#3386_2: Stora Biografen_1

f

 

 

Världsnyheter. - Pathé Journalen.

Rom. à Den franske skulptörzn
Rhodins märkvärdiga staty aMannen
som gårw uppsättes i franska ambas-
sadhiotellet.

San Remo (Italien). - Jordfästnin-
gen af kajrasets små offer äger rum
under stor tillslutning af upprörda
åskådare.

Berlin. -- Konungen af Montene-
gro, på vag till Szt Petersburg, pas-
serar staden.

Spanjorerna i Marocko. g Kapten
Villegas underhandlar med Abd-cl-
Kader om ömsesidigt utbyte af fån-
gar.

Parisermoder - Nyheter: i damhat-

tar från firman Falicie Chretien

Sevilla (Spanien) à Den öive.ua
sviämmade staden. Vissa gator lig-
ga l tmeter under vatten.

Greifswald (Po-mmern). - Den stog
ra festsalen hiårjad af elden.
Pasadena (Kalifornien). f Stora

kappkörningar hafva iorganiserats i
anledning af årets fest.

London. f Konungen achi drott-
ningen begifva sig till parlamentets
öppnande. .

Palermoj Sicilien. w En ny ångar:
Tripoii går af stapeln.

Cornwall (England). g En fiskar-
båt förliser vid Lizzards ödesdigra
klippa.

Spanjorerna i Marocko. - Efter
order .af general Villaton7 bereda sig
trupperna till anfall.

London. - Hvad som återstår af
Gilmorers apparat efter fallet från
1210 meters höjd.

St. Moritz (Schfweiz). - Några väl-
lyckade löpnin-gar på snön afsluta
vintersäsongen.

Clhalons-sur-Marne (Frankrike). lf
Fiörriädaren, korporal Deschamps, de-
gra-dieras inför fronten af garnisonfns
trupper.

Lumpsamlarnes dotter.
I Förspel.
1. Vid Mariettes modu-s dödslliger.
22 Mor Moseou ocn hennes son
Bamhoche7 tili yrket lumpsanr-

J

 

 

e

 

 

 

 

 

X

.view

26.
27.
28.

lare, adopterar dm moderlösa,
och som Wde tro, iäfven fadàrlösa
Mariette.

För sta akten.
Bland lumpsamlare.
Lumpsamlarens fosterdotter.
Mariettes fader, vorden. en rik
man, nar återkommitltill Paris,
och då han fTörgäfves har sökt
spåren efter sin familj, men erfa-
rit att hans hustru .är oödJ har
han gift sig om sig med en ung
hiäfrsklysten och lättsinnig kvin-
na, Terese.
Téresas ekipage kör öfver Ma-
riette.
Lumpsarnlarne föra bort oen skar--
oade Mariettä.
Läkaren Paul Verdier ocn Ma-
riette samt Téresas första samr-
manträffande.
Paul Verdier Blir förälskad iMa-
riette ocn Térésas i Paul Verdier
Mariette som modist.
Lumpsamlarne uppsatta en affär
åt Mariette.
En hjuoning hos Dartés, Marief-
tes fader.
Teresa låtsar sig blifva sjuk.
Hon vill tvinga sin kärlek på
Paul Verdier.
Paul Veroier aflägsnar sig från
den lättsinniga kvinnan.
Teresas bref.
Dartés svartsjuka.
Lurnpsamlarens fynd.
En nattlig duell.
Slårao.
Lumpsamlarne fiöra Paul Verdier
till Mariettes bostad.
Paul Verdier blir förälskad iMa-
riette.

Andra akten.
Teresa upptäcker, att Mariette
och Paul Verdier Kairo förälskade i
nvaranora.
Lumpsamlarne fira Mariettes o.
Paul Verdiers förlofning.
Lumpsamlarens upptäckt: Han
meddelar de församlade lump-
samlarneJ att han har upptäckt
htvem som är Mariettes fader.
Fadern och dottern förenas.
Mariette under Téresas vård.
En fånge .i gyllene kedjor.

J

 

 

y

Information

Title:
Stora Biografen_1
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages