#3273: Excelsior-Biografen

Express-Nyhet i

Excelsior-iografen
Lördagen ooh Söndagen den 28 ooh 29 September.

 

Enastående films-nyhet med garanterad ensamuppföranderätt.
l-leltimmes-Skådespelet

1
P12 "

Konstiilm i 3 akter spelad ai kända skådespelare iràn Köpenhamns oeh Kristianias teatrar.

lit

 

W
hit  
nalleden-uesnop ensnossaepuv in nian

P E R S O N E R N A:
Gretvinnan Frida von Falkenstein .........................  Frk Antonsen, Det kgl. Teat., Kj.-h.
Löjtnant Werner von Falkenstein, hennes son ............. .. Herr Arne Ström, Centralteatret, Kristiania.
General von Mannheimer .......................................... .. Herr Ottesen.
Edith, hans dotter .. ................................................... .. Fru Ellen Tegner.
Baron Hugo von Langen, den unge grefvens vän .... .. Herr Rickard Jensen, Det kgl. Teat., Köpenh.
Kriiger, grefvinnans förvaltare .................................. .. Herr Andersen.
Dansösen Cleo ............................................................. .. Fm Ingeborg Hauge, Kristiania.
Estrelle, Cleos väninna ........................................... .. Frk Möller, Fredriksbergs Teater.
Pierrot ......................................................................... .. En känd Kristiania-konstnär.
Pierrette .................................................................... .. Frk Carla Rasmussen, Krzstiania.

Handlingen försiggàr l nuvarande tld dels å Falkensteins gods, dels i Berlin.

I Ingen bör försumma att se denna "storslagna bild ur verkligheten; däri
man blifver i tillfälle att se hur lifvet inom" de högre kretsarne växlar.l

Som vi endast äro i tillfälle att iörevisa denna bild tvänne dagar, hafva vi med
anledning därai förevisninar Söndag kl. 5, 7 och 9 4enl.

w l öfrigt ett godt program.  I
Vördsamt DIREKTIONEN.

 

Kristinehamn -1912, Grundels tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain