#3257: Mohriska Biografen

Ohs.!

t Lars kyrka, rekommenderas.

Oppet till kl. 11 e. m.

Kafé TEMPERANCE, mitt för S

 

 

 

9105111352 Biop-ra i 612 . Ä

Z " -- r f ..
I Infoplny. fw?
Å
l A .L 4
...ler-t ft got-:Q f-fi"
W 
s- r

32 STORGATAN 32

Stadens i alla hänseenden förnämsta och modärnaste teater för levande bilder.

==

Program

från och med Måndagen den 13 September:

Byggd speciellt for ändamålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

:4: III::IIIIIII::: .ga
i EE

" " aa

i I l I . I "E

l. Epsom. En av säsongens första kapplöp- 8. Nottinghamn (England). Folkmassorna hyl- ä
nmgaf- I i la (rForestiersa-reg-ementet vid avresan till .1

.I 2. Kendmgton (Engla-nd). Hus som sjunka l hop. fronten. E
 3-  Invlgmng av Panama-pacehc" 9. Manchester (Hegland). Lara Klienener håi- 
I 4. Chicago. 5,000 hästar som skola inskeppas ler reVy Over Sln nya afme- :
till Europa. I 10. Frankrike. Denna hund räddade sergeant .i

: 5- London- Engelsk gevärsmejfamsm- I Jacquemin, vilken hårt sårad försvann under "i
6" London" 700 foldöter. besoka grams Em" den jord, som en tysk granat upprivit. i

I press-teaterns forestallnlng. 11 F k .k z . H] f t :

7. London. Revy över soldater från bataljonen i " ra" rf e. Ouaver, avga 1 bro-n en." E
(Sport-a. 12. Frankrike. Jägare till fots avga trll orienten. :I

. I ::. .I:f:.. -- .:::::::i

 

 

-2- Nunne på utflykt 

En skämtsam historia em ett pick-nick i det gröna, om en häst som gör vad han
vill, om ett ofrivilligt bad samt ett smärtsamt mottagande och ett sorglustigt slut.

. Med svenska tlottan på landstigningsövningal

O C
O I
O O
0 . . . 0
. l. På våg tlll landstlgnlngsplatsen. .
högkvarteret. 4. Fälttelegrafen.

6. Kritik över dagens strid.

2. I känning med fienden. 3. Vid
5. Sjukvården i verksamhet.
7. Parad för amiral Dyrssen.

för att räööa hans äta...

Ett gripande Blad ut: de mänskliga [iöelserfnas Historia.

Ett fängslande skådespel i en akt av THE VITAGRAPH (2:0.
Ypperlig regi och mästerligt spel. i

Handlingen passerar i Nordamerika. Den av allavaktade tidningschefen har en son, Frank; vilken blivit
spelare, därtill förledd av en (väns Bill Ranch. .

Tidningschefen själv har i sin tidning skrivit en ljungande artikel mot en viss okänd spelhåla, vars ägare
just är Bill Ranch. Denne beslutar hämnas och för långlig tid framåt stoppa till "munnen på honom. Därför
förledes den unge Frank under rusets inflytande att skriva under en skuldförbjndelse. Sedermera vid klart
förstånd kommer han under fund med bedrägeriet.

Och innan skuldförbindelsen förfaller är denna tillfullo betald. Franks syster, som erhållit broderns förtro-
ende, har uppoffrat sina små dyrbarheter för att därmed betala spelskulden. Hon gjorde det för att rädda hans ära.

T elefonbröllopet

Kinoiars i 3 akter.

Huvudpersonerna: Miss Maud Begson, varietéartist och rösträttskvinna.
Baron Althaus, globetrotter .

Wanda Treumann.

 

 

r-Gf

vi

månader,
-sedan de väl
sonhgen

 

 

för

 

L.

"Vigsel per telefon"
se där det ultramodärna amerikan-
ska uppslaget, som utgör utgångspunkten för
denna uppsluppna och verkligt roliga fars!
det hela från början blott avsåg ett formellt "proväktenskap" på 3
slutar det med att de två kontrahenterna
lärt känna varandra per-
sluta ett förbund
hela

IJ-äf
äs

05

Viggo Larsen.

,-A

Och ehuru i

 

 

livet.

 

 

 

Miss Maud Begson är en ung varietéartist och
samtidigt ordförande i en kvinnlig rösträttsförening i
den lilla staden New-City, Kansas, U. S. A. Hon har
från en varietédirektör i Europa fått ett fördelaktigt
engagementsanbud med mycket högt gage; dock har
direktören såsom ett oeftergivligt villkor stipulerat, att
Miss Begson först måste gifta sig H en åtgärd, vid-
tagen med tanke på att söka draga bort hennes intresse
från rösträttspropagandan, som direktören, kanske med
rätt, ansåg mindre nyttig på en varietéartists verksam-
hetsområde. Som anbudet var mycket frestande och
det ej gavs något val, bestämmer sig Maud för att
foga sig i sitt öde och omedelbart ingå äktenskap.
Dock ej ett vanligt, regelrätt, gammaldags äktenskap,
utaniett formellt s. k. amerikanskt telefonäktenskap
på 3 månaders prov. Hon annonserade efter lämpliga
kandidater, och utfäste en ersättning av 1,000 dollars
åt den lycklige, som skulle få låna sig åt experimentet.
En massa svar inströmmade, och bland mängden
utvalde Maud ett anbud från en viss baron Althaus,

((globetrottera. Bland andra villkor, som blevo upp-
ställda, var även det, att de båda kontrahenterna
ej ens skulle personligen få lära känna varandra

- det hela skulle inskränkas till att vigseln förrättades
per telefon, i enlighet med (rå 80, mom. 2)). I enlighet
med denna skulle äktenskapet efter tre månader upp-
höra att äga laglig giltighet, om endera parten inom
denna tid ((uppsagts förbindelsen.

Sedan väl denna egendomliga ceremoni undan-

 

 

Föreställningar: Vardagar kl. 6, halv 8 och 9 e. m. Sön- och Helgdagar
Matiné kl. halv 4 e.m. med nedsatta biljettpriser samt
kl. 6, halv 8 ooh 9 e.

stökats, anträder Maud f abaronessan Althausa sin
Europaresa för att tillträda sitt engegemang, och tar
med "sig sin svarta amerikanska tjänarinna.

Aven baron Althaus reser samtidigt och de stöta
under vägen .ihop vid flerfaldiga tillfällen, utan att
någondera har någon aning om, att de båda äro
lagvigda makar.

Efter framkomsten till målet för resan fogar ödet,

i att de båda ta in på samma hotell, och nu vidtar ett

flitigt umgänge dem emellan, varunder ett ömsesidigt
intresse uppstår. Han blir alltmer intresserad i den
pigga unga damen, som å sin sida tänker på ungefär
samma sätt, och till slut börja de båda att var för sig
i hemlighet beklaga sig över att det där telefonäkten-
skapet står hindrande i vägen.
Maud har nu gjort sitt första uppträdande .och en
stor maskeradbal skall gå av stapeln på hotellet.
Efter hemkomsten M det är just en dag mer än
tre månader efter deras vigsel - göra de båda genom
en tillfällighet den märkliga upptäckten av varandras
identitet, och de bli lika lyckliga som överraskade över
detta ödets underbara lek med dem. Alla indicier
stämma fullständigt . överens, och de inneha t. o. m.
var sitt exemplar av den lagbok, i vilket lagbestämmel-
serna om telefonäktenskap förekomma. 580, mom.
3 löd: ((Har efter utgåugen av de tre månaderna
ingen uppsägning skett, är äktenskapet lagligt gällande
för livstidens De voro båda mer ärl tillfredsställda
över att ingen uppsägning ägt rum.

     

m. vanliga biljettpriser.

  

 

M Programmet visas ej för barn. W

  

 

 

 

 

Linköping 1915, Nils Bergvalls Boktryckeri.

s lot lllw 6.C-I 9 N V a El d w a .L V elen 

"selepualuulmlal Ialllllll sle1 1

TWO

"w "a u -lil llll laddo

Information

Title:
Mohriska Biografen
Printed year:
1915
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain