#3217: Kalmar Biograf-Teater

I Kalmar Biograf-Teater.

- Larmtorget. -
Två minuters väg från järnvägsstationen.
Förevisningar gifvas
(då ej andra teaterföreställningar särskildt annonseras)
hvarje helgfri dag kl. 6, 7, 8 och 9 e.m.
k sön- o. helgdag kl. 3, 4, 6, 7, 8, och 9 e.n1.

  
 
 

 

 

 

 

.å Programà.

måndag den :5 oktober till och med söndag
i lden :I oktober:

1. I haxans håla..

Sagobild. Konstnärligt kolorerad.

2. Fridstöraren.

Uti en plantering hafva en del personer slagit sig ned på dar
befintliga soffor, dels för att njuta en stunds hvila, dels ock för att
studera tidningarne. e- En sämre kladd karl, som ar full af elakhet
och drif-lusta generar på. allehanda satt ofvannamnda personer, tills
han uppnått sin afsikt: att få dem samtliga från platsen, så att han
kan göra det bekvämt för sig själf.

3. 96)Karikatyr-:snablomallting. Utföres af herr H.
Fahlini.

Nytt! Bör- vara af intresse för allmänheten.

4. Kyrkoringarens dotter. Målnnde skildring W
Zifnet.

a. Den gamle i tornrummet. j. Orättvist misstänkt,

b. Ringarens dotter. Afskedet. k. En olycklig moder.
 Karleksbrefvet. Mötet. l. Hittebarnet.

d. En utfard på sjön. m. (Tio år senare.) Den gamles
e. Nya vänner. tröst.

f. Lång väntan. n. En allmosa.

g. Spelar-ne. 0. På lekplatsen.

h. En sorglig lott. p. Försoniugen.

i. Drama i tornrummet.

5. Bildhuggarens dröm. Télltalande framställning.

05

. :SKOmiSk jOnglörakt. Utföres af herr H Folilini.

Kolingeu på restaurangen.

sli) Herr Fohlini, som år känd från Svea-salen i Stockholm,
år särdeles skicklig på sitt område. :Yaris utbildning har skett
både i Sverige och utlandet.

:Detta år första gången vi anlita en artist att uppträda
i förening med biografförevisningarne, och hoppas vi att idén
skall mötas med allmänhetens sympatier.

Biljettpris:
lzsta raden 50 öre, Parkett 35 öre, 2zdra raden 25 öre.
Barn: 1zsta raden 35 öre, Parkett 25 öre, 2zdra raden 15 öre.
All skolungdom äger tillträde till lzsta raden och Parkett enligt de
lägre biljettprisenl

Kalmar 1006. Tidn. Kalmars Aktiebolag! Boktryokerl.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain