#3328: Biograf Olympia

dshotene, i ooi. siohoroo i. MALMGRENS Biggo lohohssohs

i Falkenberg Urmaåifkåbågmdell Klädes- Och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it Cl I l Ci omm n r r si ri a i a I H n :U I u - .-
re eg" "WS e s...ssaoslssss s M a Skraddeflaffaf-
ooo - f ooo " . . ,
 aiQ, - a Åll i HEIT- 8! Damur ä (12 Speciahte: q
l i Biljard å: iguslfrffljhlsilfff- E Kostymtyger och Färdiga
m 1 . i I 0 ager a ..
il V P a cm
 Malsaiar. (LO Goda Glasögon år Pincenez. m " Mansklader.
- . . i i v v Svenska varor! Låga bestämda priser!

lnnehaivare: Fru GERDÅIOLSON. I.

 

 

Endast kontantförsäljning!
r Hvor ooh en som önskar ett vackert
ooh stiliullt hem, :

lf I I - Bosättnings-
hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, b . n et.

bör hänvända sig till undertecknad, som till .
W (Linda Hansons Eftr.)

lägsta priser utför Å w
lI.  I Hjalmar Peterson.
i. stilfulla mönster. v 
w Stilar efter beställarens eget val. .3
Ritningar och kostnadsiörslag fritt. "IE r
B. J. LINDENS Möbel- och 
Likkistfabrik. 

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. Ä,

 

 

 

 

 

Rikstelefon 69. FALKENBERG. Midt för torget.

  kl. Stort sorteradt lager ai:
Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

 kl. e. ml och Lampdelar, Lerkärl, alla slag. m. m.

 

Nysilleer af Guldsmeds-AAB. i Stockholm
välkända tillverkningar.

i i i Presentsaker i alla prislägen.
Allt till platsens billigasteV priser. "m

 

 

 

 

 

 

Mästerlin amerikansk nyhet af märket VITAGRAPH.

i kinnioiilor, I h" i I. W 
I Plnysscgågäfåjrgqfnnor.  -sK-nÄoorr-o s nrRREKIPERINGs-
.Fillsiof ållinåofiåiieioiåimfgsiiiii 1En konstnärinnas lofnadshistoria. skogsägare.

inkomma uti
Gripande skådespel, konstnärligt framställdt af Vitagraphs
förnämsta artister.

 

Joh. Hallbergs Skoafiär,

Stora Nygatan.

i rinerkänd sinvermedan
 ff 1 i Warberg 1904 för väl
- o o
 I Till billiga priser blifva
.nä t " reparationer fort färdiga. i

utfört skrädderiarbete.

trott sorti

 

 

 

Ett gripande kapitel

Hilmo irohiziohs Kärlekens Squ-

 

Ä. imansons

 

 

 

 

 

 

 

I I .. . .
H ur karlekens historia. , V
 En glansnummer uogirveo ar ar NORDISK FILMs ooinr. Rak- åc - - -
I l hufvudrollerna märkas de kända framstående danska skådespelarna. I I 0 g
rekommenderas" w Det är åter en gripande kärlekssaga från det tilldragande, ständigt fängslande 
5 cirkuslifvet, som rullas upp för åskådaren. Den unge löjtnanten, oerfaren med -
 Sorteradt lager" världens faror och lockelser, blickar för djupt in i den undersköna skolryttarinnan erOmmendeaS.

Mirzas ögon och följden är att han i en duell blir svårt sårad. Men ej afskräckt
häraf, uppsöker han än en gäng den sköna och ånyo såras han, och vid den eld-

Billiga priser.

Valsorteradt lager af alla slags

 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

vModerna AVal-Or. svåda, som nu äfven uppstår, erhåller den sköna några förfärliga brännsär. Hur I "
5.3 rörande, hur ögonfägnande äro nu icke scenerna, hvari löjtnanten dock tageJr den j TolleTtartlklar"
. vanställda till sin hustru. Det är kärleken, som fällt utslaget. I "
Trädgårdsmästare ----.- ff; -- , 
C Eskilsson " i " " - GOOS ä
" ma Of B B IVB-ll = m
Falkenberg. "" - - I " f
Grönsakshandel. - I Komiskt- - Manufaktur-v
Bindning af Kransar & W i QL- v i Kapp- 8!
Buketter alla årstider. W E. t;- u .. . .
, - 1 i lllate-l for bar-n.
essä-333? Stort urval af Krukväxter "i I I I i "I n Modemagasln
W .från nyanlagda drifhus. i Bullettpnser: 1:sta plats 35 ore, 2:dra 25 öre. Barn: 1:sta Falkenberg
Vi lats 25 öre, 2:dra 15 öre. t .
RIKSTELEFON 120" f p rekommenderas..

 

 

4188.! Rätt till ändring af programmet förbehålles.

FALKENBERG. " L I K I S T O R i   near. 50. FALKENBWERIGL.J 

Specialité :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 i alla storlekar Och prislägén, större kistor - I .- v I - O O 0 0
 från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran- , , 000000000
L f sar, Band, Soeprzingar, Garnerirzgar, Bjud- O N r,  
äger a ningsbiljetter, Sorg-visitkort m. m. FALKENBERG -i d
OBS. l Allt sändes fraktfritt till Ed i
O S d u e r I närmaste järnvägsstation till yitersi billig: rekommenderas. R S p S h a n d el"
sasom Apelszner, Cltroner, Bananer, fikon priser. i Prima varor Billigaste priser U o u u o u u U o 0 o u u
lnV m. g - I r I I u I - t
B. j. Llndens Likkistaffar, Lokal, Ö

 

 

 

 

 

Am- Applena Lok m- m- Riket. 128. Falkenberg. Rikst. 128. Storgatan, midt emot Kemikalieatfären. Välsnrteradt lagar" i priser-

 

 

EÄLHENBERG 1912. M. LINDEORENS BORTRVCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain