#3256: Biograf-Teatern Göta

Söndagen den 5 Nov. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10I 9,10 e. ni.

Måndagen den 6 och Tisdagen den 7 Okt., Onsdagen d. 8 Nov.
kl. 7,30 och 8,30 e. in.

Söndagen den 5 kl. 4,10 Billighetsföreställning fiir barn: Barn lll öre.

 

 

 

 

PROGRAM

1- I Veckans Nyheter.

Patte-Journalen. Den senast utkomna.

gf träjkhrytaren.

En djäri eeli vådli! färd.

Mr Thomas är anställd som ingeniör vid ett banbygge långt borta i Västern.
Där lever han, allt under sträfsamt arbete, lycklig och glad i skötet af ett blomstran-
de hem, som innesluter en kärleksfull maka och nägra ömt älskde späda telningar.

Emellertid uppstår slitningar mellan järnvägsbolaget och dess arbetare, när des-
sa af direktören vägras begärd löneförhöjning. Strejk förklaras, och ingeiör Thomas
gör gemensam sak med sina arbetskamrater. Trafiken pä järnvägen stoppas. och ej
ett hjul röres där. Dä mottager direktören en oroande underrättelse frän sitt hem:
hans enda barn ligger svart sjukt, kanske för döden, och hans maka ber honom ge-
nast komma. Omöjligt! Intet tåg får gå.. Ej ens för eii sådan sak vilja de af för-
bittring mot direktören, upptända strejkarne göra något undantag.

Men. här bryter ingeniör yThomas med dem; han vet hvad en faderskänsla i ett
sådant ögonblick betyder, och mot deras protester ger han sig själf ögonblickligen
af för förskaffa direktören önskadt närmare besked. .i

w.I ff der-k strojkbryteri, och skall vedergällasl Upphetsningen växer, och man
besluta sticka en träviadukt i brand, när Thomas lokeniotiv, som han själf för, skall
återvända. En springpojke har emellertid obemärkt ähördt.rädplägninngenmeh under-
rättar Thomas hustru, som sänder honom att tillkalla gendarmer och själf skyndar
efter de strejkande till platsen för dädet för att förhindra detta. Det i sista stund

som olyckan hejdasl

Ytterst spännande händelseförloppl - Dramatiska situationer!

 

  

 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3- En alligatr-farin i
i Kalifornien.

I En af de märkligaste industrier är helt visst den i södra Kalifornien, och spe-
elilellt i Los Angeles yrkesmässigt bedrifna uppfödning af alligatorer. Bilden är sä
i usorisk, att en lätt rysning går genom oss vid äseendet af hur man handskas med i

Synnerligen intressanta bilder. j

djuren.

 

II få
.I I:
ll
:e 4 " " "f I ä
-- - tt ugnnlilieks fnrvillels i:
II
n u
II n u
EE . Dramatisk seen af Beissier. I 
I. I
.I I 0 I Leon Lamberts hem räder stor fatt. d I " " I.
=: ej till det nödvändigaste, och hans vackralåugfrfii .fighlrsiehålfbb:läilsfrfdgållidgii fåwker ...IE
i I  1 u I w n I v . tor or 1
:: svatelier, men fort] ansten ar ringa. btamningen 1 hemmet är under sadanaoförhällaii13 ::
ll

:: den tjrjynokti 25:13 Lengorinig; eràda soläträlen är makarnes lilla dotter Maria

I. I a eanne a emna t ett arbete i a i 1 I i

ll lefveman, Andrel de Marly, som följer efter herr-nye IEdadlieIlseönkeorbSveifiliiiiaialiedilfziås abfeåfl mk ::

:: htet. Jeanne kanner sig smickrad af den elegante herrns uppmärksamhet ocyliiàaligiiI-df" 
sig ej gora-nagot illa genom att mottaga en vielbnkett ydela .en biljett af kurtiso e I.

Il i Ellyckligtvis upptäcker mannen vid hennes hemkomst brefvet och ehurudäls.. 

=: inneh-all bestyr-ker hustruns trohet, jagar han henne ur huset. Hemlös och gri en I.
af gramelse ofver mannens handlingssätt beger sig den olyckliga kvinnan ner tillpde 

Il

ll Marly. När lilla Malia kommer hem f 0 1

.- I u u i ran skolan finner hon att moder f", I.

=: Hoicj. blir otrostlig, och slutligen tager mannen herine med sig ut för attllsåkabgfdgr 

:: Inlilpgtiiln.O hD? tlpege slå; tiltlfååarlys hem, och här återförenas efter häftig seen man ::
c " c co er 1- I li f I " y

:: eröfringsförsök. , me an i edjaren med filosofiskt lugn begrundar sitt misslyckade Ei

:: .I

.- I.

.I

Spännande drama.

 

5. .
Detter som amma.

Kemisk seen af Prince.

En dräplig historia om huru mister Petter råkade illa ut, när han gaf sig ut
pä förbjuden kärleksstig.

:: :: :: :: Ett skrattnummer af hög klass. :: :: :: ::

-I

 

 

m

Biljettpriser: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 4öre, 3:e plats 25 öre.
=== Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain