#3321: Biograf Olympia

elit-.fra

Å:

I Falkenberg
nderar. sina nyrestanrerade-
Cate, - - 1 
Biljard a. I
, l l
1llllatsalarI .got

 

 

 

 

 

l l
l
l

 

 

 

 

ltalsllolellel

llllllllll l relief NS

I l MUBElllllllll 

 

 

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och våljusterade

Herr- öl Damur

 

 

i i guld och silfverl.

CU
l-l
W
m
t-Il
...1.
C31

BIKST. 15.

i Stort lager 1af

 

lnnehalvare:

 

Hllar och en som önskar ett vaekert
eeh stiltullt hem, -I

l I v , i l
hvilket bidrager tilllatt göra lifvet behagligare,Å
f bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför"

v.ll  ll in

i i stilqua 1lonönslter.v
- Stilar efter beställarens eget val. i

 

 

 

 

 

 

 

Likkistfabrik.

 

kinntoitlor,j 
Plyschtottlor, .

.Etllglzor
i i . inkomma uti
Joh. Hallbergs Skoadärt-

x Stora)- . Nygatan.

v 

alla sorters modernare Skndnn

Till billiga priser blifva
reparationer fort färdiga. V

 

" i lllldeaiiär "

i

rekommenderas.

q Stort sorteradt lager.
-Billiga priser.

 

 

 

. Ritningar och kostnadsförslag fritt. "w i)
B. J. LINDENS Möbel- och i 1

 I w O I :ellettlllns sensationellt nnneterttlln-llelll
" v -,";ftllltltlen;, " é
Eclalmoutnalen lur l7

Intressanta nyheter för tlanell.

= 1Strarnaljtotllol- 

i alla färger och för öfrigt I,

I 1 Hilma irantziells  X

 ...Moderna varor. i

 

1Trälclgårdslnläts-late 

Falkenberg.-

Grönsakshandel..
Bindning rat Kransar tå

RleTELeroN lze.

 ESin lSSOn; 

West l
Buketter alla årstider. 
i storl- urval.1 ar."Krulwttitm4 ,

W från nyanlagda drifhus. I" 1

 

 

FALKENBERG..

Goda Glasögon & Pincenez.

 

 

Torsdag, rFredag, Lördag kl. 7-107-
t-wsatmt. Söndag kl.v 6--10p 1e. m.

 
 
 

Kinelnategratiskt skådespel i t akter.-

k I VFrån brott till brott går den salnvetslöse fram, och där böljorna slå som
hårdast vmot Kadorklipporna, titspelas en tragedi, så oemotståndligt gripande att

ingen Llndgår att uppföras: I Hur mäktigt rörande är ej det ögonblick, då den - l
. arma kvinnans .minne vänder åter och tvänne älskande finna hvarandra. Men

ödet är rättvist:- kI lglädjens yra ldemaskeras skurken, som intet skydde för att
stilla. sin guldtörst. . " il

 

u-

.Lnstspel- af tiallnlenft.

 Ejy tillåtet för Imani-nn;I fr:
Biljettpri-sei-e lzsta- plats 35Yöre,
"plats 25 Pöre, 2:dra 15 öre.

 

i" FALKENBERG.

" I i" i, q i inlspeélalttét I I v
.Alngrostaolt Caffe.
. - q l VLage-ritat k i" l

, Syfolfru kte r 
såsom .Apelsinen Citroner, Bananer. Pikon
i m. m.- i

 

 

 

 

 

 

 llllsl Wtsllllllllll.

 

1 sto-RT Litet-:R nr "

LlKKlsTo

i alla5 storlekar och prislägen-fstörre kistorÄ i
från kr. 8,50; ÄAlla slags Begrafningskràn- -
sar, Band, Svepningar, (turneringar, Bjud; i

Ö joch Nickelaitär, "

 

 

 

ningrsbiljetter,I Sorgoisitkort m; m. , g I .I l q V .--
oas.! Am sändes fraktfritt till Eder à"s FAPHE-NBERQ I .i
i närmaste järnvägsstation till ytterst billiga rekOIIlnlleflC-lGUI-ars.V I

q. priset. l
. B, J, Lindéns = L-ikkistatfär,

Bilist 128. Ealkenberg. Brees. 128.

l i Lokal :
Storgatan, lllidt

 

 

 

I "Svenska varor!

Bigge Johanssons

Klädest och ,
Skrädderiaffär.

E.Speczilalitzé :

Kostymtyger och Färdiga ,

 

 

Manskläder.

 

Endast kontantförsäljningl

 

 

 

Låga bestämda priser l

 

Besättnings- W

Magasinet.

f (LindaI Hansons Efter.)

Hjalmar Peterson.

nlslelefon 69. FALKENBERG. Mall-slinga.

Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nicleel,1 Lampor: i.

och Lampdetar, Lerkärl, alla slag

.111.

III.

Nysilfver af GuldsmedsdAfB.. i Stockholm

välkända tillverkningar.
f Presentsaker ialla prislägen.-

q-fAllt filt" platsens bllllgaste priset. m

 

llll

l. wllllsslllls

sKRÄooElll st 1lllillln:KlPEllllles-

 AFFÄR :är

 rekommenderas.

Tilllerkäntlsilrvermellalg
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete. L 1 .

l]

 

 

Vt tt t t till

 t

" i.. , 

- I åc - y n

Frisérsalong i

 

 

rekommenderas.

gl e. S

 

 

 Valsortleradt lager af alla slags

- VLToilettartiklarÅ" 1 i

 

  lltlll llllll-llllllllll,n

ä lossil Rätt till-.ändring at prugtamme:r:örb:llsll:sa. V 1- I. i l
i "  W  Blllllllllllé lllllll
Ball E. 1Pettelsslls " f Å " W

Gulda. Sina,Nellist 

 

Prima varor; Billigaste priser; 1

= .ullälsllrterallt lager.V ite-.Billigarel priser.y "

emot Kemikalieattären. 1

 

, -Kapp-Y BL!! .

 

 

. rekommenderas. q i

Cl 005,- å I

 Manuti-aktur-,h

Å; Modemagasin

Falkenberg, i

l

Årtlltsretveo. FALKENBERG.. nlltsrlatlso. i I

1 1- Jern-.- Kol- ochy
Redskapshandelkf

WwwvuwwuV

1monument-Såna J,

 

 

"Ann Äpplens Lök ln;

FALKENBERG lille. llllelnDEoREns Bon"ercRF.Rl.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain