#3313: Biograf Olympia

.

BIOGRAF OLYMPIA

Nerdeurepas största ambulerande

- MQGRAF

gifver föreställningar

-..w I nnDERsLöF .
ef ns i tält vid torget. -an 
Söndagen den 8 April kl. 5, 6, l eeh 8 e. nr. I f

Enastående storslaget

EPROGRAIVIE

1. Jföklsmästarens dröm.

Storslagen attraktion.

En köksmästare drömmer en natt att hela kökspersonalen häller ett gladt festande
dä han är utom synhäll, "samt att han jämte den öfriga personalen bjudes af den
goda nissen pä en herrlig dryck som serveras af nissen själf, men efter dryckens
förtärande falla de alla i en läng sömn. Han ser huru nissen afskär köksans händer,
men trots detta utför hennes afhuggna händer likafullt arbetet, och man ser med
hvilken hast som ett kälhufvud jämte öfriga rotfrukter iordning-göres, äfvensä ut-
föres samma experiment med diskerskan, tvätterskan och silfverpolererskan. Slut- -
ligen drömmer han, att äfven lotten faller pä honom och nissen gör samma experi-
ment, samt att pä hans kala gränade hufvud päsättes en dresserad Huge, som på.
detta frambringar allehanda konstnärliga skisser. f

2. äivarför Äriq. V

En duktig ung man, Pierre Louvois, öfvergaf sin födelsestad Paris och reste
till Berlin för att studera. En dag, dä han gär igenom en af Berlins trädgårdar,
ser han två. banditer öfverfalla en ung berlinare. Han skyndar sig dit bort och det
lyckas honom att befria den unge mannen medan banditerna taga till flykten. I sin
stora tacksamhet beder den unge tysken - Bernhard Homberg - sin räddare att
besöka sig i sitt hem. Detta gör den unge fransmannen, här blir han Vänligt mot-
tagen och blir strax intagen i Bernhards syster, som också. blir intagen i honom.x
Kort därefter utbryter kriget mellan Tyskland och Frankrike och de båda unga
männen. ga till hvar sin armé. I kriget möta de hvarandra, utan att de Veta det,
och i en förpostfäktning sker den olyckliga tilldragelse, då. de bägge samtidigit af-
skjuta sina gevär mot hvarandra och de döende sjunka ihVarandras armar och igen-
känna hvarandra som de goda Vänner, de äro.

 

   

Säsongens största skrattnummer!

8. 07 tjänst lies akrcöater.

Hos bröderna Patenlair kan man icke taga ett enda steg utan fara för lif och
lemmar. De ha just skaffat sig en ny jungfru, som de dressera på. sitt lilla sätt,
hon får först lära sig konsten att taga bort en duk utan att rubba någon af sakerna,
som finnas på. den, att bädda en säng genom en följd af konststycken och att so- 
pa golfvet med kullerbyttor. 1..  en

Jungfrun gör verkligen samvetsgranna försök att vara sina herrar till lags, och
om hon ocksåJ stöter på. nägra svårigheter, då. hon skall gå pä händerna med benen
i taket, så. är det desto bättre för henne att ordna möblerna" huller om buller. När
hennes herrar märka den väldiga förödelsen, tar jungfrun till flykten och en vild
jakt efter henne börjasgenom hela våningen. Till slut blir den skyldige fasttagen
i ett skåp, och det hela fär en värdig afslutning genom akrobaternas mästerliga

lrenstfardifghet.

4.

 

 

 

"alumn Imm-w-Hmm

ciBlanö dämeriäas
fllrinnevånare

Högst intressanta stadier från lifvet bland rödskinnen
i Sydamerika.

 

Bilden Visar oss de från Vår synpunkt synnerligen egendomliga för-
hallanden under hvilka infödingarna lefva. Vi fä se dem i sitt arbete,
l i lek, i sorg och i glädje, som stora, som små, som mödrar och som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fäder. - Vara sympatier mäste Vi ge dem. "-
Intressant och lärorikt.
l I. L---------n nl. Mmmm-le

5. Een stora öiamantstölöen.

Amerikas berömdaste detektizrer Fritt & Plock i arbete.
Ytterst spännande detektivbragder i 50 afdelningar. ..-.

l Amerika finnas, sem bekant, privatdetektiver, som åtnjuta ett Välförtjänt an-
seende för duglighet och skarpsinne; i fraga om förklädnad och att spara upp för-
brytare äro de oöfverträffade. Var bild visar oss ett typiskt exempel här-pä.

1 Chicago. I 16. En halsbrytande automobilfärd.
17. l kapp med taget.
l. Den falske bokhällaren.
2. I grefvinnans salong. 1 San Fransisco.
3. Diamanterna bortstulna.. -
Q 4. Pä privatdetektivkontoret. 18. I privathotellet.
 5. 25,000 dOllarS i belöning- 19. Detektiverna finna spåret.
G. De berömda detektiverna Fritt och 20. Villebrådet inringadt.
Plock anlitas. 21. Reskofferterna som gömställe.
7 Spaningarna börja. 22. Säkra på. bytet. "
8. Pä restaurangen. 23. Eörbrytarens list.
9. Igenkännandet. 24. Annu en gäng räddad!
10 Jakten börjar. 25. Förföljelsen på Velociped.
11. Förföljelsen. 26. I strömmens hvirflar.
12. Droskkusken som räddare. 27. Hos tjufgodsgömmaren.
13. l galopp till Järnvägsstationen. 28. De lefvande statyerna.
14. Räddad. 29. Ofverlistad.

 

 

15. Detektivernas byte undslapp dem. - SO. Bofven och bytet infangade.

6. Jrimärässamtingen.

Storslaget fint handkolorerat.

Komma frän. alla Världens hörn, passera frimärkena revy pä en skärm och före-
Visas af infödda dansare, som uppföra sina respektive nationaldanser.

Z- 07 telefonliytten. fj

Mycket komiskt.

obsr Entré sne-plats 50 öre.
....;. Stàplats 35 öre.
Barn 25 öre.

 

 

 

 

Egen elektrisk belysningI 

   

anamnes

 

.l
Skurup 19710. Lidlmrgs trvckf-ri. 17157.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain