#3304: Excelsior-Biografen

q N. G. T. 0zs stora sal. Hörnet at Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

Stort 2-TimmarsHProgram.
Fr. o. m. Torsdagen d. 24 t. o. m. Söndagen d. 27 Okt.

 

 

Föreställningar: Hvar-dagar. in. qr och 9,
Söndagar kl. 5, 7 ooh 9 e. m.

 

 

Veckans Nyheter-

Gaumont Journal Nm 21.

Model: i Paris. Ute i parken. Promenaddräkter (från Roizot Smuts).-
Paris. President Fallieres vid öppnandet af Blomsterutställningen. - Paris.
Järnvägsolycka på Nordbanan, 11 passagerare omkomna. - New Jersey.
Storgatan härjad af oväder. - Atlantic City. Det ståtliga .Kasinot som kostar
nära 4,000,000 kr. och som nyligen härjats at elden. - Atlantic City. Bad-
säsongens öppnande. -Å WeymOuth. Flottan manövrerar. - Kiel. Pansar-
kryssaren Stettins affärd till Amerika. - Italien. En ny vattencykel, uppfun-
nen af Bossi, experimenteras. - NOgent S:Marne (invid Paris). Riiinerna
Garnier och Wallets sista förskansning. - Wien. Skönhetställan. - Wien.
Mobiliseringsförsök med bilder i närvaro at krigsministern. - Bukarest
(Rumänien). Stor trupprevy i anledning af nationaltesten. - Leipzig. Monu-
mentet, rest till minne af det stora slaget, närmar sig sin fullbordan.

s-

W Nyhet för dagenll
l Stockholms. slakthus.

Dessa ovanligtiintresanta och väl tagna bilder
bör ingen föl-summa att se.

I" Med inköpt ensamrätt. "m

 

E El Il II ll II II II Il Il II II il II Jl IL i

Expressnyhet från The Witagraph Czo, New-York.

Dagboken eller Hennes förflutna.

Fru Sörensen är änka och lefver i fattigdom på. ett ålderdomshem för gamla damer. En dag får hon
ett bref som underrättar henne om att hennes broder är död och att han testamenterat henne det hus, hon
förr i tiden bebott. Detta kommer henne att minnas gamla dagar, och hon får lust till att läsa igenom sin
dagbok, hvari hon nedskrifvit alla. stora händelser i sitt lif.

Hon läser om sitt giftermål, sonens födelse ooh uppfostran, och om sin kära mans död. Hon erinrar
sig den glädje hon erfar-it vid underrättelsen om att sonen fått en bra plats i en bank, och den förfärliga
händelsen att han oskyldigt blef anklagad för kassaförskingring.

Hon sålde nu sitt hus till brodern, men pengarna räckte icke till att täcka den bortkomna kassaposten
och sonen blifver dömd till fängelsestraif. Hon ser de omväxlande stora händelserna i sitt långa. lif passera
revy, då sonen plötsligt står framför henne och tager henne i sina armar. Den verkligt skyldige har an-
gifvit sig själf och han har blifvit frigifven ur fängelset och-nu se de båda sig lyckliga att kunna fram-
lefva sitt lif i deras gamla hem.

 

I Ir II II :I I: II II IL n II JI 1: I: Il-il I

OQIIIIIIIIIIIIIIWIIIDIIIlllllllllllulllllnnbo
O

Julius och. Ellen

o
0
å å
ll i E
990 Scener från Köpenhamns Zoologiska trädgård. i
9 9

oh"HIIIIIIIIIIIIIIIIDI IEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÖ90

Trädfällning i Norge.

.Diff Elmar-Xda? 5121-211:

Holtimmostragodion.

Kinematogralisk drama i 2 afdelningar.
Ohm! Största expressnyhet för denna säsong. 0113.!

Bakom klostrets
murar.

Det är en realistisk tafla ur lifvet, som denna gång rullas
upp, så realistisk att en hvar ovillkorligen gripes till tårar och
ödmjukas inför känslan af ödets ovillkorliga, förutbestämmande
makt. - Ingen kan undgå att beklaga de båda älskande. som
ett oblidt öde skiljde åt och slutligen dref henne till att söka ro
i de blå böljorna, som hviskade om ro och lugn i dess sköte.

Ett àannt konstverk, som bevisar den moderna kinemato-
granons höga ståndpunkt.

N- Beskrifning i biljettluckan à 5 öre. w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till detta program äga barn tillträde i målsmans sällskap.
Måndag nytt program.

&...-..-.-..-.

Kristinehamn, Grundels tr.

 

 

 

JJ.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain