#3239: Kalmar Biografteater

K..- al n  
teater.

Larmtorget.

(Två minuters väg från järnvägsstationen.)

 V5 m g i

   

 

 

Förevisningar gifvas

- då ej andra teaterföreställningar särskildt annonseras -
 j hvarje helgfri dag kl..6, 7, 8 och 9 am.,  I
- - sön- ch helgdag kl. 3 4, 6, 7, 8 och 9 am. v. .

måndag den 27 augusti till och med fredag den 31 augusti:
1. Farliga bergbeshyningar i jwperna. i

Synnerligen intressanta och väl tagna bilder, som ingen bör försumma att se.

 

2. På jakf effer eH fesfamen fe.

En ung odäga kommer pä besök till sin farbror, som blott har en kort tid att lefva. Den gamle
mannen vill ej gifva sin nevö kontanta pängar, men beslutar likväl att ända lämna honom förmögen-
heten, hvilket sker pä ett helt originelt sätt. Testamentet insys i en gammal frack, som öfverlämnas
till den unge mannen. Denne känner sig emellertid besviken i sina förväntningar, dä han väntat sig
mer än en aiiagd rock af sin rike farbror. - Som var unge man är uti penningeförlägenhet säljer
han rocken till en skläd-judew. Härefter följer en del komiska bemödanden att äteriinna fracken,
sedan man upptäckt att testamentet är insydt uti densamma.

3. frefs au fomobilfàffingar i Paris. - .
Natur-troget ätergifvande af dessa mycket omtalade täiiingar. -- Detta mäste visserligen vara af in-

tresse för en större allmänhet.

4. jWannen med "det åffonde sinnetI (En komisk fiXerbild.)
5. Korsikansk ära. (Speladt drama.)

En korsikan, som förföljes af gendarmer, iinner ett gömstä-lle i en väns hus. Sonen i huset blir af
gendarmerna förledd, genom mutor, att rödja gömstället. Å" Slutscenen visar huru högt korsikanen
sätter sin ära, och hvilka ytterligheter han tilläter sig för latt rentvä en fläck dära.

6. gäszfrihefens belöning.

Visar huru ett arbetarefolk öppnar sitt hus för en gammal gnmma en rnskig vinterdag. - Skenet
bedrager. -Å Arbetarefolkets högsta önskan förverkligas. - Den tacksamma gästen har visat sin
erkänsla. - Vintern föl-bytes i sommar och lycka.

 

 

" Nytt program hvarje måndag. .ll- r

i..  . lzsta raden 50 öre, Parquette 35 öre, szra raden 25 öre.
l p 0 Barn: l.:sta raden 35 öre7 Parquette 25 öre7 szra radenlö Öre.

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktiebolags Bolatryclacri.

Information

Title:
Kalmar Biografteater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain