#3383:

Njutningsrika,  prakouna
  iörevisningar at

LEFVANDE
BILDER

gifves i i , .................. ..

 

 

I den . kl. e. m.

 

 

PRO G R A M :y "
1. Tycko Brahedagen

visar huru en man låter förleda sig att pröfva påJ hur sporten verkar, men
som han ej har reda pä idrottens ufinesser" så. rakar han ut för den ena
malheuren efter den andra. Oändligt rolig och skrattretande.

 

2. Vackra Lisas roman. dream tragedi!

Lisa, enda dottern till den gamle, heder-lige handtverkaren, skomakaren
Mathiasson, utgör den enda solsträlen i det enkla, men välbärgade hemmet.
Den gamle älskar sin dotter och vakar öfver henne, som vore det hans ögon-
sten. Mäster Mathiasson kan dock ej neka sin Lisa någon förströelse, och ha de,
som kommit i hennes närhet, icke kunnat undgå. att finna behag i den fagra
och hurtiga flickan. Frestaren har förts i hennes väg och skönheten, som i
de flesta fall är mottaglig för äregirighet och smicker, underlättar hans afsikt.

Af fruktan för faderns ogillande vägar Lisa icke yppa sitt umgänge för
fadern, men hans vaksamhet leder snart till upptäckt.

Särad i sitt hederliga fadershjärta och i förtviflad vrede befaller han dot-
tern lämna huset tillsammans med inkräktaren. Lyckan är grumlad för både
fader och dotter. Armod har blifvit Lisas lott och fadern sörjer förlusten af
sin dotter. Slutet af bilden visar dock att fader-skärleken segrat, och lyckan
ler åter i det gamla, goda hemmet.

 

3. Liivet i Dalarne.

Dalarne, Sveriges hjärta, är ju kärt för hela svenska folket - landet sä-
väl som dess innebyggare. Denna utomordentligt vällyckade film vlsar huru
vara masar och kullor ha det i det dagliga lifvet. Ytterst intressant och lärorik.

 

4. Amors mission.

Denna bild, som är härligt kolorerad, visar hur den lille kärleksguden mäktar
vända sorg i glädje samt förena dem, som annars fatt bli ätskiljda. Konstfilm.

5. LEo ToLsToY.

För ej sä länge sedan stod hela världen undrande och spörjande vid den
store diktarens dödsläger och äfven hans fiender böjde sina hufvuden i vördnad
då "fattigdomens apostel" nedlade sitt trötta hufvud till hvila. Vär bild visar

i grefve Tolstoy .vidett tillfälle,V dahan .gör en ntdyktlmed Vsiafaoniij. 

6. Judith och Holoiernes.

Historiska tilldragelser från konung Nehukanesars tid.

Nebukanesars fältherre, den räe Holofernes, var i landet allmänt fruktad

för sitt räa sätt, hvar-med han behandlade folket. År efter är ökade han deras
skatter och pälade dem allt större skyldigheter och öfver allt hördes jämmer
och suckan, för det tunga ok han pälagt dem. Ingen vågade klaga emedan
de då. visste sig fa plats i galgen. Så en dag uppträder plötsligt den för sin
. skönhet beryktade Judith ooh lofvade befria folket från Holofernes, folket rädde
henne dock att ej besöka Holofernes- emedan de trodde att han genast skulle
kasta henne i fängelse; detta oaktadt önskade hon blifva förd inför honom,
hvilket äfven skedde. Vid en fest infördes Judith för Holofernes och utförde
en dans till hans ära. Holofernes blef då. sa betagen i hennes skönhet att han
beslutade göra henne till sin älskarinna. Judith begagnade sig af den beru-
sade Holofernes önskningar att stanna kvar hos honom pä slottet för att blifva
satt i tillfälle att infria sitt löfte till folket. Berusad af vinet faller han snart
insomnad ned pä sin bädd. Judith begagnar sig af tillfället och tar hans
svärd samt hugger därmedl af hans hufvud och begifver sig därefter äter till
folket, där hon till en början blir bemött med han och skam, emedan ryktet
utspridt att hon uppehöll sig hos Holofernes som hans älskarinna, dä framvisar
hon Holofernes hufvud. Judith blifver nu jublande emottagen af den frän den
fruktade Holofernes befriade befolkningen. I

 

 

 

 

7. Bilder från Köpenhamn.

Denna film visar en del taflor från den "dejelige" hufvudstaden i värt
grannland Danmark. Som en hvar vet är "kongens By" en af vara vackraste
hufvudstäder och filmen har upptagit dess vackraste vyer.

 

8. Jägarens dotter.
Spännande, vacker dramatisk bildserie i l5 stora afdelningar.

1. Jägarne bege sig ut pä jakt. 9. Dottern motsätter sig faderns plan
2. Skogvaktaren väntar pä sin älskade. och vägrar förbindelsen.
3. Jägarne i skogen. 10. Skogvaktarensbesökijägarenshem.
4. Ett rikligt byte. 11. En rival.
5. Skogvaktaren upptäcker jägarne. 12. I försät.
6. För-följaren. 13. Hämnden fär en oväntad utgång.
7. I jägaren igenkännes fadern till 14. Den älskade tillfrisknar.
skogvaktarens älskade. 15. Ett tvunget medgifvande.
8. Jägarens kompanjon och en vän i
begär dottern till hustru. . e

 

9. När Calle Blomqvist lät sjukskriiva sig.
i Kolossalt rolig bild.

Gripen af en förkrossande lättja finner Calle Blomqvist sig en dag för-
anläten att genom sin portvakt tillställa direktören ett meddelande om att en
svär sjukdom häller honom fjättrad vid sjuksängen. i

Men ack, all jordisk glädje är fäfänglighet. Snart finner Calle Blomqvist
sig lika hastigt som lustigt för-flyttad ur sitt gudomliga slöhetsparadis genom
uppträdande af en vredgad domsmakt i form af en från den bekymrade di-
rektören sänd läkare - lasarettet. Där blir nu Calle Blomqvist det oskyldiga
offret för alla var tids vetenskapliga behandlingsmetoder, dusch, elektricitet,
massage etc., så. att han till slut, halfdöd af behandlingen och med-hjärtat i
halsgropen, rymmer tillbaka hem igen - "det skall tusan vara sjuk."

n

 

 

I Extranummer.

 

 

Ändringar i programmet förbehållas.

Biljettpriser: Äldre 35, barn 20 öre.

OBS.! Bilderna äro sensurerade.
Vördsamt ELOF KARLSSON.

Karlshamn, Oscar Lundbergs tr. 1912

Information

Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain