#3219: Kalmar Biograf-Teater

Kalmar Biograf-Teater.

- Larmtorget. -

Två minuters väg från järnvägsstationen.
Förevisningar gifvas I
(då ej andra teaterföreställningar särskildt annonseras)

hvarje helgfri dag kl. 6, 7, 8 och 9 e.m. Ä

 

 

sön- o. helgdag kl. 3, 4, 6, 7, 8, och 9 e.m.

 

 

A Programf-Ä...

måndag den lo sept. t. o. m. söndag den :6 sept:

1. En Oväntad måltid. (Sorglustigtj

Tvänne gaminer, som sakna det nödtorftiga för uppehället,
stryka kring i staden, hvarunder de råka ifrestelse för många
läckerheter. De äro emellertid ständaktiga nog att icke till-
ägna sig hvad som ej tillhör dem. - Ai en händelse få de
ett både välkommet och billigt mål mat, hvilket har sin orsak
i följande: I en familj råka man och hustru i gräl, som urar-
tar till att malmen slänger ut genom fönstret allt hvad han
kommer öfver, bland annat en doftande stek m. m.J hvilket
kommer landsvägsriddarne till godo.

2. Columbinas hämnd.
En tilltalande karaktärsskildring, som handlar om Pjerrots
motgångar och missöden.

3. Zoologiska trädgården i Köpenhamn.

Nytagna, intressanta och lärorika bilder. - Bland annat får
man se huru elefanterna och sjölejonen matas. - Af bemärkta
personligheter igenkännes direktör Schiött -- e med apan - och
en berömd dansk skådespelerska med två nyfödda lejonungar.

4:. Obetalda. räkningar. (Humor-danskt.)

En viss person är så förföljd af kreditorer, att dessa uppträda
till hans förfång, hvarhälst han uppehåller sig.

5. Marmorindustri i Carrera.
Synnerligen intressant och lärorikt.

6. Bankplundrarne. (Illustrativt motiv.)

En nutida plnndringsbragd i Paris. - En liga af tolf personer
smyga sig genom gatans hufvudkloak bort till en af murar-na,
som gränsar intill bankens ifråga kassahvalf. - De genombryta
murverket och intränga i bankens källare och leta sig därefter
Väg upp till hufvudkontoret, där de baksa undan det stora
kassaskåpet. - De hafva emellertid föga glädje af rofvet, ty poli-
sen har kommit dem på spåret och anställer razzia efter bandet.

7. Det lefvande albumet eller Familj ens stambok.
(Koloi-erad.) Roande framställning.

8. Handklavéret.

Humoristiskt ätergifvande af en friare med otur jämte hans
klaver, hvilket - såsom af stycket framgår - ägnar sig äfven
för annat ändamål än att spela på.

Biliettpl-is:
lzsta raden 50 öre, Parkett 35 öre, 2:dra raden 25 öre.
Barn: lzsta raden 35 öre, Parkett 25 öre, Qtdra raden 15 öre.
All skolungdom äger tillträde till 1:sta raden och Parkett enligt de
lägre biljettprisen!

h

 

M;

 

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain