#3270: Excelsior-Biografen

rf i NN

Excelsior-

  Biografen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

   
   

 

 

g Stort 2-Timmars-Program.
Fr. o. m. Måndagen d. 30 Dec. t. o. m. Onsdagen d. l Jan.

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7. och 9,
Nyårsdagen kl. 5, 7 och 9 e. m.

Illl! lärstklnsiu musik ai Frillan Tuve lumlli frin liitthnru. tilll!

000000000000000000000000008
I l l

g Högljallstur iNnrge. 
0000000000000000000000000000008

Tant Enlailias
Porträtt

Den dödes öga

I hufvudrollen den populäre MAURICE CASTELLO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senatorns betjiint John iir förälskad i tjiinstflickan Lucie. lVlen hon vill icke gifta
sig om han icke iir rik. Senatorn känner sig emellertid gammal och skröplig Och gör
sitt testameifite, hvari han efterlämnar största delen af sin förmögenhet till sin nevö
Herbert, som är förlofvad med hans myndling Maria. Aterstoden. af förmögenheten skall.
hans trotjanare .lohnha Men Johns kärlek växer och med denna lusten efter sin her-
res pengar.  en dag finnes den gamle senatorn mördad. Misstankarna falla på Her-
bert, och trots hans bedyranden om sin oskuld, blir han häktad. Då anlitar hans fast-
mö, Maria, detektiven Lambert. Chase och denne har snart med sin skicklighet utrett
saken, hvairvid han går till väga på ett mycket listigt sätt. Han offentliggör i tidnin-
garna att han skall fotografera den dödes ögon, då pupillerna alltid bevara bilden af
det sista de sett vid en våldsam död. Tjiinaren går emellertid fallan. Han smy er
sig in :i rummet, där den döde ligger, och där fotograferas han af en dold fotografi- .x
apparat. Efter att länge ha nekat, ser han sig slutligen tvungen att tillstå. I

Thonfiskfångst vid W.
W Sicilianska kusten.

Thoniiskfångsten är f. n. en hufvudnäring för den Sicilianska fiskarbefolkningen
och utgör denna fisk konserverad inlagd i olja på bleckburkar det mast använda nä-
ringsmedlet. -e 1. Dragnot. 2. Fiskrålttsinneliafvaren och. hans gaster. 3. Nåt-ten dragas
in. 4. Fisken drages upp på, stranden. 6. Rene-ningen. "7. Sönderdelningen. 8. Kok-
ningen. 9. Förpackningen. 10. Burkarna maskinlödas..

 

 

 

hu-Brahe-édag

Mycket rolig.

Aldrig hittills har någon roligare akrobat-komedi upprullats för våra åskådares
ögon, än den som har följer.

På morgonen efter en af de fruktansvärda snöstormar, som i Amerika äro ganska vanliga, ser
vi gamle Moneyton göra sig i ordning för att gående söka na sitt kontor, da det är omöjligt för
såväl spårvagnen som antomoliilen att taga sig fram. Huru  Moneyton som en del andra fot-
gängare denna morgon gå otaliga och för åskådaren mera än komiska afventyr till mötes, Vilja vi
ej söka genom ord återgifva, då ett dylikt försök ej ens skulle satta en med den lifligasto fantasi
försedda människa i. Stand att narmelsevis uppfatta den öfverdådiga för att ej  halsbrytande
koniik, som finnes i denna bild nedlagd.

,

Heliiinmesskådespelet

 
 

 

   

I

l ormens " len

ollor - i

Ett drama i lejnnhuren

Enastående succennummer från

Nordisk Films Comp.

Storslaget cirkusdrama.
Direktör ANTON SALMSON i en ai huivudrollerna.

Det är en högst märklig filmsnyhet vi denna gång visar. Den utom:
ordentliga dressyren af vilddjuren, de inspelande skådespelarnes dödsförakt
och den- genomgående spännande handlingen är något hittills ouppnådt.
Bilden har också väckt ett berättigadt uppseende och öfverallt betecknats som

Biografiens största triumf.

 

 

 

 

 

 

Hufvudpersonerna :
Shiro. qutgymnast. . -
. Ulla, hans hustru ......................... .- Fru Ella Snrange
John, hennes broder  Henry Senman
Mal-unga, djurtämlare ................ -- G. Halsengren -
Nlrlco, cirkusillraktör  Anton almson

w Beskrifning i biljettluckan a 5 öre. w
-IO-OI-II-IO-
m--

Barn äga ej tillträde.
Torsdag nytt program.

   

 

 

 

å

 

i

 

Kristinehamn 1912, Grundels Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain