#3308: Excelsior-Biografen

N

 

rair-

Bograten.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

 

Stort Z-Timmars-Pragram.
Fr.I o. m. Måndagen d. 16 t. o. m. 0nsdagen d. 18 Dee.

 

Föreställningar: Hvardagar lrl. v"I och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

4..-
4-

 

 

 

 

Första afdelningen :

Hänförande nyhet!

Paris! parker eeh trä gårdar.

tämnlngsfulla ecenerler i naturfärger.
En förtjusande öfverraskning beredes en och hvar.

 

 

Tant Binas testamente

Charmant lustspelfrån Nordisk Films Comp.

Tant Bina ligger pä sitt yttersta och vill gärna se sina anhöriga kring dödsbädden.
Hon skrifver till sin nevö Joseph Holm och sin niece Lotten jämte dennes föräldrar.
Men Joseph skall bort pä maskerad och svarar helt fräckt: aDina pengar kan du be-
hålla. Jag vill ej ha denw. Lottens föräldrar, som mera tänka på slanten, skynda sig
däremot, medan Lotten bestämdt ej vill följa med, ty hon skall bort på karneval och
vill ej försumma detta nöje för att se en gammal gumma dö; Medan alltså föräldrarna
äro vid tant Binas dödsbädd, skyndar Lotten på karnevalen och träffar där genom ödets
nyckfulla lek Joseph. De båda unga känna sig genast dragna till hvarandra och snart
finna vi dem i-en intim champapne- och kysscen.

Under tiden kommer tant Binas död, betydligt påskyndad at Josephs något hän-
synslösa bref, och följande dag skall testamentet öppnas. Detta bjuder en liten öfver-
raskning i det tant Bina testamenterar sin förmögenhet till Lotten och Joseph, men på
det vilkoret att båda äro gifta inom ett är! Men Lotten vill bestämdt ej gifta sig med
Joseph, som hon ej känner och Joseph svarar blott: aJag känner ej er dotter och vill
ej heller träffa hennes. Stor förstämning bland Lottens föräldrar! - - - -V M

 

Nyheten för dagen

Från djurens barnkammare.

Unga kattor.
En förtjusande bildserie, som säkert skall intressera en och hvar.

WGGGGGGGGGGGGGGO-F i

å Gaspenster. 

QGGGGGGGGGGGGGPGO-h

En diverroeks rundresa.

, å"
I  l

 

 

    

 

få

   

 

 

 

 

 

 

 

Andra afdelningen:

.Heliimmesskådespelet

SPIUNENS Illlll

eller

Dödsridten.

j l-ltt spännande drama i 2 akter.

HUFVUDPERSONERNA:
Jack Morten  Herr Richard Jensen.
Kate Holborn, ung änka  Frkn Gudrun Houlberg.

 

 

0 det stora underverk inom biografren, som skall
Nu    slå alla rekord och komma alla att häpna;
sDen stumma teaterns har med denna bild nått en höjd, som den troligen hvarken kan
eller behöfver öfverstiga. - Målet är uppnädt Biografien har segrat. Aldrig har i ut-
landet en bild väckt ett sådant uppseende. Tidningarne skrefvo långa artiklar om bil-
den, som förebädar en revolution inom biografien. "

20:de århundradets märkligaste nyhet.
w Beskrifning i biljettluokan à 5 öre. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W
P-AA
Barn äga tillträde till första afdelningen.

 

 

Torsdag nytt program. J

 

 

Kristinehamn 1912, Grundels Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain