfälle
betrakta en jökelflod, som studsar från den ena platån till den
andra, kastande hvita skumkaskader öfver hvilka de utkastade
små molekylerna skifta i alla regnbågens färger. Om Vi fort-
sätta uppför berget utmed den lilla brusande och sjudande jök-
ài-lfven7 passera vi det ena vattenfallet efter det andra. Vi
stanna ofrivilligt7 liksom fastnaglade7 inför dessa storslagna
scenerier. Har man smak för det pittoreska7 .sa behöfver man
ju endast bege sig ned pa hög-slätten7 där vi  de små säter-
stugorna med torftak7 pa hvilket de Vackraste prastkragar och
blåklockor trifvas utomordentligt. Ett stycke härifrån längre
ned-at dalen ligger sma rödmalade stugor och bada sig i sol-
.skenet7 omgifna af sma jordbitar7 dar det nyligen slagna gräset
ännu står grönt i säten.

l synnerhet tilltalande ar denna natur för sydlanningar,
och Norge besökes också af en massa sådana. hvilket för lan-
det blifvit en betydlig inkomstkälla.

 

2- .Guilin oli. :femte-t.
Intressant.

, mnllis

 .a mv? -r

Ett ilets utslag.

Ett andligt sell ett värlusligi tränas.

Den unge artisten Charles Hill är sjuk och blir ålagd
att resa till sydligare luftstreck. Han beslutar sig för att be-
söka en i New Orleans bosatt gammal van till hans mor7 och
Vi se honom vid en glad fest taga avsked av sina vänner för
att anträda sin resa.

Hos hans mors Väninna där nere i New Orleans slår
underrättelsen om den unge konstnärens ankomst ned som en
bomb. Husets bada döttrar7 Mary och Jenny, bli. förfarade
över att LLfå, en karl i husetf. Den väntade anländer emeller-
tid, Och de unga iiickornas förfaran förbytes ganska snart i en
varmare känsla för den elegant-e unge mannen.

Snart rakar Hill ut för en svår lungsjukdom7 så att han
svävar mellan liv och död. Båda de unga flickorna gripas av
förtvivlan, och Mary ger inför madonnan det löftet.l att om
den älskade tillfrisknar skall hon taga nunnedoket. Den sjuke
genomgår krisen., och en dag förklarar han sin kärlek för Mary

Hon omtalar att hon besvarar hans kärlek7 men att hon
 bunden af sitt löfte. och hennes hängifvenhet tager sig ut-
tryck: genom-lienne blifva Charles och Jenny förenade och
själf firade hon LLandligt bröllopLL med kyrkan.

En gripande bild ur lifvet.

äml .

             

   

J ...W-.värk Muut-.Taw- v-.wru  V

4- Från statt och lamt
Kaukasus.

Intressanta striiftåg bland gränder ueli hasarer,
bland månalare eeh mer eller mindre hedervärda yrkesmäu,
sådana Kaukasus liar att uppvisa.

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages