#3248: Kalmar Biograf-Teater

I Ändrad

lid l

Larmtorget.

(Två minuters väg från järnvägsstationen.)

iörevisningar gifvas

- då ej andra teaterföreställningar-särskildt annonseras -

Ändrad

 l hvarje helgfri dag kl. 6,15. 7,15, 8,15 och 9,15 em.,
I H tid!

sön- h. helgdag kl. 91.15,4,15, än, las, 8,15 o. 9,15 em.

0BS.!

 

hmm-amF

Tisdag den 13 November till och med Söndag den 18 November:

Skollåmren.

En ung fattig lärare, som försörjer sin gamla moder, underrättar henne i ett bref, att han äter sänder henne
en summa pengar. M Under lektionstimman ser man hur eleverna uppföra sig oskickligt mot läraren, hvarvid
denne tager den värste upptägsmakaren i öronen. Härunder inkommer rektorn som bortvisar läraren frän
skolan. --e- Pojkar-ne ha emellertid genomsökt lärarens tillbehör och fätt fatt uti moderns tacksamhetsskrifvelse
för pängarne. - Nu förvandlas pojkarnes glädje till äng-er öfver deras däliga uppförande. - De sända en depu-
tation till rektorn för att förmä honom att ätertaga läraren. - Rektorn läter öfvertala sig och läraren intager
äter sin plats.

Vloallonisfens dröm. (Vacker fantasirik framställning.)

Bergsbanan vid Schaffberg.

(Storslagen naturbild med utomordentligt vackra partier.)

.7fcrvarlleri--4 och arfilleriuppvisningar i

V frankrike. (Särdeles intressant och elfektrikt nummer.)

jomj kf i

Sib irl-en. (Intressant kulturbild.)

   

   
  

m Säsongens cloå i nyhefsväg.    1

 
 

.

 

 

 

Å Illytt progrm hvarje måndag. .II-I- är.

 . lzsta raden 50 öre, Parkett 35 öre, 2zdra raden 25 öre.

9 Barn: l:sta raden 35 öre, Parkett 25 öre, 2zdra raden 15 öre.

All skolungdom äger tillträde till lzsta raden och Parkett enligt de lägre biljettprisenl

 

 

 

 

Kalmar -i906. Tifln.  Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain