#3252: Biograf Olympia

Stadshotellet

i Falkenberg

1lilltslllliells E. MMMGREN-S Bigge Johanssons

Urmakeri dl Urhandel, ..
Falkenberg, Och

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I re ommen erar si ri a i a I I. . i .I :U n - .-
rekommenderar Sina nyreslaurerade lager af goàa och ääljtliälteläåe M E F ä 
 CalQ, " " Herr- öl Damur ä  m specialtté;
 1 1.diffBiljard år l I tgum Och Snfver- - M 3-3 Kostymtyger och Färdiga
Wis- , M- lj. Stort lager af H a n r
kärl;ng Mats-ålar. olö Goda Glasögon & Pincenez. på " Mansklade t

 

 

 

Svehska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontanttörsäljning!

lnnehafvare: Fru GERDÅ OLSON. 

 

 

 
 
 
 

Hvar och en som önskar ett vackert 
i och stiliullt hem, I

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, Å;
bör hänvända sig till undertecknad, som till f.
lägsta priser utför f-

" Möbler -r 1

i stilfulla mönster.

W Stilar efter beställarens eget val. h;
Ritningar och kostnadsförslag fritt. W 
B. J. LINDENS Möbel- Och fl
Likkistfabrik. 

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. f

 

 

 

 

 

 

Bosättnings-v
i Magasinet.

(Linda. Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

 Rikstelefon 69. FALKENBERG. Midi för torget.

.i Stort sorteradt lager af:
r. Glas, Porslm, Kristaller, Nickel, Lampor
i och Lampdelnr, Lerkårl, alla slag. m. rn.
r Nysilf-ver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
U välkända tillverkningar.

 

 

  

 

tisdagen tell ZZ, llsllllgen liell 23, Teitteen den

Zl otli Ereilllàeli iiell 25 lll.
kl. 7, Bjooti 9 e. m.

     
 

 

 

 

Presentsaker i alla prislägen.

 Allt till platsens billigaste priser. .aa

 

 

   

 

 

Revy Öfver veckans nyheter.

  
    
  
  

    
  

klnnlolllor, Senaste Vecko-Journalen. i. " W R S S U N 8
Pjyschtoffjor n; Verklighetskinematograiier från olika delar af världen. I I
Siramaljioiilor. t i  = S sKeÄDDtitl a lltliittkletitlnes-
Piliskor inatt .fåfng get föfsgfggi ,.   plskai pelen AtrAit :i
a a SOl4 GTS ITIO efflal-e U On rekommenderas.

 

inkomma uti

t stockholm 1912.

Vi börja i dag vår serie från denna vär idrottsfäst, vid hvilken svensk idrott
och svensk mannakraft på ett lysande sätt häfdade våra gamla minnen.

Och hvarje svensk skall städse med stolthet minnas våra idrottsmäns brag-
der vid den V Olympiaden. Och för utländingen skall säkerligen vårt landi
sommarens ljusa och härliga dagar stå som en fager fläck på vår jord, dit hans
tankar säkerligen mången gång skall längta. i

Bilderna från spelen äro synnerligen lyckade. Klart och tydligt ge de åskå-
darna intrycket af den oerhörda konkurrens som rådde vid de olika täflingarna.

 

Joh. Hallbergs Skoatfär,

Stora Nygatan.

Obs j lrill billiga priser blifva 
:Li reparationer fort färdiga. 

i Warberg 1904 för väl

tillsatt

Tilierkänd siifvermedalj
So o

utfört skrädderiarbete.

    
  
  
   

 

 

 
 

Och då de nu börjat sin färd öfver hela världen, än mer hugfästande min-
net af de hårda idrottsdagarna där uppe i det fagra Stockholm, är det med glädje
vi kunna stå våra kunder till tjänst och visa bilder från kampen.

Helt visst skall detta hälsas med tillfredsställelse, ty för de många som un- .
der fästen ej haft tillfälle att besöka Stockholm, blir ju detta ett utmärkt och fram- - i
för allt billigt tillfälle att få sin nyfikenhet stillad och se de män, hvars namn
som trollslag flögo jorden rundt.

Den serie som vi i dag börja, kommer inom kort att fortsättas med andra,
sä att åskådaren skall blifva i tillfälle att följa spelens gång från början till slut. l

Det är minnet från vår stora olympiad och det bör hvarje svensk se.

 
  
  
  
 

A. :johnsons
Räk- år - - -
Erisérsalong

rekommenderas.

Hilma ilantziehs
lllllleeiiäl "

h- rekommenderas. :W 

 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser. 
Moderna varor.l

Hemligt giftermal..

. " 4 I
Intressant familjedrama- Valsorteiadt lager af ala slags

Toilettartiklar.

 

 

 

Badlif i Mölle sommaren 1912.

 
  
  
 
 

 
  
 
  

 

 

Trädgårdsmästare = :i - .. Ä; 7 we
C E m . Indianofverfa llet. G 005 - 3
I i" i t t ir " ti b-id " . 
I S I n, Vi n ressan oc spannan e i serie :I IE
Falkenberg. Lehman! :ersätta intressera: Lehman! Manufaktur- f
Grönsakshandel. b 0 - - I i
Bm, a. f, W i, Lehman som frivillig. Kapp- s:
Buketter alla årstider. såga i ...-.-.. Modemagasin
I te st t l ikruk " ter -- .. -
ä få; :rygnlzagda dygns. i Nytäerl-zorglzl-.aån 7Loådalijjln 9:teen kl. 7, 80ch 9e. m., Sondagen Falkenberg, =
RIKSTELEFON 120. i l , I rekommenderas.

Biljettpriser: 1:sta plats 50 öre, 2:dra 35 öre. Barn: 1:sta

 

 

plats 35 öre, 2:dra 25 öre.

GUSl. WtSltHlllltN. BlllllltliNll WlJKllJNU.
FALKENBERG- LIKKISTOR Still lt. PBllBtSSllllS FALKENBERG 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

O Specialité: i alla storlekar och prislägen, större kistor Gujd-,  OOQQQQOQOOQOQ
A n g r O S C I från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran- r . ,,
sar, Band, Svepningar, Garneringar, Bjud- O C h N lC k Q  r,  .l K O l - O Ch
Lager af ningsbilietter, Sorgfolsitkort m. m. FALKENBERG ,
OBS. ! Allt sändes fraktfritt till Eder i
S y u r närmaste järnvägsstation till ytterst" billiga rekommenderas. Å  h a n d ei.
såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, fikon priser. Prima varor. Bah-gaste priser. u v u v o v u u v U U u u
m "t B. J. Lindéns leklstaffär, Loka..

 

Am- Applen, m- m- Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. Storgatan, midt emot Kemikalieaffären. Välsorlemdt lagen i priser"

 

 

 

 

 

 

 

 

FÅLRENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain