#3249: Biograf Olympia

Stadshotellet

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Hvar och on som önskar ctt vackert
E och stiliullt hcm, 2::-

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

H Möbler I-

i stilfulla mönster.

ät Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. m

B. J. LINDENS Möbel- och

 

:I "Likkiscfabrik I
Riket. 128. Falkenberg. Rikst. 128. f:
kinntotflor.,
Plyschtottlor,
Stramaljtottlor.
FlitSkOf åriänåoflälåekoäålkal?sfååfl

inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoalfär,

Stora Nygatan.

Obs-l

reparationer fort färdiga.

Tin bringa priser blifva f

 

Hilma irantzichs
Mcdcaliar

rekommenderas.

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.
Moderna varor.

 

Trädgårdsmästare z
C. Eskilsson,
Falkenberg.
Grönsakshandel.

Bindning af Kransar à

Buketter alla årstider. 

We Stort urval af Krukväxter
 från nyanlagaa arifhus.

RIKSTELEFON 120.

 

 

liUSl. WtSltlllllltN.

FALKENBERG.
Specialité:
Angrostadt Caffe.
Lager af

Sydfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, l-ikon
w m. m.

Am. Äpplen, Lök m. m.

 

..,,llust Siclcrgs

Urmakeri dl Urhandel,
Falkenberg,

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- 8! Damur

i guld och silfver.
Stort lager af

Goda Glasögon & Pincenez.

1

 

i.Mhhcnhs
annons

FiÅLRENBERG.

Å l I l.

 

 

 

 

EU
l-l
W
(B
l-Tl
H
UI

RIKST. 1-5.

 

[511102211 [1211 25. SÖllllllQBll den 27, MflllllllQBh (1211
ZB tltll 118502211 llEll 29 Bill.

kl. 7, 8 :och 9 e. m. (Sö

ndag från kl. 6 e. md

i I i

Järnväccns d

 

Kinematografiskt skådespel i 3 akter af tft

 

Moskwa.
smyger sig upp i en af vagnarna. Försik
schal; det är ett barn. Hon smeker dess

 

 

På bangården i St. Petersburg står ett extratåg just färdigt att afgå till
En kvinna, som i sitt anlete bår spår af outsägliga lidanden och nöd,

tigt tager hon fram något ur sin trasiga
kind och i det hon hänger ett guldkors

om dess hals säger hon med knappast hörbar stämma: Eva lilla, Iwan Problew-

skys fadershjärta skall helt visst vakna, då

mig, den samma dag som jag föll för hans fagra ord.

han ser detta kors, den gåfva han gaf
Hur hade han icke be-

dyrat och svurit henne evig trohet och framtida lycka, och nu stod hon ensam

med barnet.
Extratåget ger sig i väg.

Läggande barnet i vagnen smyger hon sig sedan bort.
Konduktören går igenom vagnen och upptäcker

den lillla och förstår hvarifrån hon kommit.
Så upptages hon som järnvägens dotter, till Eva döpes hon och öfverläm-

nas i generaldirektörens vård.

Tiden flyr och Eva är en 18 års flicka, färdig att lämna det pensionat, där

hon fått uppfostran. Då kommer grefve I

dad af hennes skönhet och lägger ut sina krokar.
igenkännande sin dotter och räddar henne.

utan gör nya försök, upptäcker därvid att
son, hvilken förbindelse grefven clock vet
äfven denna gång.

Eva och hennes trolofvade Alex få anställning vid cirkus.

van Problewsky (Evas fader), blir blän-
Evas moder uppträder nu,
Grefven låter dock icke hejda sig
Eva är förlofvad med generaldirektörens .
att göra om intet. Eva undgår honom

Grefven återfin-

ner dem och återtar sina ränker, hvilket lyckas i så måtto, att Eva till slut ej sy-

nes kunna undkomma längre. Då nöden

är som störst uppträder emellertid hjäl-

pen i skepnad af Evas mor som för grefven uppdagar att han står i beredskap

att förföra sitt eget barn. Upptäckten blir
tar samman som en oformlig massa.

Barn under 15 år

för grefve Ivan förkrossande, han stör-

äga ej tillträde.

Nytt program från och med Torsdagen den 31 kl. 7, 8 och 9 e. m.

Biljettpriser: lzsta plats 50
plats 35 öre, 2:dra 25 öre.

 

STORT LAGER AF

LlKKlSTOR

i alla storlekar och prislägen, större kistor
från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-
sar, Band, Soepningar, Garner-ingar, Bjud-
ningsbiljetter, Sorgaisitkort m. m.

OBS. ! Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

B. j. Lindéns Likkistaffär,

Riket. 128. Falkenberg., Rikss. 128.

 

öre, 2:dra 35 öre. Barn: 1:sta

   
   

Biggc Johanssons

Klädes- och
Skrädderiaffär.

Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
E Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontantförsäljningl

 

 

Bosättnings-
Magasinet.
(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

Rikstelefon 69.  Midt för torget;

Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. m.

Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. m

 

i.wiosshs

SKRÄDDER! & HERREKIPERINGS-
AFFÄR ä
rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

ll

tt!!! få!!!

 

Å. Johnsons
Rak- åc --- I
Frisérsalong

= rekommenderas.
Valsorteradt 1ager af alla slags

Toilettartiklar.

 

a :i
Goosm
.IE
Manufaktur-,
Kapp- 8!
Modemagasin I
= Falkenberg, =
rekommenderas.

 

-- lllllllltllNll WllKlllNll.

Carl ll. Pcttcrssons

Guld-, Silicon, Nysiltoer-

och Nickelattär,
FALKENBERG,
rekommenderas.

Prima varor. Billigaste priser.
Lokal:

Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

RiKsTEL.5o. FALKENBERG. RiKsTEL.5o. .
0300000000000
Jern-, Kol- och
Redskapshandel

Välsortcradt lager. f" Billiga priser.

 

 

 

 

FÅLRENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRYCKERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain