#3267: Stora Biograf-Teatern

Program 2 öre.

Stora ogral-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar från kl. 4-10 e. m.

 

 

1. Norska fjordarne.

Enastående vacker naturbild.

. Marquise de Pompadur.

Storslagen dramatisk bildserie.

Marquise de Pompadurj Ludvig den att taga fart. Ludvig den XV blef ver konungen och utöfvar en märklig
XV:s mräkitiga älskarin-na, i hvars starkt betagen i. hennes skönhet, han inflytelse öfver konungen o-ch hans
hand tusenlde människors, ja, hela ri- gjorde åtskilliga försök att närma sig hot Men nya stjärnor dyka fram,
krets viälfärd hvilaldle ,var före sin upp- henne och girefvinnan thtiole var ic. åldern närmar sig och Mrarquise. ide
höjning till ad-elståndet en fattig-ober- kle obönhörlig. Vid ett möte öfverra- Pompadur måste vika undan för ma-
kant kviinnla vid namn Annetta Pris- skar grefve dlEtiole sin hustru sam- dame dtMontlespo-n. Trött och miss-
son. .Både hon och hennes moder ma nmed konungen, han öfverilar sig modig träder hon tillbakla till sitt jakt-
lefde i rätt knappa omständigheter in" i si nvrede öfver hustru-ns trolöshet, lsott, där hon hade det första mötet
till dess kärleken förde den rike a- så han .är nära attt förgripa sig på med udlvig den XV. Före sin död.
delsmannen Normand idiEtiole ihen- Frankrikes konung. Detta hamnar önskar Marquise dtPompadur iäjnnu
nes väg . Att se henne betydde för sig ,ty få timmar därefter måste han en gång få se sin kunglige älskare,
honom densamma som att förälska som landsförvist lämna landet, me- med en ridande kurir hämtas han från
sig och det gick icke lång tid förrän dan hians hustru såsom Ludvigs til-sin nya älskarinna till sin förstas
hon blifvit hans lagviigda hustru. Vid skarinna tager sin bostad på slottet.dödsbiärdd och här kommer han tids
en hofbal presenterar dyEtiole henne. refvinnan blifverrlnu på konung- nog att säga hen-ne ett sista farväl.
för sin konung,H Ludvig  och nu ens befalljning Miarquise leo-mpa-dnr
begynte den vackra kvinnans kärlek och i lår-ar bevarar hon sin niäkt Tri?

3. Den siàmlakiige iriaren.

Mycket komisk.

4. Ett drama iSevilla.

Trubaduren och spaniorskan.

Drama från en tjurfäktning.

 

 

 

Ett allvarligt och nervspännande l. Trubadurens kärl-ek. 2. Dagen verna spända till det yttersta. följa
drama, mellan en trubadur, en dam före tjurfäktninge-n. 3. Duellen. 4. med händelser-na från början till slut.
samt hennes älskare, Händelsen sker På skådeplatsen. 5. Tjurfäktninggen Slå allvarligt lcfvande och natur-tro-
dage nföre en stor tjurlfäktningJ där 7, Sista afskedet. 18. Olyckshändelsern. gen .är den.
trubaduren skall vara med på arenan. Q. Transporten till sjukhuset. 10. jag
Damen och hennes älskare som åskå-I förlåter dig.
daire. Man måste ovillkorligen med ner-

5. Närlonathan skulle ha upp sin nya iaklampa.

Mycket komisk.

Under det herrskapet Pietterkvist Bildt i öfre våningen på att taga sig rakt in i hans frodiga lekamen. Emel-
med odeladt intresse betraktar upip- ett bad just ofvanför det ställe där-fertin drar arbetaren där i undre vå-
sättningen af den nya taklainpian och den nya lampan skall sitta. Plötsligtninglen åter ut sin borr e och fa-
arbetar-en är sysselsatt med att borra utstöter herr Bildt ett fasans skri -V miljen Petterkvist får nu en lika ovän-y
ett hål i. taket för kroken, håller herr borren som grått genom taket tränger tad som :afkylande bastaint dusch...

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

 o Äldre: hsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öreI

 H H  H I H  I,

Engelholm 1010, Eng. Tidn. Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain