#3293: Biograf Olympia

taclsliolellel

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

 

 

 

 

rr Café, -- 
il antar-da ik
il lll
ill, Matsalar. 

lnnehafvare: FFU G ER DÅ;0 LSO N.

 

 

 

Hvar och en som önskar att vackert
g och stilfullt ham,

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

 

 

 

 

 

"I Möbler -IIN

i stilfulla mönster.

E..- Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. W
B.. J. LINDENS Möbel- och
Likkistfabrik.

Falkenberg. Riket. 128.

 

 

 

 

Rikst. 128.

 

 

V kinntottlor,
Plyschtottlor,
Stramaljtottlor.

i alla färger och för öfrigt
alla sorters modernare Skotten

Piltskor

inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoatfär,

Stora Nygatan.

.Obi-l

Till billiga priser blifva
reparationer fort färdiga.

 

Hilma irantziahs
llailaaiiar

rekommenderas.

 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.

Moderna varor. If"P

 

Trädgårdsmästare = .IV

C. Eskilsson,

Falkenberg.

Grönsakshandel.
Bindning af Kransar 8: "i

Buketter alla årstider.  I
essä-gå Stort urval af Krukväxter 

från nyanlagda drifhus. P-

W:
RiKsTELEroN 120.

 

 

lillll. Williilllllil.

FALKENBERG.
O X Specialité:
Angrostaolt Caffe.
Lager af

Sydfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, Hkon
m. m.

Am. Äpplen, Lök m. m.

 

 

 

 

 

 

lust Sillargs

Urmakeri di Urhandel,

i.

 

 

Falkenberg,

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- öl Damur

i guld och silfver.
Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

lll illll llllllll.

Torsdag, Fredag, Lördag kl. 7-10
samt Söndag kl.6-10 e. m.
i-i--i

Veckans Nyheter.

Gaumont Journal N :r 43.

Parisermoder. Kappor och vinterhattar från Simone. e Diinkirchen (Frank-
rike) Genom en jättebrand förstör-es stora lagermagasiner) orsakar öfver 2,000,000
frs. förluster. - Neully. (Invid Paris.) En stor pristäflan för polishundar. n
Stafford on Avon. (England) .Enligt ett urgammalt bruk sättes en oxe på spett
på stadens årsdag. e Berlin, jOhannistahl. Begrafning af två luftseglare Alig
och Liebau. f Karbhorst. (Tyskland) Vid kapplöpningen om det stora priset
uppstår kullridning i massa. - Berlin, johannistahl. Professor Reissners flygande
anka. - Kertsch. (Ryssland) Ofversvämningar i Krim. - New York. Ett skott
aflossas mot Roosevelt under valturnén. f Bombay. (Indien) Vid en stor fästlighet
till guden Gunpatis ära kasta folket afgudabilderna i hafvet. e Kriget på Balkan-
halfön. Grekland mobiliserar. f Hvad egentligen striden gäller om. Kretas de-
puterade hafva aflagt ed, att hvad än följderna må blifva, skola de taga plats i
Grekiska kammaren. e Mobiliseringen. Reservmanskapet utrustas vid ankomsten
till kasernen. -e- Marschen mot gränsen. - Kriget på. Balkanhalfön iBlllgarien.
Under afvaktan på tåget, som skall föra dem till gränsen, dansa landstormssolda-
terna Harodansen för att fördrifva tiden. f Allt gods får vänta, tågen äro tagna
i rekvisition åt armén. f Utlänningar, som önska lämna landet, taga plats å en

rumänisk ånga-re.
eller 

Ett spännande drama i 2 akter.

Nu har det kommit

det stora underverk inom biografien, som skall slå alla rekord och komma alla

att häpna; sDen stumma teaterns) har med denna bild nått en höjd, som den

troligen hvarken kan eller behöfver öfverstiga. -
Målet är uppnådt. Biografen har segrat. Aldrig har i utlandet en bild

väckt ett sådant uppseende. Tidningarne skrefvo långa artiklar om bilden, som

förebådar en revolution inom biografien.

- 20:de århundradets märkligaste nyhet.

Hufvudpersonerna (vid kungliga teatern):

Jack Morton Herr Richard Jensen.
Kate Holmborn, ung änka Fröken Gudrun Houlberg-

Petters Rendes-vous,

Kemiskt.

ll illllllll

FÄLRENBERQ.

 

 

RIKST. 15.

 

 

 

Från Biorama i Göteborg:

ionens död

 

- Icke för barn.
Biljetlpriser: lzsta plats 35 öre, 2:dra 25 öre.
plats 25 öre, 2zdra 15 öre.

083.! Rätt till ändring af

 

 

sToRr LAGER Ar

LlKKlSTOR

Miiiiaaiis
Älll

 

Barn: 1:sta

programmet förbehålles.

 

ar . atarssans

 

 

 

 

[ligga Johanssons
Klädes- och
Skrädderiaffär.

Specialité:

Kostymtyger och Färdiga

Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontantiörsäljningl

 

 

 

 

Besättninge-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

Riksieiefon 69. FALKENBERG. Midwest-target.

Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. m.

Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. "m

 

l. W. llllSSllNS

a HERREKIPERINGS-
AFFÄR RT:

rekommenderas.

SKRÄDDERI

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

l..

åt!!! SQ!!!

 

Å. .lem-.sons

Rak- åc - - -
Frisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Välsorteradt lager af alla Slags

Toilettartiklar.

 

TE

Goos,

Manufaktur-,

Kapp- 8:
Modemagasin
Falkenberg, =

rekommenderas.

m

 

 

 

I a

 

i alla storlekar och .prislägen större kistor
från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-
sar, Band, Soepningar, Garneringar, Bjud-
ningsbiljetter, Sorgwisitkort m. m.

035.! Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

B. j. Lindéns Likkistaffär,

Riksa. 128. Falkenberg. Riket. 128.

 

Guld, Silter-, Nysilioer-

och Nickelaifär,
FALKENBERG,
rekommenderas.

Prima varor.

 

 

 

Billigaste priser.

Lokal:
Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

llllllillll Wlllllllll.

RiKsTEL.5o. FALKENBERG. RiKsTEL.so.
ennnnaneaenno
Jern", Kol- och
Redskapshandel

0700505000009
Välsartaradt lagar. s Billiga prisar.

 

 

 

FÅERENBERG 1912.

Ni. LINDEGRENS BGRTRYCRERL

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain