#3329: Biograf Olympia

utool. Slooooos i, MALMGRENS Blogs lohoossoos

 

 

 

 

 
 
 

l l Urmakeri (ll Urhandel, . . ..
:hä - I Falkenberg y; Falkenberg, Kladgs- Och
31-; , menderar sina nyrestaurerade l . rekommenderar sitt rikhaltiga
Jl" o l lager at goda och väljusterade
090 i 900 .
lll Celin " " lll Herr- 8! Damur

 

 

71i guld och silfver.

 -Biljardåc lf
 Matsalar. 

lnnetiaivare: Fru GERDÅ OLSON. 

Stort lager af

Goda Glasögon ål Plncenez. I

 

 

 

 

qllooilliiio 
få Specialité;

El
ål
M Kostymtyger och Färdiga
E Manskläder.

Svenska varor! ILåga bestämda. priser!
Endast kontantförsäljningl

i

 

FALKENBERG.

 

 

 

 

 

 

 

Hvar ooh on som önskar ett vackert 
ooh stlliullt hem, I i

hvilket bidrager till att göra litvet behagligare, 
bör hänvända sig till undertecknad, som till 
lägsta priser utför l

-- Mebler - 

i stilfulla. mönster.

vw Stilar efter beställarens eget val. i
Ritningar och kostnadsförslag fritt. "IE i.

B. J. LINDENS Möbel- och :1r
Likkistfabrik. l

Eikst.1ze. Falkenberg. Riket.. 128. 

 

 

 

 

V w Bosättnings-I
lll lllllilllillllllll 

Hjalmar Peterson.

Rikstelefon 69.- FALKENBERG. Midt för torget.

.TilllSllllQRll llell 28, Fiedllgell llEIl 29, LlllllQEll llllll t Glas, 1203233, iii-iiiifåågäsfil, Lam,-

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag. m. m.

30 Hou. somi Sollllooon :len l lloc. iålklåiåfiiiähäai-

Presentsaker i alla prislägen.

kl. 7, 8 och 9 e. m. (Söndag från kl. 6 e. Vln.) lll" llll Plaltsens llllllgflsle Pllsel- W

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" i alla färger och för öfrigt i
 alla sorters modernare Skndon i

inkomma uti

  

rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
s i Warberg 1904 för väl
i o o

utfört skrädderiarbete.

 

 .. I e I l. I. w. loossoos
Strarnalitottlor. .  a e v a sKRAooERl oÄF

Joh. Hallbergs skoairär, Ä"

Stora. Nygatan.

Obs l Till billiga- priser blifva i
WMavi; reparationer fort färdiga. 

 

  

 

 

 

t h l l i i s så
f 4En i mörka,-lirlelsefulla färger tecknad skildringI från

Hilma iloolziohs 4 .mailas skugga... A, join-sons

i. I Inllnnnnl:ungnnnnnnnnnnnlln , I i 
 E llolllmmoololoslällnllloshllo I I Wo

 

 

 

 

 

 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser. .
Moderna varor. 

 

 

l 3 olltor och 75 scollol. 

DIIIDEEIIIHIIIEIIDIEIUDIDEEQ I 

Välsorteradt lager af alla. slags

(I I

 

 

1,3 Handlingen spänner sig mellan tva världsdelar: hemlandet

  
 

 

 

 

Tradgardsmaslare som säg den unge bankirsonen färgas i lidlelsernas tllnlmel, f :i . , år
C E k" I fi dragande fördärf öfver en hel familj, ooh det nya  ä
I S l nl fj landet, Afrika, där en ädel kvinnas kärlek w
Falkenberg, i i gaf aterupprättelse àt dell föl-tappade. "I
Grönsakshandel. , Manufakth-,
Bindning af Kransar &  i.. Kapp- 8!
Buketter alla åfsllflef- Wise I ssiljeup-isem usla plats 35 life, allra 25 öre. Barn: usla . Modemagasin

W iStort urval af Krukväxter I.
W Xfrån nyanlagda drifhus.

RIKSTELEF ON 120.

plats 25 öre, 2:dra 15 öre. f I" .

 

 

Falkenberg, =

 

 

 

 

Donno loresliilllllllo iorllllloon för horn. I; rekommenderas.

FALKENBERG- L I K K l 5 T 0 R [i till PBiiB lSSllllS  FALKENBERG  I

Specialité :

  

 

 

 

 

o fana :nekar och risza lm,Å för kit - l - i .. nnnnnnmlmnnnn
A n g r O S  C . från k:.08,50. Alla :lags åegrsfnigzsktrsizgf G u l d , S I , N Q r
sar, Band, Svepningar, Garnering-ar, Bjud- O C h N IC i r, J .- I - O C h
Lager af ningabiljetter:I Sorgwisitkorf m. m. FALRENBERG l l i
OBS. ! Al i ändes fraktfritt till Eder l
Sy  r närmaste järnvägsstation till ytterst billiga rekommenderas. 

såsom Apelsiner, Cltroner, Bananer, Hkon priser.
m. m.

Prima varor. Billigaste priser. 0 U U U U 0 U U U U U U 0

i .. u B. j. Lindéns Likkistaifär, . Lokal.
Am" Applena Lok m- m-k Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. Storgatan, midt emotIKemikalistallärell.x valsolleradl lager" ä Bllllga prlserl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALKENBERG l9l2A M. LINDEGRENS BORTRYCKERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain