#3319: Biograf Olympia

.Yi-
.3.
J
i

ud
7,

f!

se?
i 2.9

(i

4 - I
Stadshotellet

i FalkenbergQ

rekommenderar sina nyrestaurerade

 

 

 

 

 

 

 

QQFi) .i "I 05)?
Biliaraa 
 Maisalar. 

 

 

Innehafvare: FFU GERDA OLSON. i"

i lill. llliiil i MMMHHENS
MllBilAiilil

Falkenberg,
F Ä L R E N B ER G.

 

 

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

i i Herr- 81 Damur

i guld och silfver.

 

 

 

DU
1-I
W
w
t-El
1-1
CFI

Stort lager af
Goda Glasögon ål Pincenez.

RIKST. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvar och en som önskar ett vackert 

 

 

och stiiiullt hem, i

hvilket bidrager tilt att göra lifvet behagligare, VV--Å
bör hänvända sig till undertecknad, som till I"

lägsta priser utför

- Möbler n 

i stilfulla mönster.
E.- Stilar efter beställarens eget val.

Ritningar och kostnadsförslag fritt. W 
B. J. LINDENS Möbel- och 

 

Likkistfabrik.

 

Rikst. 128.

 

Falkenberg. Rikst.128. 

i

Söndag och Trettondedag
kl 6-10 e. m.
l-ä-T

 

 

 

kinntoffior,
Plpschlofflor,

Strarnaiilofflor. 
i alla färger och för öfrigt 
alla sorters modernare Skodon i-Å

Piltskor

inkomma uti

Joh. Hailbergs skaairär, 

i Stora. Nygatan.  
 

Till billiga priser blifva 
reparationer fort färdiga. få;

f lilii I  ii! lilll.

v liliiili llllliil iliilliillllillllilitl

Från de serbiska sjukhusen. Fängslade spioner under bevak-
1 väntan på underrättelser från slag- ning,

D fältet-b. k l t b h f d i Krigsfångarnes lif.
e" ser IS a generas a ens u vu I Turkiska krigsfångar under bevak-

kvarter i Nich. f , , ,
Talrika serbiska cQw-ho Shamåålgr: ning af serbiska reservister.
"i En albanesisk kvinna dömd till döden

 

 

 

 

 

Hilma iianiziahs

Madaaiillr

rekommenderas.

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.

Moderna varor. 

 

 

af krigsrätt, m. m.

För en kvinnas skull

E11 QUdSilQllinllErS ldllllill.

Ett blad ur kärlekens historia.
1 kvinnliga hufvudrollen den för sin skönhet beryktade HENNY PORTEN.

 

Trädgårdsmästare = 

C. Eskilsson,

Falkenberg.

Grönsakshanolel.

Bindning af Kransar ör Jm 
Buketter alla årstider. 

W Stort urval af Krukväxter 
från nyanlagda drifhus. 

we
RIKSTELEFON 120.

   
  
 
 
 

En hvar, som intresserar sig för den kinematografiska konsten skall för-
visso finna en njutning i att se detta skådespel, som är ett verkligt mästerstycke
af sann, fullödig konst. Näppeligen har hittills åstadkommits något så sinnesupp-
rörande, på samma gång som tjusande som detta konstverk. Den storslagna iscen-
sättningen och det genomgående förstklassiga spelet står öfver all kritik. Detta slag-
nummer har också betecknats-som det största som hittills utgifvits.

Biljettpriser: 1:sta plats 35 öre, 2:dra 25 öre. Barn: 1:sta

plats 25 öre, 2:dra 15 öre.
088.! Rätt till ändring af programmet förbehålles.

 

 

 

FALKENBERG.
I Specialité:
Angrostaolt Caffe.

Lager af

Syolfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, fikon
m. m. Å

 

 

 

 

Am. Äpplen, Lök m. 

 

STORT LAGER AF

LlKKlSTOR

i alla storlekar och prislilgen, större kistor
- från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-
sar, Band, Soepningar, Garneringar, Bjud-
ningsbiljetterjSorgelsitkort m. m.

033.! Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

ÅB. J. Lindéns Likkistaffär,

Rikst.128. Falkenberg. Riksa12s.

011101-, Silfoer-, Nysiifoer-

och Nickelafiär,
FALKENBERG,
rekommenderas.

Prima varor.

 

 

 

Billigaste priser.
Lokal:
Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

 

 

Bigga .inhandlas

Klädes- och
Skrädderiaffär.

Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontantförsäljningl

 

 

 

 

 

 

 

i

Bosättnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

 Rikstelefon 69. FALKENBERG. Midt för torget.

Stort sorteradt lager af:

 Glas, Porsltn, Kristaller, Nickel, Lampor
 och Lampdelur, Lerkärl, alla slag, m. m.
1:e- Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm

välkända tillverkningar.
Presentsaker i alla prislägen.

 Allt till platsens billigaste priser. W

 

fi... w. nissan

 sKRÄooERi

 

.1 å HERREKIPERINGS-
 :få AFFÄR ä
 rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

 

lill

 

h-åc. -I .. I."
Frisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Välsorteradt lager af alla slags

Toilettartiklar.

 

 

 Manufaktur-,

Kapp- 8:
Modemagasin
Falkenberg, =

rekommenderas.

 

 

 

 

 

tail E. Petterssons B U WIJKLUND

RiKsTEL.5o. FALKENBERG. RiKsTEL.5o.
nnnonaannonan

Jern-, Kol- och
Redskapshandel

OUUUUOUUUUUUU
ialsorlarailt lager. e Billiga priser.

 

 

FÄLRENBERG 1912. Ni. LINDEGRENS BGKTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain