#3269: Excelsior-Biografen

Ecelsior-

iografen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spolmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

Stort Z-Timmars-Program.
Fr. o. m. Torsdagen d. 5 t. o. m. Söndagen 11.8 Dec.

 

Föreställningar: nvaroagar ln. 7 och o,V
Söndagar kl. 5, "iv ooh 9 o. m.

Första 1afdelningon -  1 - 

 MAORIELANDET. i

E-E-E-E

Amerikanskt soldatlii ,

 

Synnerligen inuti-aktiv bild från världsfirman i
Thomas A. Edison.

1:sta afd. Värfning.

Vi se huru de unga mannen varfvas af kronans varfningsmän som passa på. vid mera
trafikerade platser.

2:a afd. Undersökning.
Nu måste de unga krigar-ämnena under-gå en noggrann besiktning. Hjärta. lungor. ögon
ooh öron undersökas mycket noga af läkare.
3zdje afd. Fingeraftryck.
För att undvika att förbrytare införas i rullorna får hvaije ung man göra ett finger-
aftryck, hvilket sedan jiiinföres med dem polisen har i sin iigo.
4:de afd. Rekryten.
De unga man, som blifvit antagna, skola nu öfvas att göra höger och vänster om, men
göra naturligtvis oftast whelt tvärt 0111)) som det står i :Sven Dufvar).
5:te afd. Öfning i vapnens bruk.

De amerikanska soldaterna öfvas mycket grundligt i skjutkonsten och are i genomsnitt

goda skyttar. ,
6:te afd. Parad.

Sedan soldaterna blifvit inöfvade följa uppvisningar och parader, hvilka vi se göra. ett
ganska öfverväldigande intryck.

i iii Hi w
7:de afd. Nöjen. l
. i i Har se vi de mindre allvarsamma stunderna i soldatens lif. Att de förstå att roa sig
ar påtagligt. Sarskildt dansen efter den stora regementsmusiken är synnerligen gouterad.
m 8:de afd. ILöpning. m

Då och då anordnas snabbhetslöpningar mellan soldaterna. Dessa tätningar åskådas all-
tid af en stor publik.

9:de afd. Simning.

Här se vi att de amerikanska soldaterna äro synnerligen goda simmare och riktiga mas-
tare i dykning. .

10:de afd. Dykning.
Hvad specielt dykning Åbetråifiar, äro amerikanarne synnerligen våghalsiga och de eleganta
hopp som göras från de höga trampolinerna kiiro hisnesamma.,
11:te afd. Baseballspel.-

Baseball är ett amerikanskt bollspel, som med förkärlek spelas öfver-allt i de Förenta
Staterna och i hvilket amerikanarne besitta stor färdighet.

12:te afd. Boxning.

Äfven boxning är en mycket gouterad idrott i Amerika och genom tidningarna har man
ofta erfarit med hvilket intresse amerikanarne följa boxningståiiiingarne, ett intresse, som många
gånger i-"öranledt skandal. i I

13:de afd. Skjutning med pjäser af grof kaliber.

Dessa fruktansvåinla mordverktyg utslunga en granat som går linda till 3 kilometer långt

och l kilometer högt.
14:de afd. Skjutning mot flygande mål.

ldn bogserangare  ut och har en del pråmar efter sig, å. hvilka ställningar äro upp-
satta, som skola markera krigsfartyg: t

15:de afd. En fruktansvärd projektil.

Afiyrandet af en 12 tums projektil pii mer åin fem mils afstånd. Vikten af granaten "ar
1,050 skålpund och .ln-ntladdningens vikt ar 250 skålpund- " i

16:de afd. Verkan af ett skott.

Målet  fram med en hastighet af cra 15 kilometer i timmen. Projektilen behöfver
endast 14 sekunder för att hinna malet. Vi se den stora sals-:Verhetav med hvilken målet tages.

IE-EEEE.

 

I J: Jl J 1: IF :L-i: :i ll

(i nom iloilgn  ilalguånigår.l

r I IF Il JI I: If I: :I I: I: I: I: :I :I I: II I

 

OO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOEOOOOQOQOOOOOOOOOOOOOOOOO
Det gonomroliga amerikanska lustspelet

I . g
=rg -Betdteea meöönamg.. gs=
i Verklig humor. W M" Befängda situationer.
00000000...OQOQOOOOOOOOOE...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Andra afdelningen :

F23

Den lurande 
Boden.

Spännande drama i 2 akter.

Nord. Films Comp. stora glansnummor

Kärlek "ooh otrohet, hat och svartsjuka, se där huf-
, x vudelementen i detta ovanligt fängslande oirkusdrama.
Konstoyklisten är sin hustru otrogen och snart får den
arma kvinnan reda på allt. Men hon behöfver ej straffa.
, K Ödet ilar henne i förväg och hämnas kanske allt för
grymt. De båda trolösa misslyckas i sin djärfva luft-

 

l

IT

Ex

(i

X
,

 

IK

X
I

H
:4:

:ii

,

XI XI
PKPK

.I
IK

K

   

 

x 4 akt och störta ned - förenade i döden.

z x u . I
Ofverraskande sensationsnyhet!

:i wBesk-rifning i biljettluekan à 5 öre. w 

 
 

I

:à

 

då

Barn äga tillträde till första afdelningen.

F .

 

 

 

Måndag nytt program.

 

 

 

 

Kristinehamn 1912. Grnndcls Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain