#3281: Excelsior-Biografen

. ef
 àL-

  

R, .III
(1 P på AL e .

Exelsior-
Biografen.  

N. (i. T. 0:s stora sal. Hörnet at Spelmans- 8: Österlånggatan.

 

 

 

 

Stort 2-Timmars-Program.
Fr. o. m. Måndag d.I 30 Sept. t. o. m. Unsdag d. 20kt.

 

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

Förta afdelningen :
i .
...announcedimmunoououuuå
o

Mjösen.

O
O
0


D
nänförande, stämningsfuna bilder- fràn sjön Mjösen, g
med sina vackra strandpartier. AQ

I

.Qi- Om..

o
...annonsenmunnen-00000000

Kärlek har ingen ålder.

När hjärtat står i lågor.
Amerikanskt lustspel.

1.: :: rain-42:: r :fF J.
v I

Adoptivsonen. i

Ett litet barn upptages som egen son i en barnlös familj, modern vet
man ingenting om. Några år efteråt upptäcka emellertid mor och son
hvarandra.

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Stort spännande drama. I i i

få Aff H: "4436: :: se :(691

lskimåemas Id på lahniur:I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I
I I
I I
I I
I I
e I s
g ell?r i g
g I kn lpa. g
g En ung flicka begagnar sig af ett knep för att få. g
g den hon älskar. g
I Q I
I I
, CgIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -a- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDI
U
Andra afdelningen:
E] :Fther-IFHEHHäi-WH-.fàGFHEH-plmq El
1, Glänsande rekordnummer af Nordisk Films Comp. [ä
FE Offverallt enastående -succésl
.r i]
FL
.I A E Å .H
" I
.r - I 1
FlI; Det iir ett underbart, mystiskt drama, omtliitadt af en. vek stämning, :r
 som Nordisk Films Comp. denna gång iscensatt. Det iir en historia om IJ
"L kärlek och stolthet, om nycker och manlig fasthet, ur hvilken strid slut- I
r ligen den manliga fastheten tvingar den nyokfulla kvinnan att tigga om
:I hans kärlek. Ur psykologiskt hänseende en ovanligt intressant studie. I
I: Scen  scen rullas upp i den mest tjusande natur som någonsin ifpp- "L
: rullats å den hvita duken, fägnande ögat, fängslande sinnet. Nar man. 
L tillägger att liufvudrollerna innehatvas af sådana förmågor som en Rob. -r
 Dinesen, en V. Psilander ooh Anton Salmson, då kanske man tår en svag 
föreställning om hvilket makalöst lilmsunder som upprullas denna ,å.n . . i
1. . . g g I
I Man häpnar öfver att nagot dylikt kunnat utföras af människohand. 
De vilda ridterna öfver jattehöga hinder, nedför bråddjupa branter och .
E den mystiska automobilfarden i luften gränsar till det otroliga. 
PL PERSONEBNAZ Il:
Rinette von Thule, grefvinna, ung änka. H.
JI] Fred. Otteman, grefve ....................................... .. Robert Dmesen. I
" Chas Burns, hans vän ..................................... .. V. Psilander.
Georg Bernburg, gardesoftioer. m
FrantzV Held, godsägare. .r
Kurt v. Philipp, bankir ..................................... .. Anton Salmson. 1
w Beskrifning i biljettluckan a 5 öre. .w à
El FqåT-IIFQFIFHI-L-.HH-JHI-iädHI-IHEIEE: E

 

 

 

 

 

 

 

W Musik ai Anderssonska Konsert-kapellet.

4. " Barn äga tillträde till i:sta afdelningen.
i Torsdag nytt program.

k

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn, Grundels tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain