#3243: Kalmar Biografteater

2.

5.

 

 

Larmtorget.

 

 

(Två minuters väg från järnvägsstationen.)

äörevisningar gifvas

- då ej andra ieaterföréställningar särskildt annonseras n-

OBSl OBSl

hvarje helgfri dag kl. 6, 7, 8 ooh 9 om.,
son- ooh helgdag kl. 3 4, 6, 7.8 ooh 9 em.

-s

måndag den 15 oktober till och medisöndag den 21 oktober:
.7 Nää-ans håla.

Sagobild. Konstnärligt kolorerad.

Fridsföraren.
Uti en plantering hafva en del personer slagit sig ned pä där befintliga soffor, dels för att njuta en stunds
hvila, dels ock för att studera tidningar-ne. - En sämre klädd karl, som är full af elakhet oeh drif-lusta,
generar pä allehanda sätt ofvannämnda personer, tills han uppnått sin afsikt: att fä dem samtliga frän platsen,
så. att han kan göra det bekvämt för sig själf. -

Örangufangen. (Kemiskt)

Kyrkor-ing rens dofter. (Mälande skildring ur lifvet.)

a. Den gamle i tornrummet. Drama i tornrummet.

Ringar-ens dotter. Afskedet. Orättvist misstänkt.
Kärleksbrefvet. Mötet. En olycklig moder.

En utfärd pä sjön. JHittebarnet.

Nya vänner. . (Tio år seem-e.) Den gamles tröst.

En allmosa.
På lekplatsen.
Försoningen.

Lång väntan.
Spelarne.
En sorglig lott.

grqeresbäirää
"?.=FE-""FF-="

.Bildhuggarens dröm. (Tilltalande framställning.)

Jcke efterföljansvärdf. Reflektioner för en och hvar.

 

...--..---

 

Nytt prong hvarje måndag. -

i..  . lzsta raden 50 öre7 Parkett 35 öre, 2zdra raden 25 öre.
I I p v . Barn: lzsta raden 35 öre, Parkett 25 öre,,2:dra raden 15 Öre.

All skolungdorn äger tillträde till 1:sta raden och Parkett enligt de lägre biljettprisenl

 

Kalmar I 906.

Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmar Biografteater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain