#3330: Stora Stjernbiografen

Det har lyckats mig att till denna touàrné skaffa en hel del bilder, som i hela civiliserade världen
ger sett bilder, och Ni har tyckt omdem, men när Ni får se dessa, kommer NiII förvånas och knappast tro Edra ögon.

kan man säga att denna konst uppnått sin fullkomlighet.

Programmet trotsar allt som i denna bransch-hittills:uppvieots o

...P

Vilda indianridter.

"Spöket blond - 

glllllglävlilllil.

Bland "Vilda Vesterns" riddare och

rövare. James Snapper, präriens

konung. En mängd ytterst spännan-
de äventyr i 20 avd.

1. Befolkningen i uppror.
2. Spöket visar sig upprepade gån-
betr.
3. Guldgnävarne hlos james Snapb-
per.
4. james Svnlapfper hånar dem flör
. deras rädsla.
5: jamles Slnapper spränger iväg
att slöka spöket.
6. Spöket spärrar hlans väg.
7. jamIlfst Slniapper störtar mlot spö-
e .
8. En vild jakt. -
9. Han infångavr srpjörket mledl sin
lassbo.
llO. Sfpvöklet, en ung flicka.
11. Hvorn flörsökler fly, mlen ainfàlrtmr
sig modigt åt james Svnappler.
12. Förrklärdfnaden att .skydda hleml-
met mot bialnditler.
13. I sällskap mled jamlesil Slnapper
mot sin faders "hlyldlda
14. Bemätliigad fruktan. l i
15. Banvdliternza hlos den gamle guld-
I gpläivlalnen. 1 r f I
1l6. Dven gamle .uppmanas att-Hanvi-

vBvafnlditvema söka få IhIlonvolm att

 W 1anl-àlnldler. p - .
19. f. Han gbölrfletlt hastigt slut pålafnr-
griparna.
Den gamle :guldgrrärvtafnen och
hlans dotter levla numera i
frid jochl lugàn.

.m vila

Givilisationens obesegrade fiende

Den vita slavhandeln.

Internationellt socialt samhällsskade-
spel. En god illustration och
ett varnande exempel.

Handlingen tilldmger sig dels l Malmö
och dels iILomian.

1. l det leinlkla men

- lilemrmet.

2. Ein ivockande annons.

PLATS- l UTLANDET.

En kung, lblildlard flicka inled gott
utseende lerrhlållle-r plats i England.
Svar i biljett märkt nFnramtidspiatsv
till denna tidningrs expedition.

lord-e ntlli gla

3. Far :och dotter rörvlerlägga.

vV4.. Plrlomlenuad utanflörr hlemmet.

5. Inglen flara kan gärna föreligga.

Ä6. Resan blir blestlä-md till följan-
 idag..

7. Fjäsltmanruen på besök.

 

sa lägret på sin guldminla.

.v

nmimm

085.!

8. Huan blir underrättad rom den

ilörrråda sin hlemligfhet.
18. Den glamie stön-ar. James SIn-apr-l.

.rwlzmimuniÅk

Allmänt erkänd somlà

 

1-,-

 

no ivor blllorno Ilinnnr bulor u nnnvlsnlnopp I .,

och i övrigt av stor prakt och med fostrande betydelse och innehåll avsedda att unfv
cirka 2 timmar under vilken tid massor av levande fotografier i oavbruten följd fra.

Endast denna föreställning.
Enh-e:

9.

5101.
:Il-1.? I
12. .
13.
1,4.
15.
.no
I17.
18.
19.
.20-

2l.

22.
23.

24.
26 .
26..
27..
28.

29.
310.
31 .
3,2.
331.
35.
3161.
37.

38.
39.

l
I

.Si

Ana budet

1
ft
.PO

 

.ka
...

s iI

girl

Hua.an Anna skulleI lom nagi

i .kbmlmvaftilllbslka h

Den sto-ra rdragrenlyranrdå-Be
. ,I.. .I

ilölrlestälefnde vresan

I . med: sml
Ilind hållt-llloåjBHq-I
lov ven. iI -
Ankomsten till Llonfcllon. 4
ätt vränäligt mottagande, Ifi
.l leda ilöjrhlo .min ar. . 
fDietIXfmystjfskralàphusrgtå i 
Ensram rochl hjälpt-Öns. I.
Annva får ybrättne kläder. I
Flöräldnarna bliva :oroliga r

lres-

  

 
  

vatt nej hlölrla något från , ri.-

ldotter.. I g
Glelorg, Annas flästmlän, IvinrI
på llorttleni loch lneser för i" lt
uppsök-a sin älskade. 
Scotland Yand iår meddelar.
En anmälan från privatlde H
tijven.. .Ii
Resultatlös leftrelrflors.kn=i.ng. 
En afton idet mystiska -h t.
Glädjen lhàö-gt i tak. i
På spåret. .-
Ann-a intnodlucieras hlos när; lS:
kunder. I-
Chvamlpvalgnen flödar.
Arnrnra flyr till sitt rum.
Övlerlämnad åt sin flörrtvlidl Ir..
Anna får tanke på1 attD s 
lnglen att lvänvdra sig till.
Anna skriver brevet.
Hur kunna få det beivo
Anna slänger blnevlet på -
och förlust ut genom f
met. .
Ördlet skulle -vlara gjunstigt
En lbile-vlduva finn-er brevet Chi
igiänlo-m ven händelse ko .If
det sin adressat tillhanl

  

 
  
 

 

Försumma
50 iir-e..

 

 
 
 
  

.f- " tf,

Det ärkänt cherkänt an

1-..y

 

I ..-- . I I, I X ...En I, -
.i . fl] Y I: "I r P
- l an
I så I t" I 5 I l I

er! I lslàgnummcr!

f - lorrrio lur-

......natografi i färgeri Phaté Freres.

-lw-

få I
CET
rf:
m:
.Ps-
.E
DD.

b?
=

. 1:; .f
1.4
i),

 denna exotiska växtrligrhlet se vi
äStka-e av djurlivet i naturen

 
 

ö..

 Iupp sig som ett panorama för
lv-àira jögon.1 VHåjlortar, hinder och.

lamnldjur mled stora lochA drömmande
lögnen .äno tröst-löst alvfstängldn från
Slim hlemlanvds vidden, bisonlOXa-r,
lvleudlelrsltyggliga noslhlöàrningar voch-
floldlhäsltar, snabba zebvnor, lång-hal-
svaldle giraffer vochl klondvorer, slom
ständigt slv=ävla hiö-gt i lujften; små-
ilåglar från alla världens kan-ter, fla-
mlin-gfos, vrars nosenllärgade piymler
synas som venkrom avpa-srsade flörr
Nilens blåa vvågor, ibis med långa
nälbbar lo. s. v., ro. s. v.
intressant och roande.

 

 

Synnerligen sevärd och sknattre-

I: tafmdle inlumloovesk:

Åin!!! dyydiye unge
mannen.

Dramatisk (skrattpjäs, spelaldl alvl
vlärrlldle rus flöun-nälmste biografklomiker,
fransmannen Bloineau. l

 

I förbjuden!

I . Dånandgàskrattsalvor!

. a.

a.

n- Evonluolla inlrlnoor av pronronrror l

ett 1stort urval av världens bästa biograffilms, dels fotografier i färger, dels handkolorerade
-visa och glädja saint hos åskådaren kval-lämna bästa intryck för livet. Föreställningen räcker
öras varigenom allmänheten givetvis får skåda flera bilder än hos någon annan.

.H

Fölgévisninar ivas å ..

llorI omsorgsfullt utvalda program, en aluell ooh njutbar ollon med uppvisningar av

åre av statens Censurbyrà godkända.

veriges bästa ambulerande biograf.

 

I(räckt stort och berättigat uppseende. Ni har kanske många gån-
Genom de moderna apparater .jag förfogar över, I
n- OBSJ Egen belysning.

  

Sw I
 ,

Siämaaaea: anka.
Den mväst spännande bild,
lvlerklige-n visar fiskarliwetsl äbllentyr,
rolchl ett gri anldie drama ur len 

karfalmiljs. l lem.

bon onloriiln pojken.

Hlugsrhlållerskan i familjen fattar
kärlek till ynglingen, :och båda krom-
lmra ölvlerlenrs lom att fly, vilket dock
till deras fbrrargelsle misslyckas.
Mycket trlevllig bild. v

Exprossnyhet! Sonsationelll!

Italienska kavalluriotliooraros
balsbrvlamle ridivningar
i Alperna.

Denna ena-stående, högst uppse-
endeväckande jattefilm, vars mot-
stycke till hästdressyr aldrig förut
presterats, bör ingen försumma att
se. OBS! Senaste absoluta nyhet.
Kolossal succes i Stockholm, där

Spännande!

 

den för-evisats under 14 dagars tid

 detta enastående, intressanta och nöjsamma tillfälle.

 under; II2 år 25 öre.

slorn .

-illon förtrollade SIäo-EtllmmhrI-II

oh senaste nyheter, varavrsärskilt- må nämnasr

Ià Brunkebergs Teater för fullsatta
hus. att jämföra eller förväxla med
nagra förut visade kavalleribilder, I

repre-y Prairvas måga. 
motgångar.

Ett groil slorattplilller.

Kemisk.

.mm födelsen! -
present.

Lärorik, intressant.

 

De besvärliga bollarna.

Mycket rolig bild. Se Själv!

Ett käIrlo-ksirama.

Historisk tragedi från det gamla
Venedig i mitten av 14zde århundra-
det. Hela bilden är konstnärligt
far-glagd.

Den vackra italienaren.1

 

Högaktningsfullt

I-Iulander 8: 0:0.

Finfin bildserie. Sevärd och lärorik..

brbolållos.

...e

   
  
 

    
   
 

 

Blekinge Frolkbla-:dt

.some svjemtnogranm har under?
innevarande år haft tvienne fäöneställ-P 1

.ningar i Slvlälngsrtla1 gvobldllempvlarsal,
den senaste i torsdags kväll. All?-
ltildl mlevd intresse mvo-tsledd, har den
jpvå lett flörtjrälnstfullt sätt uppfyllt sinral
lvläl vraldla program och vi hlofppas.

taftt hr Hulander nästa .vinter åter--

kommer till Blllekingefblyglden. g

rsrtlorla Stjernbilograileni) gav-vi sröln-l-
dags i Lagans R-os, llokal le=npräk-.-

 

 

"tig lbilograffvörreställning med ie-n lnell
ldlel vnoanfdre loclnI slkrattretanlde- nujm-
mer ävlensro-m storslagna lochI vlackra
bilder, flörträffligt framkallade å
den vita duken, varjämte jlättlegram-
mlotlonäen även lät 4ölnat få sin be-
slkäzrldla del. Det blela Ågjlordle, att
hlr Hulander 8: Cno vlornor vlärl värda
det livliga bifall, slom krom dem till
del från den tacksamma ochl talrika
plulbilliklen.

Att nSvtloria Stjernbilograflem), som

 

innehla-vves av hr lH:u,lanlderj, vid tlöre- f

lvl-listning rå :hlärvvaranvdle tlezmpllarlqical
linfflövr fulla hfus alla klvlällarna dettädll
januari samt 1 fochl 2 fleblruariggbfin- I
inlevalranvdle år presterat idarrfria, kla- .
ra roch- tydliga bilder i

 

mled ett med -omslorg valt program
intygas. "
Hiultsflned den 17 f-ebir. 1909.v

Herman Strölmklv-.i s t. I

ordf. inrom Tlemplet 277 viUnil-om),

Hultsfred.

torrent-:ng i

fjrlölnk-ö pingsplo--stfen I
.oi-"Srtrolrla- St je rnbilolgrratlem) :har tvn-en ne
grålngrer i Hets-lätt rå. därvarand-e-
tvemprlarsal hlålllit- stlorra blivograffrörne-
ställningar srom 1növnt livligt bitlall
från den talrika publik-en.

oSltvorra lStjernrblilo-gvrraflerrv; gav i
Sltrofne-bno skyttvepvalviljlolng: fredagen

den 12 Äflelbir. 1909 en förstklassig

ilörnesrtällnrivng. Bilderna vrono de

blåsta som II-vflölrevlisats på platsen,
i? å .

I i.
Ä?

 

  

 

Falkenberg 1912. Falkenbergs-Postens Tryckeri. I

 

vrarfäör -vi på ldlet yhijärtligaste vrrea
kro-mlmlenderar.
Strorlelblno den .12 flelbr. 19109.

Å Sltloilelblro skytteflövrenings vägnar ;.
IKralrll Åblle rg.

oSilolra Stjrernlbiilograflem som lör-
daglen :och1 slölnldafgven den 6 och 7
bleslörk-tle Åtvivdlabrelrg och! å Flolklets
Hlus givit 3:1nle tiöroevlislningair av no-

 

lalrrdle lochl sk-nattnetarnrdel nummer,
lävlenslo-nr len mängd wlerrklighetslblil-
derr titanrkallalde få den =vaifta duken
onarvirdl det finast-ab ljus prnest-elradesl
rochl bindning att allt bllevv så tyvdligt
som völns-kas kan. Det hlela gvjlordlei
Iatt hir TH-uilanådver belönades mleldl vett
livligt bifall iochl erkännande av en
tlulltali-g roclr tacksam pvublliik.
Åtvlirdlarblelrg .den 8 flebrr. 1909.

P. ALI Be :r g.y
polisman.

Information

Title:
Stora Stjernbiografen
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain