#3284: Excelsior-Biografen

P ll.

N. G.  0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

Stort 2-Timmars-Prngram.
Fr. o. m. Måndagen d. 9 t. o. m. Onsdagen d. ll Dec.

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

 

 

 

 

Första af delningen :

i från krel på Ba anhallim.

Intressanta krigsbilder.

 X Q
Stor konstfilm! Sensation. storstadsnyhet!p

ll OBS! Inspelad af samma skådespelare som
inspelat "Otillåten kärlek".

Hittills en af de förnämsta bilder vi haft à vårt program.

 

 

 

HUFVUDPERSONER:
St ff d   R. Bil.
"=  Fröken Oestern. Li
l Modern   Fröken Molde.

W llalitiininesskàdespelet "W

Då kärleken vaknar.

Modern sedeskildring i 2 akter.
L Ej att förväxla med en förut visad bild under samma namn.

r 1- " är; i: "

Reseäfventyr.

Percy är visserligen gift, men kan dock icke uraktläta att inleda en oskyldig ilirt
med sin vackra granne på tåget. När tåget stannar äro de emellertid så inbegripna i
ömma afskedsbetraktelser, att de ej märka att de byta kappsäckar. Och när Percy
packar upp sin kappsäck inför sin fru och hans vackra medpassagerare sin kappsäck
inför sin man7 uppstår ett bråk som endast kan förekomma hos bedragna makar. Miss-
förståndet nppklareras dock till slut och belåtna Vandra respektive par till sina hem.

ton-mande skrattsalivor.

 

 

 

 

 

 

F

 

9QDIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ;

 ANGELo. 

 

 

 

 

Robinet gär ivatten

Denna gäng har Robinet icke lyckan med sig. I den nya lägenheten
är något i vägen med vattenkranen i köket, och Robinet vill nu byta ut den
mot en ny, som han menar skall vara bättre, men plötsligt störtar vattnet
fram med  våldsam kraft att det är honom omöjligt att stanna den fram-
störtande vattenmassan. Köket i lägenheten nedanför blifver fullständigt öf-
versvämmadt och hyresgästerna äro nära att drunkna idenna syndaflod, detta
allt kommer öfver den arme Bobinets hufvud. I

Man kan tänka sig hyresgästernas raseri och Robinet kommer icke hel-
ler undan straffet för sitt påhitt.

ä-.fj

 

 

 

 

Andra afdelningen:

    99999

., Heltimmesskådespelet

9
I. - n I.. 9
ar hJariat talarR

  

I

hm.. ;

 

a..

 

G

Det arma barnet beröfvas tidigt sin faders stöd. Han är ej
död, men skiljd från sin hustru - straffet för stundens lättsinne

En känslnriiramle bild af första rang. w

och otrohet. När så den uppvuxna flickan ställas i valet mel- I .
lan sin fader eller moder beslutar hon att söka frid i döden hellre

än att skiljas från en af de älskade föräldrarne. Blott i sista stund

å lyckas föräldrarne rädda det olyckliga barnet, som med sin upp-

offrande rörande kärlek åter lyckas förena dem.

9
weeskrifning i biljemuckan a 5 öre. I w
999999999999999

Barn äga tillträde till första afdelningen.
Torsdag nytt program.

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 101.2, Grundcls Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain