#3251: Biograf Olympia

" glaasllolel lel 

.iaf .n
l :1 i

l I Joh. I Hall

II . ,. . Q - I- hä;th mm nån-0513131. framförts på 91; biograf;
I I L -Å I nlifva I i 
--  

 à--Trädgårdsmäsiare I

xC. Eskilsson, 

 Gllsl. Wlsl

f I? Am. I

. f. Falkenberg 

 

 
 
 
  
 
 
  

llllsl. Sillllllgs

 V Urmakeri de Urllandel,

x

 

l. llllllslllls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

lmélaleale Fru eVERDA oLsoN. I

 

.Hvar each en som önskar yett vackert
.allah stilfullt.hem,I.:.I

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänyända sig till underrteckrladZ som till
lägsta priserI utför II I

I; Möbler .- -i
iI stilfulla.mönster. II i .

w Stilar efter beställarens eget val. I
Ritningar och kostnadsförslag fritt. IE; I -.
IB. VJ.. LINDENS Möbel- Och I- f
F LikkiStfabTik. I

Rikst. 128. Falkenberg. Riket. 128. 

 

 

 

 

 

 

fredagen) den 22.l.örlllleen llell .Iz3 lllll Sälllllleen
- ff killen!le llllllemller i I f 
kl. 7, 8 och 9 e. nIl. (Söndag från kl. 6 e.V m.)

P En verkligt enastående amerikansk kllllstfilln! f

 

 

 

 

 

 

fe lairlntotflor,I 
Plyschtoiilor, I

 Stramaljtoiilor.

vFiltslaor

i alla färger Ioch för öfrigt
alla sorters modernare Skadan

i inkomma uti Vi

 V skirat-ing inf lirvee se rörande att enhver grillas till tal-ar
bergSI SkOallar, I vid asynen af detta L.del-.allla som maste räknas tiH detV

 

 llllllll lll = llll lllll. 
I f I - se När ihiärtilt stårIi brand.I - , I "
I ICIharmantameI-ikanskt 1118138119]-

rekommenderas.

 

 

 

 

 

 

lSenaste amerikanska Inllhet I. ..
 från THOMAS A. EDISON.

rrStort sorteradt lager. 1 I I I I
f I Högst intressant och briljant upptagen film.

Billiga priser. 
I Moderna lvaror.

 

S1tMoI-itz, "

. FalkEHIbCfg:iI I Vinterleild fràn SehWeIitIzji [I]
Grönsakshandel. Il . . f - f .

Bindning af Kransardäv I  I . I I I I I I -
.Bukeffo alla afsfldef- e Föreställningarna tillåtna för4 barn.

lIstl lfkrlle--lr . -
 ...s ":;:..:...r.ss:,  lm pe. se al
I I f i s Vplats 35 öre, 2;dra 25 iire. I

l

 

 

fe RIKSITELEFON 12""  085.! j Rätt till ändring afI programmet förbehålles.

 U Ball

 

usrolrr LAGER Ar

 

 

 

FALKENBERG. , f I  ,
f I l, I .IST o la sl N "
i O I I I i r - i a a s ore ar oc prislägen, störr ki t r - I- - -
. An g  frånk kr. 8,50. Alla slfigsIIBe-grafninåskjafi- u e , iver , 
. I L I f I f f saIr, Band, Svepnlngar, qunaringar,-Bjud- Och N Icke laffa r.,
ager a ningsbiljetter, Sorgvisiikort mi. m. FAEHENBERG
i . - I" 033.! Am sändes fmkff "rr r-zl Ede à I i?
Sy  r närmaste - järnvägsstation .till :literst billige: rekommenderas-

såsomIIIApelsiner, Citroner, Bananer, Pikon
m; m.: i

Äpplen, Lök m.

I prisef- I
 B, .1, Lindéns Likkisiafiäl",

Riket. 12:e..I Falkenberg. Riket. 128.

 

 

 

 

Prlma fuafor. Billigaste priser.
 Lokal;I

Storgatan, midt emot Kemikal

 

 

ieaffären.

 

 

I ll lll lllllll.I

  
 
 
    

I vefSVämllingen- ,
j lll.

el e "ll

ll llllllwlllll lllllllllllllll  
  i   0005,

ra" 375V öre. .Barnl 1:sta 

 

lllgge Johanssons I

 

 

 

 

 

 

 

I .i kgia. I I Falkenberg, I I H .f H l  -
41.; :ägggàåfénderar sina nyrestaurerade i I M U B E  i i - 
. Vi" - I.I HerriIIglI Damur I I I i I I Specialite: . I I. I
ll? Biljard (SC I .i .iguld Och Silfvef- M i i H IKosztyger-foch Färdig-a
"lll ff I  II stort regerar II IIl-l I . .I  II II (I a i - .I n
I Malsalal- - Goda Glasögon & PIiIncenez.  i I S k d I I
I I I I i - . f I vens a varor. iaga es äm aV prlser.I

i Endast kontantförsäljning!

 

Bosällnlnbgs. I 

- i Magasinet .

. II (Linda. HansonIs Eftri)
, -I-Ijalmar PetersonII

leslelefon se. FALKENBERG; yllllal rar large.

Stort slorteradt lager af: i

i Glas.1 Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
i och Lampdelar, Lerkärl, alla Slag, m. m.
Nysilfvef af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
 Ii välkända tiillverkningar.x I r
I I Presentsakeri alla prislägIen.

  

f I Alll llll Iplalsens bllllgasle priser. "ala

 

lkalinwlillll al.-AllllgllllsekslPplllllyeåX

I rekommenderas.

II rlllerkäml sllfvl-.rmellaljv v
i Warberg 1904 för vIIäl I
eller: safe www-fb I

i.

 

l e il lie

Ale-ligare

I: Rak" åC rv" "lr
 Frisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

Välsorteradt lager af alla. slags

1Toilellarliklal: ,

 

lill W "

- I Manufaktur-,,

 .Kapp- ölP I .
I i Modemagasin
:III Falkenberg, à
I W I rekommenderas.

 

IGIPIIIIS-SUHIBRUDEHNÅ inlIKlUNll

llIlIKIsTEL. 50. I FALKENBERG. lesTEL. 50.
.nnnnnnnnnonnnl
Jelena, "Kol- och 1
Redskapshandel

Iruvuvuuuuuuoou I

velsnllelalll legal.V ellllga " piller.

 

 

 

FÄLHENBERG 1912. M. LINDEGRENS BOl-(TRVCRERI.V

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain