#3368_1: Elektro-Biografen_1

På föreställningarna vardagar kl. 6 samt sönda-
gar kl. 2 och halv 4 e. m. visas i stället för
"Sirenen"

llllll till

lndianflickan och. blekansiktena.

Amerikanskt sensationsdrama från livet i Västern.

Mr och Mrs jackson sörja mycket sin enda lilla dotters död. En dag
kommer den lilla indianflickan Starlight i Mrs jacksons väg, och så småning-
om uppspirar en varm vänskap mellan de unga makarna och den lilla
indianflickan. Denna vänskap tilltalar emellertid ej indianerna, som tro, att
blekansiktena vilja förtrolla Starlight, och de besluta under rusets inflytande
att hämnas. Starlight får reda på vad de ha i sinnet och hon skyndar med
tvenne hästar till sina vänner för att varsko dem. Dessa fly genast på de
båda hästarna, medan Starlight kvarstannar i huset och barrikaderar dörrarna
för att låta de flyende få försprång, vilket även lyckas. Indianerna tränga in
iA huset, dock utan att finna någon, och sätta sedan eld. Starlight har flytt
från rum till rum och befinner sig vid eldens utbrott på vinden, varifrån in-
gen räddning synes den lilla möjlig. Indianerna märka den lillas farliga ställ-
ning, och en av dem skyndar upp på vinden i sista ögonblicket för att räd-
da den lilia genom vindsgluggen. Själv lyckas han ej komma ner samma
väg, utan blir ett rov för lågorna. .

På barnföreställningarna dessutom:

Padasfloden på ön Borneo.

På den pittoriska Padasfloden färdas vi med infödingarne till det inre
av Borneo, genomfarande vilda och beundransvärt vackra landskap. Vi ge-
nomtränga kolossala skogar, rika på värdefullaI träd; ebenholtz-, teak-, kam-
fer, citronträd o. s. v. -

Det inre av ön upptages av höga bergskedjor, där Padasflodens olika
bifloder upprinna.

Som slutnummer på alla föreställningarna visas:

August som sällskapsdam.

Ett tokroligt Lehmansskämt.

Herr Beaujard beslutar sig för att anställa en sällskapsdam åt sin nerv-
ösa dotter Gribouilette och vänder sig till en platsanskaffningsbyrå. Men för
Gribouilette finnes ej någon annan än August som kan skingra hennes svår-
mod. Ingen mer och ingen mindre än August anmäler sig, klädd som flicka,
till den lediga platsen och erhåller den. Man kan tänka sig, vilka löjliga si-
tuationer detta ger anledning till och det är synd att gå händelsernaiförväg.
Det hela slutar emellertid med att August enleverar sin älskade och att pappan
måste ge de unga tu sin välsignelse.

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

  
 

 

  

grsfgrmnummnummnunmmum
rsnawkmnnunmmunnmnmnmu

 

 

 

 

g
wififvt

BbBKTKO-
 l0 G R HF B N

blNKÖPlNGS flbDSTH BIOGRHFTEHTEB
26 REPSLHGHREGHTFIN 26

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM. 

från och med Måndagen den 29 September 1913

 

 

 

ennmnmnnnnmmmmnnnmu

I

 

Första plats o. läktaren 50 öre,
Andra plats 35 öre,
Tredje plats 25 öre.
lllustrerade textböoker 5 öre.

FORESTALLNINGAR: Vardagar kl. 6, halv 8 o. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 o. 9 e. rn.
vanliga biljettpriser.

I]st Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags-
n matinéerna. i

NOSIK av förstklassiglmusikkapell

Elektro-Biografen bilder  é  à l, e  q

vI!!analaaannallaannlnanlnI

Biljettprisi

Program 5 öre -

 

 

 

 

levereras av

världens största Filmsfirma

 

 

 

IHIIEIHIIIIHHHIHEHH

k"

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages