#3347_1: Elektro-Biografen_1

" un

 

 

 

lll! -

Den upproriska. soldaten.

Drama, inspelat av Amercan Kinema.

På familjeföreställningarna söndag kl. 2 och
halv 4 e. m. samt var-dagar kl. 6 e. m. visas i
stället för skådespelet "Bajaderens ögon"

Löjtnant 1Koi-Wing; vhar bestraffat en av sina man, emedan han till-
byt-t -s-i-g en indians häst mot en :El-aska Wisky.

Stoldatien försök-er att hämnas. Han förenar sig med ett rövarband
och anfaller .löjtnant-en när denne kommer från bangården, medf-örande
nlainskarpets sold.

Anfallet åses  dottern till den hedra-gina indianen, till vilken löjt-
nanten 1återlämna-t hästen. Hon springer fram och frånrycker rövarne
deras byte samt slår alarm i.flä.gre=t. .

Soldaterna, med indiairllickan i spetsen, sätta efter röTarn-a. Löjt-
nanten. som undkonrmit sin angriparie tar upp flörföljandet med den för-
stärkning indianflfickan medfört. Han upph-inner dem snart och bemäk-
tig-ar sig den upproriske soldaten under det hans följeslagare fängsla
dennes .rnedbrottslingalz

En Iresa till

ALEXANDRIA "I Å

I Kolorerad Vresefilm.

Korpral äemäsler. i

Den gode k-orpral Böleinäister giver sin dotter faderlig-a förmaningar 
att s iakttaiga ett passande uppförande, medan han är nte på. manöver.
Isabella lovar allt och döljer så gott hon kan ett kort från sin fästman
Georg, som vill draga fördel .av korpralens frånvaroför att bes-Ökd sin
fästmö. liorpralen har knapp-ast vänt ryggen till7 förrän varg-en  i
fårahnset. Isabell-as lille bror Paul .står på vakt, för att ingen skallY störa
de förlovade. :men lock-ad till lek av några kamrater glömmer han sin
ansvarsfulla post och avlägsnar sig. l detsamma återkommer fadern helt
oväntat och överraskar de älskande. Georg klättrar .med en fart-över
staketet, emfen blir hängande i en av dess spetsar. Korpralen skyndar
fram för att ge honom på pälsen, varpå Georg flyr och korpralen går in
och lägger sig att sova. Under :sömnen fall-a hans löständer ur munnen på
honom. Vips är den lille skahnen Paul fraaninle och gömmer garniityret.
Blådla. barnen inbilla nn fadern, att han svalt :löst-iinderna, och tokig av
rädsla ber korpral-en dem skicka bud på en läkare. Georg. som, enda-st
väntat härpå. linfinner sig .i .egen-skap av läkare, botar herr korpralien och
 terfiln ner ga rnityret .

 

 

Den tacksamma korpralren gir-er honom sin dotter Jtill äkta. l

- .LV f.  . i
Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

audi

   
  

mä f

IZBZIKH]

 

 

Bbznrnof
Brunnen-"BN

blNKÖPlNGS dbDSTfl BIOGRHFTEHTERVI
26 REPSLHGHREGHTHN 26

 

 

I.krinummnnmmnunnnumnmlmn
nnsawwsnmmunmmuunuln

kv:in

4I

I!!!
E!!

 

 

 PROGRAM 

från och med-Söndagen den 23 November-11913

d

 

.é-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

- - - , Första plats o. läktaren 50 öre,
  Andra plats 35 öre,
Tredje plats 25 öre.

lllustrerade textböcker 5 öre.

 

 

Program 5 öre -

FöREsTÄLLNINGAR; vardagar n. 6, halv s 0. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljettpriser. .
 I Barn-äga tillträde vardagar kl.. 6 Ie. m. samt å Söndags-

H matlneerna.

MUSIK av törstklassigt militärkapell

Elektra-Biografen., bade.  FP

 

 

levereras av
världens största Filmsfirma

 

 

 

 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIII

l

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages