#3363_1: Elektro-Biografen_1

Den snriginelle Petter

föll-klaner lheslllinnlt, Åa tt -licxn  4vill gifta sig- med en man, .som ej är originell.
"Flöiislölli lut-l ej vara. Solni alla nnclrla. lS-fl .kan jag vill (gif-ln :mig :med El"
säger ihon. i i

Vill sill-f näst-.1 flielsök i familjen föräarruI Petter den unlng llfic-liani Ven stol"
hulielfl histlar. Han anländer i ett .mycket originellt elkiipnlg-e, komponerat
av -ltiouofnl själv Or-lh lie-slående av en -hil lförspänfl med en åsna, Oclli Alice
är  lfförtjilst, zrtt llion faller Petter mn :hal-sen, vil-ket flock riendzei-:ar henne
en kraftig örlil. Nu tycker Alice, att. (let.  väl [lång-l Och hon ställ-e:-
 -i lett-t hörn 0th Illgjnnnr".

Plelhller Tyclkeä emellertid snart få Bli-finne i humör igen, oelh hans lol-ll:-
-slaltn miigilnnlilel .iförslkaHlnr :honom snart lyckan .att få kalla Allic-e sin
fh u slim . .

III-II......IG-CIIOOIIOIOIOGI. I..I.....IOOGOIOOGOIQOOOOI.GIQIII.C.I&IÖIIOI.CCI...

I i På föreställningarna vardagar kl. 6 samt söndag
kl. 2 o. halv 4 e. m. visas i ställelt för dramat
.I .I

"Faderskärlek och plikt"

i Sabinas bortrövande

En både roande och spännande bild. i

I
ä Vllles bragd E

Tmts ein ungdoun upp vaktar lVlill-e redan (len eleålnilg-u lG-eli-(ln. Men
G-endns. guvernant, en gammal engelska. (hotar lVislle med sin vrede Oclll
1:elängrler in sin elev. .Det ihlir fr-ålkigP :1-th vall-.1 instängd, Och Gfr-eta hill-
lmllai- "Wille som också inlinsnefr .sig för lnth beafnia henne. Men linne
skinklliglh-el Ai :gymnastik Ilijlälee-r rlionfolm föga, oclh "han lbleslmutnr i lslträlllert att
hegagnn list. Han lånar en hagel-pojkes yflöI-llilläde ocih :mössa nc-lli kom-
mer in. .i huset där Gleifiln har. till
lyckas sålunda Ekmnnm in till sin litade och .enlevelrn lhennle.

Han slö-r henne yJtill. vlift-Llfltusel .För att lili vig-lfl vid [henne sin. lliorl som
möjligt. lH-ain har -s-e-tlt på biografen, :lll- nmeni-knnname erg-.öra på. (le-t stället.,
och han lik-Or, all .man :bena :behöver sing-a: "Snälla hmfgrmästan-en, vig oss
genast. vi ilm- bråttdin". .

Men hoti-gfinväslalien tm- .nedn på. barnens nanm (le-.zh -azlrlees oclh under-
rälller dei-.us föräldrar., En: "J mn Willes oelli Gerd-ae tyckte -liåll-eiU i 
tills (lie bli sinne allt Ihnilgfmästh:

  

 

Vmen (lå får Wigh flelm i sllåillel för nn.

skratt-.remaining sed-mmm.

 

 

 

 

Linköping, Östgötens hoktryckeri, 1.913.

Petter vill gifta sig :med Alice ySloury 1oc--li Åfri-ail till henne, .men lron

Ynes för nål- l-ev-erleifa en .(l-el lårlp-i", 01th

 

 

     

i"

lummmmmmmmmmnnmmnum!

 

 

ElllBlllllRO-f 
e k BIOGRHFEN

illlNltÖlHlllliS llbDSTä BIQGRHFTEHTER
, 26 VRiätesllJ-lenREGHTlleVr 26V

:EEE .  BZ] El IEEE EEE

 

 

r

lst PROGRAM (år

från ech med Torsdagen den ll December 1913

[Ill
EB
E
I]

En
nu
nu

l!
I!

 

.. 

 

 

 Andra plats ss öre,

Tredje plats 25 öre.

 

 

vanliga biljetlpriser. -

matinéerna.

Första plats o. läktaren 56 öre,

ngram 5 öre 6 lllustrerade- textböeker  öre.

FöResTÄLLNINGAR; värdang n. 6, halv Js 0. 9
e. m., Sön: och Helgclagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta .biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 o. 9 e. m.

 i VBarn äga tillträde vardagar kl.. 6 e. m. samt å Söndags-
II

 

 

I

Elektra-Biografen bilder
levereras av ,
världens största Filmsfirma

 

MUSIK avlörstklasslgt militärkapell

allé here

    

 

il

femnmnmnnnnn,.

.m

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages