#3337_1: Elektro-Biografen_1

E E . Ed

i  föreställningarna vardagar kl. 6 samt sönda-
gar. kl. 2 och halv 4 e. m. visas i stället för
"Ett farligt dubbelspel" det charmanta skådespelet

i till till

gå STYVSYSSTERN. :då

Senor Gonzales har en politisk fiende, vilken för att hämnasiläter enle-
vera hans dotter Dolores, och inspärra henne i en grotta, bevakad av handi-
terna, som utfört dådet. Tack vare inez, banditernas dotter, lyckas emellertid
Dolores fly, och för att visa Inez sin erkänsla, upptagar familjen Gonzaies
henne som eget barn. i

En tid därefter inbjuder Gonzaies guvernörens son till en stor-"fest i sitt
hem. Den unge mannen förälskar sig i Inez, utan att han känner hennes börd,
och vill gifta sig med den unga flickan. Sårad i sin egenkäriek att se sig
tillbakasatt för Inez, skriver Dolores ett anonymt brev till den unge mannen
och underrättar honom om --lnezl härkomst. Guvernörens son fäster  ei

Kvid brevets innehåll, utan står fast i sin avsikt att gifta sig rned lnezf.. En
stund senare finner lnez V3 det tillskrynklade brevet, och då hon förstår att en
förbindelse"V med henne skulle förorsaka den älskade alltför många obehag, he-
slutar hon sig för att gå i kloster. i 4
sallanluslan-unaulnl::annat-lganinailillnaalllllllllnl

7". .Närnberg medomnejd. i

På avstånd fäster staden Niirnberg Nmed sina många kyrktorn, sitt
gamla slott, som är beläget på en hög kulle, sina massiva stadsmurar, sina
stadsportar och djupa vallgravar en pittoresk anblick.v VMen det är egentligen
det inre av staden man bör se; ingen tysk stad har så väl bibehållit sin origi-
nella prägel, och det är kanske Sydtysklands förnämsta handels= och industri-

stad. " -
i I den gamla staden äro gatorna smala, krokiga och backiga, husen ha
spetsiga gavlarj många med utvändiga målningar, och de flesta av dem för-
skrivas från läzde och 60zde århundradet. Stadens spring-brunnar äro synner-
ligen vackra och äro omgivna av räck i arbetat iagi.

is V Auausrzwuaasnnn.

Senaste Lehman-bilden.

Det  på bröllopsaftonen. l en avaugusts fickor upptäcker Clara till
sin förtvivlan porträttet av en dansös, och bittert gråtande sjunker hon ned på
en Xstol. August läggerl sig på sängen och somnar - och drömmer.

l drömmen gör han sig fri från Clara, telegraferar till henne och med-
delar henne sin avsikt att resa till Canada, varpå han löser biljett. Under ti-
den faller Clara insamma dröm och skyndar efter sin make. Under hela re- -
san förföljer hon honom som ett levandesamvete och förvecklingarna höra
till de allra lustigaste. Efter en oerhörd massa äventyr blir August återskic-
kad till sitt land igen, betecknad såsom kicke önskvärda, och i sin ledsnad

häröver hoppar han i sjön.V Clara efter för att rädda honom. i
" Härvid vakna både August och Clara. När de upptäcka varandra, krav-
lande på mattan, inse de det löjliga i situationen, och trötta pànattens även-
vtyr, ingå de försoning.

 

Linköping,.Östgötens boktryckeri, 1913.

 

 

 

 

 

 

ENKÖPINGS äliSllltl -BiOGR-til-TEGTERI i
ae aerstaeaneearan 26

 

 

 

 

 

få). FROG  I få?

från een med fredagen den ta September 1913 V

 

 

 

 

 

 

- - i -I , Första plats n. läktaren 50 öre,
  Andra platsv35 äre,

" i Vi Tredje-plats 25 öre. i
Program 5 öre 7- illustrerade textböcker 5"k öre.,

FÖRESTÄLLNlNGÅR: :Vardagar kl., Ö, 8 o. halv 9 A
i e. m., Sön- och Helgdagar Matine kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta "biliettpriser samt kl. Ö, 8 o. halv 9 e. rn.V
vanliga biljettpriser.I b - i
 I Barn äga tillträde Vardagar kl. 6 epm. samt å Söndags-
H matinéema. X

MUSIK av förstklassigt rriusikkapell

Palhi Friris

 

 

 

 

EIektro-Biografens bilder

levereras avk V i

världens största Filmstirnia

 

 

Hennes,

1IIunnmnnnnnnnnnnnnnnn

i

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages