#3355:

E21

 

I
H
B
I
I
H
I
I
m

  
 
 

 

Amerikas första bebyggare:

.IEIIEHHIIUIIIIIIIIIII
III-IHIIIIIIIIIIIII-IN
1. En ensam vandrare. 7.
2 Vid farinen. 8.
3. nybyggarens stuga.
4. Förberedelser att möta 9.
indianerna.. 10.
5. I försvarsposition. 11.
ö. Indianerna anfalla.

Sterariade förevisningar

giives

 

 

 

dagen den

 

 

 

 

 

 

I I i u . 1 i i [i 
enligt följande enastående sevärda .J a t II P m
, 1 i i .

onstantinopel.

. Vackra naturseenerier.

 

Storartadt !- 1

 

 

 

WIINWWWBWMEMMMMWHWWWH EMWMMBWWMEHEWWMWHWMB
WHMWW fw Emmmwwwwmwäwämäwmmww

 

hag, pa hvilka refdan-Wflaigts beslag.

arta Prinses

Ett ädelt hjärta under en trasig blus. .

w-- 39

Den stackars tiggaren är fattig-men ärlig och hjälpsam, dar han kan. En dag
lyckas han rädda den rike Möllers lilla dotter, som fallit i floden då hon skulle
hämta vatten.1 Djupt tacksam räcker fadern den fattige mannen en summa pen-
ningar soin belöning,7 hvilket denne först afslår, men "dock nödgas mottaga. I en
annan lscen se vi. iiiuru han räddar en fattig familj från fullständig ruin, då han 1
sista 1ögonblicketlbet-alar deras kreditorer ochI återgifver dem deras husdjur och bo-

Skämtsamt.

 

 

Spännande drama i flere afdelningar.

V Vi föriiytta oss till Afrika och se hur en. inföddlliöfding iippvaktalq en Olllgelsk Öf-
verste och chef för den bredvidliggande.militär-stationen med anhållan om hans (1055613 hand-
I-Iöfdingen blir emellertid skymiiigt7 afvisad, så mycket mer som han förut tagit 611 Svart prin-
sessa till maka. Ofnrersten lämnar höfdingen i vaninaktigt raseri och dennekvill skynda efter
honom för att handgripligt hamnas den.förmenta skymf, han utsatts för, men Vägen StäDgGS
af öfverstens tjänare, en marinsoldat. I-löfdingen skyndar till sin stams lager OGll Uppbådal"
allt stridsdugligt manskap, för att i skydd af nattens mörker göra ett öfver-fall På ÖfVGTSteDS
boning och. det lyckas infödingarne, trots ett förtvifladt motstånd från övaTS-tGIlS Och hans
tjanares sida, att bedöfva dessa samt obemarkt af den närliggande militarkOmmeIldel"i11g611
bortföra den af skrämsel vanmaktiga makan med dotter och en liten son, DeSSEl- föl-äs i triumf
till de inföddas by, där en större festtillstallning arrangeras; Höfdingen sökei" nulöibfinga Sill
maka den svarta prinsessan, den tronatt han endast som gisslan tillfängatagit (laiIllGHm, föl"

ifshi der från

1 Intressanta, vällyekade fntegraiier.

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

ÄhselntI iörnänista indianbild som någonsin tillverkats.
Iiet är en skildring af de spännande äfvenigr. sein de iiirsia nyngggnrna finge npjelefva,.gä det nainriigaete ätergiiven, ntsnelad seni den är af ÄKTA SIUUX-lNDlANER nen i lämpligt vald ltrakt i Amerika.

att därigenom tilltvinga sig och de sina fördelar. Emellertid .öfverraskar hon sin make, då.
denne söker tvinga öfverstens dotter att öfverga till hans religion och blifva hans maka; hon
fattar da sitt beslut att på ett eller annat satt hjälpa de fångna. a

Under tiden har öfverstens tjänare vaknat ur sin domning, följer de inföddas spår
och öfverraskar höfdingen då denne a ett ensligt ställe söker betvinga de fångna. De kasta
sig öfver honom, befria damerna och bege sig på. en mera "afventyrlig färd, förföljda af de in-
födda. Nu finner den svarta prinsessan tiden vara inne att bispringa de nödstallda. Hon
mönstrar sitt garde och det ar förnamligast genom hennes hjälp som de undgå sitt fruktans-
värda öde. I elfte timmen kommer hjälp från militarstationenI oeh vid sammandrabbningen
dödas liöfdingen bland de första, hvarvid den svarta prinsessan i förtviflan kastar sig öfver
den mans kropp, vid hvilken hon, trotts allt, varit varmt fastad.

i
I

:7" Studentupptåg.

nyåret kemiskt.

 

Ind"

 

  

 
 

 
 
  

Strid för lifvet. Två ryttare i skogen. 18. En nattlig iiykt. , .Ett förhör. I försvarsstallning bak
Gevareii laddas af kvin- Trohetseden. i - i  - iQ. Smygande genom skogen. H "  i -= 24. Med barnen i skogen. stenen.

norna. i 14. Pa ströftag. m - 20. Flyktingar-na linna ny- Mötet med fadern. I 31. Strid. .
Indianerna de segrande. lö., Fnrdiga till aktion. byggarnes hästar. 26. Nybyggarna sitta till häst. 82. Som indianernas fångar.
Eld. f x., Indianernas läger. l W 21. Indianerna upptäcka sin 27. En. vild ridt. 233. Ett envig. L
Bårnen bortförd-a af in- 17. De hvita barnen iinna en förlust. 28- IUÖii-mema "förföllai- 342- Utlföl" branten-

dianerna. vän i indianiliekan. 29. Omöjligt att UlldkOlllmii. 35.

 

   

iigeirei eirreiireiende..

Triekifiini.

 

En sign alel d.

 
 
 

HHHIIIHIIBUII
i = UNI

 

w

 

Spännande!

Amerikas första behyggare:

 

 

36.
87.


39.

 

z
1

Den stuln a. katten. I

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 
   

j

 
 

Indianerna bort.

En fälla.

Hästen löser sin herre.
Flykt iir indianlagret.

Striden med indianen.
...y ärniiande ögonblick.

Amltligen seger.

 

 
 

   
     
 
    
      
   
   
   
  
  
  
 
 
  
   
  

 

 

.du

EU

IB

gå Ingen annan biograf har här visat så intressanta
m 5 I I - en I W I

. bilder, iramstallda med n Ta modernaste maskiner. i
ml .

HEMSE!

anamma!

Tiillbergs tryckeri, Klippa-:Q

Information

Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain