#3261: Stora Stjernbiografen

Det är känt oo

. l
l

h erkänt att

  

,.

  
   
 

Alla bilder äro av statens Cencurbyrå godkända även för barn.

Allmänt erkänd som sveriges bästa ambulerande biograf.

äs?

. 088.! Egen belysning.

Föreläsningar gvas å

Rökning förbjuden!

däwwv ,mmmm

Det har lyckats mig att till denna tourné skaffa en hel del bilder, som i hela den civiliserade världen väckt stort och berättigat nppseende. Ni har
kanske många gånger sett bilder, och Ni har tyckt om dem, men när Ni får se dessa, kommer Ni att förvånas och knappast tro Edra ögon. Genom de
moderna apparater jag förfogar över, kan man säga att denna konst uppnått sin inllkomlighet.

Programmet trotsar allt som i denna bransch hittills nppvisats och har alltid senaste nyheter, varavr särskilt må. nämnas:

Stora Stjernbiografen kommer .senast från en resa genom Finland, där

denrönt allmänhetens odelade bifall.

 

m Perhe Feel-es veeknjnnnnel. nya fnån alla land.

I, Birsen -r-efn

l
-
" I
Dessa bilder .äro taglna påP siälva
krigsskådleplatsem och .återgifo-a han-
del-serna fullständigt vlerkligtf, denna

lbrild bör därför ses av alla intres-
sena-de.

Nyln nya!
En liten präk-
tig kvinna.

Storslagen kolorerad komedi.

Frid och lugn härskar på slottet
Dlefn gamle slottshlerrn hair med sin
glemål och unga dotter lämnat slottet
för :att i den sköna sommarkvåällen
göra len pluomzenad. Dle klomma -till
en serweringsplalts och slå sig ned
där. för att med len. dryck läska sig
efter promenaden. Där sitta redan
förut under skämt och glam några
unga? junklar. En .av dem, en fräck
(och. dläntvf s-älllel, lblö-rilar i. vackra lord
pnixsa den unga damens skönhet och
går till och med Blå" långt i slinj ldljåärvf-
het. att han trycker :en kyss på den
skönlazsl hals. Fa-dlems vite-die är stor
och han tilltättavisar den .unge jun-
klern i hårda och stränga ord. Den
unge idnklern slungar :då sin handske
i den glamles ansikte, till lecklen på
att han .utmarlnar denne. Men det
.är ickle- fadern, som tager upp handl-
sk-en.. det är den unga dottern och
det lär också hlon själv, som hämnas
sin. vanära. Hon är len skicklig fläk-
tleirska, men ändock lyckas det hjen-
ne icke att vinna. Hon blir Nsåra-d
och hemförd. där hela ltragedilcn upp-
löses Ioch sluitas genom den unge
juinkerins ånger och de ungas: förle-

nizng. -

 

P

tär ell par vackra
ögons Shall.

Scen av Landrin. i
Uppfrädrimie: i
Herr Landrin .. Kapten ivlickel

Herr Dieudonné .... .. Major Raymond
Fru Andra] .......... .: Den vackra grannfrur.

T-vlå forna vapeenlbuiödler, kapten
Michel och major Raymond, blo1 så
gott som vfägg; om vägg, skilda åf
endast genom grannfruns, den vackr-
ma fruy Anglellels hus. Den gamla
-damlefns alskvärdhet förgyller ulp-p
tillvaron för de två redan grånade
ulngkarlamle, som svartsjuklt tävla
om hennes hlevåglenliet.

" På hielnnles födelsedag komm-a fblåda
och uppvakta. horme mled lblllommlor,
var loch lexn1 på sitt håll med den vför-
hoppningen latt den. andre måtte
glömt lblort blemårklelsledaglen ifråga.

Emellertid Iråkar av någon anled-
ning deras lbliod denna gång särskilt
iv svallning, och :äventyret slutar med,
latt (de biåda välliin-erna utmana var-
andra plå duell. .. Båda bliva här-
vid särade, major Raymond dock
svål-.alle .än kiapdlenlen. Tack vare de
ömma lomsorgler, som deras gemen-
samma lgamla väninna slösar på dem,
lrie-pa de sig :emellertid snart nog.
Kapten Michel, som först tilltrisk-
nat, skickar en ståtlig blomster-upp-
sats till fru Angels som .ett tecken
på sin tacksamhet. Maila-nen får nys
härom, och striden är ln-ära att. hlllossa
upp på nytt, då en andra blomster-
upfpsats: anländer medz pfåskrift sFrån
Major Raymond). Men denne, som
ännu iei är fullt återställd, har ickle
bleisftällt några blommor. Huru tör-
klara detta? Vid närmade under-
sökning av saken blefinne-s :emeller-
ltid, :att kaptenen w vars ble-svarade
min ITöntåde-r honom e- upp-ans-
mannen till detta lilla skämt, som
äntligen helt och hållet försonar de
blåda. rivialerna.

 

tillfällig lllilltilllll lättlllilS lllllllll lillllllSlllllllllll

Stora Stjernbiografens världsberömda framställningar av levande bilder, återg-
dels handkelorerade och i övrigt av stor prakt och med fostrande betydelse

RoG

Pällllilllllii Hill-Uli.

Naturbild. Kolorerad.

Denna lbild förflyttar oss till pla-
godlernas land. Den ena pagodien
är Lst-örtte och vackrare -än den andra
och demas skönhet framhläves ännu
mera :av .den tilltalande klo-lorationen.

Live-i på gatorna ar synnerligen
livligt. Om man (air riktigt uppmärk-
sam kan man till och med twärs igle-
Ynomi len plagod .upptäcka len spår.-
vagn.

En. del särskilt för detta land ut-
märkande typer pmeslenleras: för oss:
tiggare vid templelyprästler vid sin
måltid o. s. vf. Vi få .älven se en
birmansk gudsitiänst och hur små
hlomsterflickor på torget utbjuda
sina varor.

Skeppshrottel

eller

ll ungas lemlllll.

Ett gripande drama på havet.

Mary, dotter ltill len Lgammal skeppe-
oediame, .är älskad :av len. av sin fiars
befälhavare. Men denna kärlek [o-
roar skleppsnedanen och hans miss-
.nöje förmår honoml att vägra den
unge hlefälhlavarlen sin tillåtelse .att
företags len del tvungna reparationer
å. det fartyg han för.

Fartyget lavsleglar, medför-ande
Mary, vilken sin fäistman, Georgia,
ovetande gått omhlord? för att för-
ena sig med honom.. Fartyget råkar
ut för storm, :blir sikiadat .och fylles
med vattlen. En. del av besättningen
Fly-r och George och Mary gå sin
undergång till mötes. på vraket.

Efter att ha tillbrakt en ångest-
iu-ll Inatt, observeras. de skiep-plsbrutna

 

-r u Ennmella ändringar av programmet lirlllålles

ivande ett stort urval av världens bästa. biograffilms, dels fotografier i färger,
och innehåll avsedda att undervisa och glädja samt hos åskådaren kval-lämna

i

av lett :ske-ppi, siom tagler dem omlblond
och för dem till hamnen, Åvar-est den
gamle skleppslrledaren går av ochi an
i förtvivlan. När han låtersler sin. för
död :ansedda ådlo-ttefr, glölmmler han sin
ovilja och låtier de gunga få varandra.

Slalshllel Lillrlls
undergång.

(Bilder från .olycksplatsen före och
efter den fruktansvärda katastrofen.)
Världen mppskakades: för :någon ltid
sedan av den fasansfulla underrättel-
slen1 iom Vden största1 olyckfa som i
nyare tider drabbat den franska
marinen - slaglskleplplet Li-blerlés lex-
plos-ion, - som kosta. c:a 400 män-
niskor livet. ,

l samlbldnd därmed visa vi först
en stonai-tad bild? från Toulon-s öre
logshiamri, där deln stolta franska
krigsflottatn passerar nevy :och där
olyckan skedde.

Fotbollsspel som la-
miljelllrslröelse.

Familjen Lamandois, som tror sin
hälsa i fara, skickar efter doktorn.
Efter noggrann undersökning råder
denne dem latt så mycket som möjligt
vistas inte i fria luften, och11 ägna
sig åt idrott. i

Umlen4 tiden kommer kusin Au-
gwslta med en flotlbloll och? nåådler fa-
mil jleln1 latt Wilfa denna sport.

Hel-a familjen blöt-lar nu behand-

på1 gatan förbipasserande.
Det hela slutar med att fotbolls-

 

linglem med stor ivler, men icke utan i
ilana för mölbllemanget och för de j

plartiaet övergår till len rförtvivlad blox- I

.M

ningskamp. Familjen Larmaändofisl,
som lär i. högsta grad tillfredsställ-d
med sin nya sport, slutar" något
slnlöplligt lblehan-dlilngleln med [ett 
tvulnlglet lblad i den förbiflytlande åln.

Herr" Petterkvist
är rädd.

Hr Pleltterkyisi kommer hem fram-
åt morgofnssi-IzlainP betydligt. påstruklen.
Plötsligt märker han att sängtäcket
.rör sig. l största fförskräck-eise gör
ha.an allarm och alla husets inlxnånar-e
komma inrusandle och få se sam-
ma- flefnomlen att sangtäcleet rör sig.

Hlals över huvud rusa alla ut och
allarmle-ra brandkåren.

Då de :återkomma se de sägngtäcklet
.åter röra sig). Alla bliva nu. som
förlamal le, tills en1 blléan-dlsloldat är
dog modig :att lyfta på täcket. Där
sier man orsaken till iörskrackelsen
- en katt. Blrlandsoldlalerna genom-
prygla nu hlerr Petter-kvist Såf att håan
häl-ir både gul och grön som "vlår .av-
sl-utningsscen visar. i I s

När Calino åt
hästkött.

Komisk.

 

 

www",wa atsyuas P91" apples-19.: qoo .www-må!

 

 

unajig 940,13 i

301

ysaul suaJe-J

IJQUI

emma-A swe-u awvel fw wa 1911qu ll-"w

 bästa intryck för "livet Framställningen räcker cirka. 2 timmar under vilken tid massor av levandie fotografier

i oavhrnton följd framföras, varigenom all-
heteu givetvis får skåda flera bilder än hos någon annan.

.2 W g
 l

 

 

I Blekinge Folkblad. bilder. flöràrälfligt ...framkallade la med lett med omsorg valt program vSltora Stjäembiografem gav. i besökte Åtvidaberg och! åP Folkets
såsom Slim-fnibifogfnallem har under de" Wilfa QUEEN, Wifi-ämne" Iifall?gif-ill!!- mffygias- v Sltldneblno skytteplaviljlong: fredagen H us givit Bailey förevisningagr .avY rao-
mnevamn-dle år han (mun: föregå"- motionen .aven lat-.oral fa sin ble- Hultsfried den: 17 idbir. 1909." dell 1-2 lleloir. 1909 en förstklassig ande och! skrattnetande nummer,
ningar i Sväng-sla- gioodtempllarsal, Skål!de del. Det helaP gym-"den att Harman Strömkvist fömställning. Bil-derna nano de len verklighetstil-
"I den senaste i torsdags kväll.. All- hf? fill-[andel- ,& C20 Vle Val I ., " i, blåsta. som fönevdsa-ts på plats-fen., der framkallade å denI vita "duken
nd men inneeee mereeadf, nar den det hylla-e lillan, Sem kam dem Pil Ol-fdf- :mmm Temple? 277 Name varför vi det n-laruigaete ne- varvid :det nästa: nine p rester-now

pa en romans-:fnul san nnprynr eine de! fran den tacksamma mh talrika = Hultsfred. r kommenterade een bidrog att .am brev så tydligt

 

I I .. .. I .. I u I v u i I k li
Obs! Endast denna forestallmng. Forsumma e] detta enastaende, intressanta o. nögsamma tillfälle. 
Eniro: 50 öre.

l sällskap av målsman äger barn rätt att åse hela programmet.

Bal-n under l2 ål- 25 öre.

Högaktningsiullt

Hulamler & Cma I

 

. kommer til. Blekingelnygden.

 

vääl valda plnogriam .och vi. hoppas
att hir Hiulander nästa vinter åter-

sStoa-a Stjernblilograflem gav i sön-

 

publiken.

Att .llSltlonat Stjfämbflo rafem, som
intuehawes :av hr Hulan er, vid förle-
visning zå närvarande templarlokal

 

r]1,ö-!njllcllöipinign,splioston.
estonia: Stilärnfniogratlem har denna

, Å Slimline skyttefiöreuings vägnar:

Slottet-mo den 12 febr. 1909.

Karl Åberg.

 

 

dagis li Lia ans- Rosl lokal en plräk- inför fulla hus alla kvällarna den 31 gånger .i Hofslått lå därvlaramldlc ;. f . y . . f. , ..
tig: biograf öneställning med len hel januari, sam-t 1V och; 2 februari in- itemplarsal hållit stora" biografi-öre. V Åmdalbåug mn 8 tabl." 1909-
del roande "och sklrattretande num- :trehnamrtde .år presterat darrfria". kla- ställningar som rönt livligt bifall astma Stjierfdbålograilew 540m lör. Pl. AL Blcrrgf.

I mer daemon: storslagna each vackra ra. och tydlig-a bilder i förening från den: tab-.iida publiken; dagen :noll1 Söndagen 6 och 7 polisman,

 

Falkenberg 1012. :FalkenbergsPostc-ns Bokayckeri.

som löfnsidas Det hela gjorde,
att lhr Hulander ybleiömldlesi med ett
livligt bifall och erloàlnnamde av len
fzulltalzig lochil tacksam pfulbllik. .

Information

Title:
Stora Stjernbiografen
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain