#3296: Biograf Olympia

Stadshotellet

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

 

 

OOO

lnnehatvare: Fru GERDÅ OLSON. i

list. Slaliigs

Urmakeri de Urhandel,
Falkenberg,

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- ör Damur

i guld och silfver.

 

Stort lager af

Goda. Glasögon åt Pincenez.

 

 

Hvar och en som önskar ett vackert 

 

 

 

 

i och stilfullt hem, :

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, i

bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

I" MÖblGr I Torsdagen den 31 din., Fiedaeen den 1, Ldrddeen

[till 2 (lill Simlle [tell 3 HW.
kl. 7, Bjooh 9 e. m. (Söndag från kl. 6 e. m.)

i i-ä-i

i stiifuiia. mönster.

w Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. m

B. J. LINDENS Möbei- och 

 

 

Likkistfabrik.

 

 

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. ff

 
  

 

kinntottlor,
Plyschtottlor,

Stramaljtotflor. .

i alla färger och för öfrigt 

Piltskor

alla sorters modernare Skodon
inkomma uti

Joh. Hedbergs skaaiiar,

Stora Nygatan.

" Obs!

än li iii 

Romlllltlfllfll Slitlllflllg från TiltllllES SlSlll film.

i. nadsiarden anirädes. ii. På naivei. in. i nan den is.

 
 
 
 

Tin biiiiga priser blifva i
reparationer fort färdiga. f

 

Hilma iranlziahs

i llailaaiiar

rekommenderas.

 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.

Moderna varor. f

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Trädg-årdsmästare :7- 

C. Eskilsson,

Falkenberg.

Grönsakshandel.

Bindning af Kransar ö 

Buketter alla årstider. W Vi

I Stort urval af Krukväxter f
I från nyanlagda drifhus. .

eye-see

RIKSTELEFON 120.

  
  

 

 

 

liUSl. WtSltlllllliN.

FALKENBERG.
Specialité:

Ångrostaolt Caffe.

Lager af

Sydfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, Pikon
m m.

Am. Äpplen, Lök m. m.I

 

 

 

 

 

 

 

i. niiiiiiiis
iidaiiiiili

FALKENBERG.

 

 

 

Lo EU

"I ä

ä m
få

M

H i-l

nf. oi

 

Bigga liihanssans

Klädes- och
Skrädderiaffär.

Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Mansklåder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontantförsäljningl

 

 

 

 

 

 

 

i i

 

 

garen där nere, för alltid, för evigt. l

rullas upp för ens ögon.

och målande sätt.

lik jätteångare.

I, plats 35 öre, 2:dra 25 öre.
 sons!

 

STORT LAGER AF

LlKKlSTOR

i alla storlekar och prislägen, större kistor
från len-8,50. Alla slags Begrafningskran-
sar, Band, Snepningar, Garneringar, Bjud-
ningsbiUetter, Sorgfuisitkort m. m. r

OBS..r Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

B. j. Lindéns Likkistaffär,

 

Riket. 128. Falkenberg. Riket, 128.

 

Ännu står denna hemska olycka lefvande klar för ens minne.
svart kors står den stolte jätteångarens sista färd ristad i århundradets minnesbok.
Och medan minnet ännu lefver, mången än kanske begråter sina kära, hvilar än-

Människosnillets stolta verk kämpade förgäfves mot naturens egna krafter.
Det är naturligtvis ej en skildring från Titanics dödsfärd som här framvisas,
utan är det en på berättelser och skildringar om olyckan byggd historia, som här

jätteångarens afresa, hur den stolt plöjer oceanens vågor; dess mäktighet än
mer förhöjd genom småfartyg som passera förbi, allt iir-framställt på ett realistiskt

Och under det ångaren allt mer och mer nalkas sin dödsbädd, då leker
man inom dess relingar, utan en aning om att döden hvässat sin lie och att I
den inom några få timmar skulle göra en rik skörd.

Filmsen, som .är-utomordentligt väl iscensatt, den har kostat omkring 500,000
mark, har blifvit en af kontinentens största slagnummer.
densamma har varit öfverfulla, och ständigt ha nya massor vältrat dit, och utan
att vara rafflande bjuder bilden ju en god inblick på passagerarnes lif på en dy-

En turkisk cigarett.

En humOriStiSk framställning af huru en turkisk cigarett för en stund-
försätter en dagdrifvare till österlandets fröjder och äfventyr, från hvilka han lika
komiskt som för honom själf obehagligt återföres till den tråkiga verkligheten.

Munirande bild. - a 

IBarn under 15 år äga ej tillträde.
Biljeltpriser: lzsta plats 50 öre, 2:dfa 35 öre.

nätt tiil ändring af pragramm

 

 
 

Bosåttnings-
b Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

.f Rikstelefon i69. FALKENBERG. Midt för torget.

Stort sorteradt lager af:

" Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. m.

 Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm

välkända tillverkningar.
Presentsaker i alla prislägen.

Ä Ållt till platsensbilligaste priser. W

 

Som ett stort

a

 
 

l i. w. iiissis

 sKRÄooERi a HERREKIPERINGS-
i AFFÄR få
rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

 

i!

iiiiiiiiii

 

Alla teatrar som haft

  
  
 
 
 
 
  

e. dam-sens

Ran- a 
Frisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Välsorteradl; lager af alla slags

Toilettartiklar.

 

Barn: 1:sta

  
  

 

 

 

eos:L
,. w
 Manufaktur-,
Kapp- 81
Modemagasin
Falkenberg, =
rekommenderas.

 

etf

 

örbehålles.

 

Car . earssan

Guld-, Silter-, Nysilfoer- .i

och Nickelatfär,
FALKENBERG,
rekommenderas.

Prima varor. Billigaste priser.
Lokal:
Storgatan, midt emot Kemikalieaffåren.

W v . law-H.) f;- . 

 

 

 

 

 

 

 Bilniiii Wiiiiiiin

iiiKsTEL.5o. FALKENBERG. RiKsTEL.5o.
nnnnenemmnnn i
Jern-, Kol-. och
Redskapshandel

UUUUUUUUUUUUU
Välsiirteradt lagar. r Billiga priser.

 

 

FALKENBERG 1912, M. LINDEGRENS BORTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain