#3250: Biograf Olympia

Stadshotellet .IlrlniléIlIllIlIiariei l, MALMGHENS Bigge- Johanssons
g ittttiiili

Falkenberg,
rekommenderar sina nyrestaurerade Skrädderiaffär.
i Goda Glasögon & Pinoenez. F A L B 

 

 

 

 
  

 

Stort lager af

RIKST. 15.
"QI ILSHIH

 

 

 

 

 

 

lnrtehatvare: Fru GERDÅ OLSON. 

 

 

 
 

Hvar ooh en som önskar ett vackert
E ooh?V stiltullt hem, E 

rekommenderar sitt rikhaltiga
k lfcafé, " f" oolo Specialité:
Btogra O ympla.

älffdaåchiiåiiiidi
Kostymtyger och Färdiga
E Manskläder. i
Emmeli tilll 8, [Örlingen dell 9 (lill SÖllIiliQEll
den ill flott. lll. 7, 8 och 9 i.i m. Y

Kvarnens hemlighet.

Endast kontanttörsäljning!
Heltimmesskådespel från Nordisk Films.

PERSONERNA: Major Värme. Alma, hans dotter. Godsägare Wilner.
Sven, hans son. Nils, kusk.
Godsägare Wilners roll utföres af ÅNTON SALMSON.
Att gå från allt på gamla dar blef den gamle major Wärlnes lott. Han
hade varit djärf och vågat sig på spekulationer och följden blef att en vacker dag

Bosättnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

I Rikstetefon 69. FALKENBERG. Midttörtorget.

Stort sorteradt lager af:

:lf Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor I
E, och Lampdelar, Lerkärl, alla slag. m. m.
2.: Nysilleer af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
"I välkända tillverkningar.
Presentsaker i alla prislägen.

i.. Allt till platsens billigaste priser. "EE

 
   

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, I-
bör hänvända sig till undertecknad, som till V-
lägsta priser utför

I I Möbler Ä- I 

i stilfulla mönster.
i." Stilar efter beställarens eget val. -
Ritningar och kostnadsförslag fritt. TE 
B. J. LINDENS Möbei- och g;
Likkistfabrlk. 

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. 

 

 

satte sig hans värste ovän, godsägare Wilner, i besittning af hans gård. Men
den gamle majoren hade dock för sig undantagit en gammal långa, som låg all-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I deles intill kvarnen. .i I
klnntofnor, Här slog han sig nu ned tillsammans med sin vackra dotter Alma. Tiden I.   N S
 går och läker alla sår. De båda äro nöjda och lyckliga med sin lott, men så är bi I I 

, också Alma idealet för en sparsam och arbetssam liten hushållerska, "f --
Stramaljtofflot En dag var hon på väg att köpa mat, då hon möter godsägarens unge son Sven  åL 

och de båda unga göra hvarandras bekantskap. Snart träffas de på nytt och deras
hjärtan drages än mer tillsammans. Men godsägaren får reda på saken och han ger
genast sin son alternativet: antingen går du från hemmet eller" lämnar du henne.

Han väljer att lämna hemmet och begifver sig till hufvudstaden för att därP
söka sin utkomst. Efter ett rörande afsked med modern och den älskade reser han.

Några månader förgå, då får Sven en dag ett bref, däri Alma meddelar ho-
nom att hennes tillstånd är sådant, att hon ej längre kan döljaI det för sin far.
De öfverenskomma då båda att han skall låta Nils hämta kenne och hon skulle
för sin far förebära att hon måste resa till en väninna en tid. Hon reser och
blir intagen på barnbördshuset, där hon föder en son. Sven besöker henne här
men har ej tillräckligt med medel att kunna gifta sig med henne. Hon reser
således tillbaka och hon skall försöka försona sig med sin far. Sitt barn döljer

AFFÄR

" i alla färger och för öfrigt .
 alla sorters modernare Skodon 
rekommenderas.

inkomma uti

Joh. Haitbeigs smaller, 

Stora Nygatan.

Ob j Till billiga priser blifva 
4 i reparationer fort 1färdiga. 

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
0 9 utfört skrädderiarbete.

 

 

  
  
  
 
 
 
  
  
 
 

hon i den gamla kvarnen.

Tiden går, hvazje natt måste hon upp i kvarnen till sitt lilla barn och pyssla
om det. Men det blef svårt för henne i längden och hon skrifver till sin älskade
att komma hem.

Åter är det kväll, i nattens mörker har hon smugit sig intill sig, men glömt
släcka lampan efter sig. Den exploderar och snart ljuder vaarnen står i ljusan
låga-f). Klockorna klämta i byn, och snart kommer befolkningen på benen. För-
skräckt reser sig Alma i sin säng. Hon hör rop om eld och skyndar anande
en olycka ut. En fruktansvärd syn möter henne, kvarnen brinner och högt där
uppe befinner sig hennes lilla barn. Ingen mer än hon vet ju om DKvarnens
hemligheta; utom sig vill hon slita sig lös för att kasta slg in i lågorna, men
vanmäktigt sjunker hon ned. Lågorna frossa girigt den gamla kvarnens väggar.
  Då kommer Sven. Han har gripits af längtan efter sin älskade. På långt
I I I håll har han sett lågorna och äfven har han sett att detl är den gamla kvarnen

Bllllga priserI I som är lågornas rof. Hastigt skyndar han in i tornet. Äfven han har ju del af
 - den stora hemligheten. Han klättrar genom eld och rök uppför stegen. Där
Moderna VarOrI ligger barnet, lågorna ha ännu ej kastat sig hit upp. Men rett-ätten är stängd,
 då fattar han ett djärft beslut. Han binder fast barnet vid sitt bröst, och klätt-
rar uppför stegen upp till en af kvarnvingarna.

Hilma lrantzinhs
llodoattär

rekommenderas.

 

Frisérsalong

rekommenderas.

Välsorteradt lager af alla slags

Toilettartiklar.

 

 

Ett djärft språng, och han befinner sig långt ute på en af de väldiga vin-
garna. Gnisslande rör den sig, och långsamt sänkes han ned mot marken. Där
står byns invånare i intensiv spänning, skall han lyckas med lifvet komma ur den
förskräckliga situationen? Men han har lyckan med sig, snart är han helbrägda
nere på marken och mottages af hjälpsamma händer. .

Ett ögonblick förgår - då störtar kvarnen med ett väldigt brak samman.
Men där nere på ängen ligger den stackars Alma vanmäktig. Då når ett jubelrop
hennes öra, hon reser sig långsamt, där kommer Sven bärande deras barn.

Och nu är hemligheten röjd, De båda fäderna stå midt emot hvarandra.
Ett trofast handslag och all fiendeskap är glömd. Vid skenet af den brinnande
kvarnen, hvars reflexer återkastas mot den strålande sommarmorgonens sol bindas
samman kärleks- och vänskapsband för lifvet.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trädgårdsmästare = 

C. Eskilsson,

Falkenberg.

Grönsakshandel.
Bindning af Kransar öl X

Buketter alla årstider. 

 

" Manufaktur-,
 Kapp- 8:

 . . Modema asin
W Stort urval af Krukväxter S a c g
W från nyanlagda driflius. PV 0 Falkenberg, =
En skämihistoria af dot mest dråpliga slag.
RIKSTELEFON 120- - rekommenderasI

 

 

 

Barn under MSW ej tillträde. 

. REN. i? q i .i i Bliillltltllll WIJKLUNU.
EUSTFALEEENSBLEEE LIKKISTOR  Riisttiao. FALKENBERG. lastat-.0.

 

Q Speclahte. i alla storlekar och prislägen. större kistor Ould-, N OQOOQQQOOOQQD
A n g lf" O S  C I från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran- . . ..
, L I sar, Band, Svepningàr, Garneringar, Bjud- O C h N i i r, Je rn ...I I.. 0 
i agef a ningsbiljetter, Sorgvlsitkort m. m.
S dfru kte r. 033.1 Am sändes fraktfritt till Eder FALKENBERG, Red Skapshandel
y . närmaste järnvägsstation till ytterst billiga rekommenderas. I
Såsom Ända-"ert Citron", Bananer, "kan priser" Prima varor. Billllgaste priser. V U V G U U 0 G U U U U U U

.. m- "få" i B. j. Lindéns Likkistaffär, Lokal. ,, . . .
Am- Appleni Lok m- m- Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. Storgatan, midt emot Kemikalieaffären. Valsorteradt lager. ä Billiga priser"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALKENBERG 1912. NI. LINDEGRENS BORTRVCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain