#3262: Arbetareföreningens Biograf

4...- AA

i I Biograf. i

ARBETAREFÖRENINGI-:Ns

- Söderköping. --

 

Söndagen tlen ll September lQlll lrl. ö eeli 8 e. m.

lllytl program
val-le vecka l

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Bilder fran Termes.

Denna hildl giver en intressa nt skildring, av detta landskap, som

är beläget vid Medelhavet emellan

 

   

Dralmlaltisk jättefilm i 30 tablåer.
Handlingen fölrlsfigglåtf under
Denna film är en. strängt histo-
rislkt trogen, romantisk elprisod ur
Bianca Capelllos växlande. liv, en av
renässanceticlens intressantaste
personer, över vilken historien fällt
många olika. omdömen.

Genom sin skönhet, förföringsf-
konst och sin sinnrikhet, lyckades
det henne att nål storhertfigdömet
Toscanas tron, dock föll hon slutli-
gen som: offer för av henne själv
utspunna ränker.

Bianca. Capello föddes år 1548 av
en venetianl-elr-patricierfarnilj. Re.-
dan så ungl som 15 år lät .hon bort-
.föra sig. av Pietro Buonavlenturi, en
ung florentinarel. Där upipväckte
hon Frans I av Medici lidelse och
inglick med denne likal sköne som
djärvel prins en klärleksförbindelse.
Strax därefter uppväxte i hennes
hjärta. djärva önskningar och- äre-
girigla" förhoppningar, för vilkas för-
verkligande hennes man Pietro
Buonaventuri clock stodi i vägen.
Denne senare undanröjdles redan
år 1570 .av :usla mördare och man
tror, att Frans I av Medici här haft
sin hand med i spelet. Bianca: CaL
pellol förstod! att övertala Frans I
till, giftermåtlf vilket också slöts
hemligt: 1578 och ett är därefter
-clklateraldes Hennes drömmar om
lycka och herravälidel gick sålunda i
uppfyllelse; hon bar kronan, till vil-
ken hon redlan vid unga år Ppàtts
av en gammal spålkwinna.

En kraftig motståndare till den-
na förbindelse var kardinal Ferdi-
nand] av Medici, en yngre broder till
Frans I. Trots sina unga är hadel
han redan en lysande lbana bakom
sig. Följande sin broders .inbju-
dan, besökte han det to-scanska
storhertigporet i Florens. Vid det-

 

Greklandl och Turkiet.

l
get l leleln.
Uppseemleväekamle sensatiensnummerl

ca Capello.

Årets slarvar-kl

I

titlenl 1 560-1 595.

ta tillfällel fattade Bianca den pla-
nen att genom lgilft befria sig från
sina förhatliga släktingar. Detta
förehavande skulle utföras vid en
fest, som kardinalen skulle giva.
Genom någon försee-lse förtärcle
Frans I och Bianca.. själva deln för-
giftade maten, och det påskyndade
hennes öde, såsom dennes I"läktin-
gar hade tänkt.

Så dog- Frans I tillsammans med
sin gem-ål Bianca. Capello den 16 ok.-
tober 1587. Många tårar fälldes
iclcel av hans underhavande. Om
han också. hade varit sin släkts tra-
ditioner trogen som vetenskapsman
och konstnär så hade han dock .lör-
tryckt sitt folk genom -despotism
och våldsamhet.

Hans efterföljare blev hans- oro-
dler Ferdinand I, .som avkastade sin
kyrkliga dräkt och kr-öntle-s som
storhet-tig.

1. Första samlmanträffandet :nel-
l-an Bianca och. Buonaventuri. 2.
Serenaden. 3. Dei älskande fly
.från Venedig; till Florens. 4. Pi-
etrosl föräldrar mottaga Bianca med
stor vänlighet. i sitt hem. 5.." Bian-
cas och: Francesco Medicis- sain-
manträlffander. 6. Späkvinnan for-
utspår Bianca: stor olycka. 7.
Första rendez-vous mellan1 Bianca.
och Francesco hos, markisen av
Mondralconei. 8. Mordet på1Bian-

cals gemål. 9. Efterrlo år. Hem-
.ligt giftermål mellan Bianca och
Francesco. I Or. Kardinall Ferdi-

nand, Frances-cos broder, erhåller
underrättelse om kröningen och in-
bjudan tilll Florens. Ii. Francesco
och Bianca fallaoifer för det för
kardinalen bestämda dödliga: gif-
tet.

Stor-slaget koloferait sagosipel.

Några clvärgar äro ägare till m-
sfelkter, som åstadkomma överras-
kande arbeten. En av dem, en
-guldspindfeh har den egendomlig-
heten att spinna nät. En bonde,
som kommit underfund med dvär-
gamas hemlighet, stjäl spindeln,l

som1 gor honom rik. Men. pål sam-
ma gäng: blir han girig och vägrar
en dag att ge en fattig: allmo.sa.
Och genast är detl slut med lyckan
och han blir åter samma .fattigman
som han förut var.

Akrobater pil lina.

Nytt! Origlnem!
Bilden visar akrobatiska konst-
stycken på lina, som äro verkliga
rekord: av djärvhet och skicklighet

och

 

Intressen t!

som verkligen utgöra ett re-
markaibelt nummer.

Fogalsludier. 1 f

Kimitong i1 färger av Pal-the Prel-en.

Här få vi en liten inblicin fåglar-
nas värld. Ankiungarna i vassen,
talltrastarna, hälmplingarna, blå-
mesarna och stararna, alla dessa.
luftens beväigade invånare äro har

Enastående intressant bild.

fram-ställda.
hos sig" i förtjusande små. idyllcr,
som osökt komma oss att minnas
vår
tavlor .från naturens värld.

så att säga. llhc-mma

stol-al mästare Giacommellis

före och efter bröllopet.

Klum-sitv seer av Max Linder.

 

Särskilt stol-slaget program.

Entré: 35 öre för äldre, 120 öre för bam.

 

 

 

y

AAA- ALA-.--ÅAALO-AAA 

r.va

.sr-emma: lem.

Ulm. flfhorene tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain