#3301: Biograf Olympia

1A!

 

ägnar; äi-äwjzfä
.vi ; ÖF UT;

; v

ladshotellel
i Falkenberg

  

lust Strings i, MALMGHENS Biggs Jshanssnns

Urmakeri & Urhandel, .. -
Falkenberg, Klades- och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekommenderar sina nyrestaurerade I  M ä B E I: R E Skrädderiaffär,
 Café, - - i Herr- 8! Damur ä Specialitéi .
 Biljard åc -if i .. i :1:a E . Kostymtyger och Färdiga
Mae Malsalar. Goda Glasögongåt Pincenez. på P A B U! Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontantförsäljning!

lnnehafvare: Fru G ER DÅ;07LSON.

 

 

Hvar och en som önskar ett vackert
och stilfullt hem, 3

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

H Möbler I-

i stilfulla mönster.

I.. Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. .E

B. J. LINDENS Möbel- och
Likkistfabrik.

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128.

Bosattnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

Rikstelefon 69. FALKENBERG. Midt för torget.

 

 

 

 

 

llllf lllllVllll.

Torsdag, Fredag, Lördag kl. 7-10
 kl, e, m. Glas, Par-:lät släl:::izlllel:g16vriczlzfezl, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. rn.
Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm

I--.--l . välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. "m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalen Sagiläfie L WI LARSSUNS

kinntottlor,
- Plyschtottlor, u
i Slramaljtottlor. En högst intressant tnristresa. SKRADDERI s ntRREKlPERlNes-
Eiltskor lllälläoflälåäoäålnåifståliål" --- w AFFAR m-à
f rekommenderas.

inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoatfär,
Stora Nygatan.

Ob I Till billiga priser blifva
 reparationer fort färdiga.

Eli spännande och nrullllull drums ur I regeringens:
:I silimunslllilel. :I --

utfört skrädderiarbete.
Iscensan; ar sehneidler-söl-ensen. " g t g 2 g g g g g g

 

 

Hilma lrantzishs
Msdsaiiär

llilln lmmil sl ll s 

(Shangaven åååél

 

 

 

 

 

 

 

 

rekommenderas. E i FrlSérSalOrlg
En sjömans kärlekssaga. ä-
Stort Sgrfteradt ager- Handlingen föl-siggàr i en lianmstad och ute pa öppna hafvet. rekommenderas"
Billiga. priser. . PERSONERNA: i Välsorteradt lager af alla slags
Moderna Varor. Skeppsredare Clausen. Grosshandlare Bang. TOiIettar-tiklarl

Lilly, hans dotter. Värden å Café "New Zeeland".

 

 

 

Styrman Willy, hennes trolofvade. Mary, hans dotter.

Trädgårdsmästare = Sjömansprästen.

 

 

Hufvudrollerna utföras af CLARA och CARLO WIETH samt ÅGNETE BLOM. , TE
C t E kl I Aldrig har det lyckats vden stumma teatern-9 att upprulla ett så praktfullt, I m
I S I S S O n , så spännande och effektfullt drama från lifvet till sjöss, som de sensationella sce- TB
Falkenberg ner, hvarpå detta drama är så rikt.
Grönsakshandel. Manufaktur-,
Bindning af Kransar & W i I I o .I Kapp- 8!
Buketter alla årstider. .ägg-ac = El tlIIate-l for bal-In. Modemagasin
ä :9: unfvzålifdlzmåfååfiäåer Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2:dra 25 öre. Barn: 1:sta F Ik b
a y g s. plats 25 öre, mura 15 are. a en erg, ---
RIKSTELEFON 120. rekommenderas.

088.! Rätt till ändring af programmet förbehålles.

 

 

 

Gisi. Wisiiissii. i"rr-r--m--rr-illliinn Wnnni.
 Li KKISTOR Earl li. Petterssons  

Specialité;

 

 

 

 

0 ialla rozek r a fm , r" när - U - . - nånnnnnnnnnnn
A n gro Stads e affe. s. ar s. 2.:. :ananas Guld 7 51th f N väl W
sar, Band, Svepningar, Garneringar, Bjud- 0 C h N l l r, Je rn - I- O 
Lager af ningsbiljetter, Sorgvlsitkort m. m. FALREN BERG ,
OBS. ! Allt ände fraktf ill till Ede ,
S y u r närmaste järnväåstatiin till :literst billigt: rekommenderas.  h d I

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, Hkon priser.
m. m.

Prima varor. Billigaste priser. U U U U U U U 0 v U O O U

.. B j Lindéns Likkistaffär L,
u " . o al: .. V- - -
Am- Applen, Lok m- m- Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128,. Storgatan, midt emot Kemikalieaffären. Valsorteradt lager. i Billiga pwser"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÅLRENBERG 1912. M, LINDEGRENS BORTRYCHERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain