#3348_1: Elektro-Biografen_1

Petter och kravattllàlell.

Petter har dåliga affärer. En dag när utmätningsmannen Rocker anmäler
sitt besök, låter Petter betjänten säga, att han är bortrest. Men Rocker, som
finner ett memorandum, i vilket Petter antecknat ett möte med en väninna
till samma eftermiddag, förstår att Petter bara vill slingra sig och beslutar
sig för att lura honom i fällan. I ett brev underrättar han Petters väninna,
att Petter måst resa bort, och skickar sin hustru till mötesplatsen i stället.
Petter väntar en hel halvtimme på väninnan, men då hon utebliver, visar han
sig ganska mottaglig för fru Rockers smäktande ögonkast, och följer den
vackra unga damen, tills han befinner sig ansikte mot ansikte med - Herr
Rocker i dennes eget arbetsrum. Herr Rocker fordrar att återfå sina 500
dollars, men nöjer sig med att lägga beslag på en kravattnäl, som Petter lå-
nat av en vän för att kunna briljera inför sin väninna. Petter blir utom sig,
men är glad att komma undan med helt skinn. Huru skall han nu bete sig
mot vännen, som han lånat nålen av? Bäst att bekänna hela sanningen! Döm
om Petters förtjusning, när han erfar, att stenarna i nålen voro falska, och
döm vidare om hans triumf över herr Rocker, som låtit så lura sig. .vDen
som gräver en grop åt andra, faller själv däriw

ZEEEEEZIEZIEZIE ZEEIEZIIEVASZHZIIS.
EIIZEIFÄEWEWÄEIZEIZ EMEEEWEWEWJEW

På föreställningarna vardagar kl. 6 samt söndag
kl. 2 ol halv 4 e. m. visas i stället för dramat
Il i I.

"På ärans fält"

Fadershjärlat.

Djupt gripande drama.

Präriens föräldralösa

En postvagn, som uppehåller postgången mellan Dakota och Kansas över-
falles av rödskinll. En liten flicka på 4 år lyckas undkomma blodbadet och
irrar ensam och övergiven omkring på den ödsliga prärien. ADå möter hon
en liten indiangosse, "Eldöga" som tröstar henne och för henne till sina för-
äldrar, av vilka hon adopteras. i

Några dagar senare återfinner "Eldöga" de döda kropparna av sina föräldrar,
vilka fallit offer för de vitas hämnd. "Eldögas" första tanke är att enligt inM
dianernas sed låta liv betalas med liv, men han är ännu blott ett barn och
skonar den lilla flickan för att få behålla henne som lekkamrat.

 

Linköping, Östgötens boktryckeyi. 1913.

 

 

 

 zl  fvsåiäilzllxmilzlumilzlunulz
l: zl lzl:

  

 

 

EHBUKIIZBEHIZB

 

 

EIJBKIPRO"l

BIOGRHFBN P

blNKÖPlNGS flbDSTfl BIOGRHFTEHTER
26 REPsLaGFlRl-:GATHN 26

 

 

 

 Facelan 

från och med Fredagen den 31 Oktober 1913

 

IIIIIIIIEIIIHIIHIHII .

 

 

 

Första plats o. läktaren 50 öre,
Andra plats 35 öre,
Tredje plats 25 öre.
lllustrerade textböcker 5 öre.

Biljettprisi

FORESTA LNINGAR: Vardagar kl. 6, halv 8 o. 9
e. rn., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljettpriser. a

[lst Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å söndags-
" matinéerna.

NOSIK av törstklassigt militärkapell
Elektro-Biografens bilder
levereras av

   Pathé Frtres

 

 

 

 

 

 

IEIIEIIEHIIEIIIIIIII

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages