#3254: Cosmorama-Biografen

, eoslvlonnmi-

Biografen.
- Hotellsalongen i Fingesta.

 

 

 

Stort Z-timmars Siimes-Program
Lördagen den 20 Okt. kl. 8,30 e. m.

 

 

6.; :r Q

Q  ä

1 . . ä
Q: rf: .Er mer .: :Q

Den eviga stadens iontäner.

Ohm! Ny serie, ej förut visad.

Rom, den eviga staden kallad, har beröm för att hafva en rik samling på enastående
fontäner, och som vi veta så har de sydländska folken en smak och ärelystnad i konst hvaraf
vi här får se ett vackert prof.

Vi se här de olika vackra fontänerna spela i sin glans och utstyrsel och vi måste verk--
ligen beundra dem alla.

Tva odygdspàsar.

 

 

 

 

 

Sommar i Norden

eller

"Från litvets solskenssida".

En hänförande vaekelI bild, framtilld i naturliga färger.

Lehman går-Je jakt.

Lehman inbjudes af en vän att deltaga i ett jaktparti, hvilken inbjudan han så mycket
hellre antager, då det för honom har nyhetens behag enär han aldrig haft ett gevär i sin hand.
men hvad gör det. Vår vän Lehman har som ni vet klarat skifvan då det gäller svårare saker.
Emellertid på hvad sätt han reder sig är så komiskt att det väl kan ses men ej. beskritvas.

EEÄWVZIIESZ gräl QVA är i SIEMEZI

W

las gräl. I. .élàz N
 en ina karleken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnans frestelse eller en bortroivad skönhet. mm
l. En anspråkslös familj och deras enda Pvit uppehållen på väg från skolan. 
dotter, deras stolthet. 6. Hon är fortfarande under klorofor-
En gammal kvinnojägare. mens verkningar.
List. 7. De arma föräldrarna äro i dödsångest. 

Olga-UDP?

. Den lille brodern har genom lek blif- 9.- Straffet.

a IWASZEHVÅEEEWJE EEHVAVSIEEEE

Vitagraph. Vitagraph.

ROSORNA.

Ett ynnerligen vackert och gripande drama.

Jack är son till en aktad familj där fadern är en framstående och förmögen köpman.
Denne söker med all makt göra7 hvad man kallar wfolk) af sonen, men förgäfves. Då fadern
ser att intet annat hjälper, kör han sonen på porten.

Sonen tager farväl af modern och får till afsked en ros som tecken på hennes ömhet.

Jack får nu gå igenom en hård skola och beslutar en dag tillskrifva sin moder, men får
samtidigt af tidningarna se att hon aflidit.

Olyckan gör honom hård och brutal. Han affordrar sin fader penningar, som sin arfve-
del efter modern, men blir afvisad.

Han beslutar nu med våld taga sin förmenta rätt och smyger sig under natten ini
fadershuset.

Här får han se en bukett rosor, som påminner honom om moderns afskedshälsning och.
kommer han strax till insikt om den orätta väg han beträdt. Han knäböjer framför sin moders
bild ochohär finner honom fadern, som i förstone tagit honom för en inbrottstjuf.

Afven faderns hjärta veknar och framför moderns bild linner fadern och sonen hvarandra.

 

Bakhållet. 8. Räddad. 

EMNIZEHZ
BEÅIESZIISIAIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikanskt attraktionsnummer prisbelänt à den senaste Amerikanska Biogratutställningen

i Tjutvar som välgörare.

lnspelat ai de förnämsta skådespelare i hela Amerika.

John Milton besöker sin älskade. Vid sin hemkomst finner han ett telegram om
att hans börsspeknlationer misslyckats och han sålunda är en ruinerad man. Vi se de
nästan hemskt verkliga och i minsta detan mästerligt spelade själsstriderna mellan
hans kärlek och hans stolthet. Den senare segrar och han beslutar att dö. Dock än
en gång vill han se och dansa med den han älskar. Under hans bortovaro smyga
sig tvenne tjufvar in i bostaden och vid Miltons återkomst öfverfalles och bindes han.
Emellertid få de läsa telegrammet i hvilket han underrättar Flo, hans älskade, om att
han ej har mod att lefva fattig och utan förhoppning att få äga henne. Tjufvarne röres
af detta, så att de eftertelefonera Flo, till hvilken de öfverlämna telegrammet från
Milton. Hon befriar honom och tjufvarne begifva sig bort. Till slut få vi se huru
stoltheten besegras af kärleken.

Gripande! Ett verkligt praktnummer! Mästerligt spel!

 

 

l

Biljettpriser: 35 och 50 öre; Barn 25 öre.

 

Kristinehamn 19121 Grundels tryckeri.

Information

Title:
Cosmorama-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Fjugesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain