#3209: Stora Biografteatern

Ä QKÅÅÄÄ,  

W
ÄN

...Äå

w

i

W .b

i

.vàf V
W?  k.) .4322.

 

-luluQ-Q-l-.wl-...Q-g..

I.

 

  

(Storgatan 40. Mitt emot Göteborgsbanken.)

 

FORESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista. föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar
2 billighetsföreställningar kl.
3 0. 4 e.m. m. särskilt program

nu.
...."..."."......."o

 

3

 :I-  .5.

PROGRAM

0
.-

1:sta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 1.0 öre på alla platser.

-o-i -Ioi-O-InI-II-l-I .
e

 

 

 

fr. o. rn. Torsdagen den 6 t. o. m. Söndagen den 9 Okt.

 

Pärlfiske i

O

 

Australien.

Industri.

En pärliiskeflottilj sätter till se el för att bege sig till
pärlbankarna. Varje båt är bemannad med ägaren vilken
tjänstgör som lots och av ett tjugotal män, tio roddare och
tio dykare.

Dykarna dela upp sig i två. grupper om fem man i var-
je vilka växelvis vila sig. Varje dykare har ett nät för att

lägga musslorna i och en lina, som går upp till båten, och som
tjänar till att draga upp honom då. han finner det nödigt.

Så snart lasten är avlevererad iland, lägges musslorna
att torka, därefter skrider man till deras öppnande. En del
tar ut pärlorna, andra väga, räkna och värdera dem. De torkade
musslorna skickas iväg för att pärlemon i dem skall tillvaratagas.

Nattvaktens dotter.

Spännande drama.1

De två hattarna

komisk.

Dupont och Durand ta miste på. hattar, då de ga ut
från kaféet, och upptäckande misstaget sända de varandra ett
kort: :Jag har Er hatt, jag väntar Er os migw.

Därpå. ge de sig iväg var ocb en till den andres bostad
och träffa sålunda ej varandra.

De sända varandra ånyo ett kort: aVänta mig här, jag

kommer tillbakas och börja på nytt sin lilla manöver,
utan att lyckas.

Aventyret hade kunnat utsträckas, om icke en olycks-
händelse på vägen hade fört dem tillsammans. T värr blevo
deras hattar, som de nu ätergåvo varandra med ä skvärd ar-
tighet alldeles förstörda genom olyckshändelsen.

nden

få i..  i.

 

5

. i "uemqnhemnwuhwnwenmummenmww-
Kwak.. na. ska.

Fru Fina Orsini Sansoldo
Herr Fransco di Gennaro
s Gastone Monaldi

s Gimliv Grussi
s Alfredo Cumpioni .
7) Assila Ricci

Pia dei Tolomei, Rinaldos maka och Tolomeis dotter.
försöker förgäves försona sin maka och sin familj vilka sön-
drats genom inbördesstriderna. Rinaldo, som ånyo tvingas att
försvara sig mot familjen Tolomei, anförtror sin maka åt U o,
vars liv han fordom räddat. Förrädaren sviker sin beskyd a-
res förtroende och försöker att förmå Pia att svika sin plikt.
Och hennes broder försöker ä sin sida att förmå den unga
kvinnan att överge sin make.

 

Den besegrade Rinaldo återvänder nattetid hem och i

Pia dei Tolomei.

HISTORISKT DRAMA, KONSTFlLlVl.

sKÅDEsPELARE;

Pia dei Tolomei

Ugo

Rinaldo della Pietra
Tolomei, Pias fader
Pias broder

En köpman

blir av den usle Ugo förd tlll ett möte mellan Pia och hen-
nes broder. Bedragen av mörkret tror han sig hava överras-
kat sin hustru tillsammas med en älskare oeh låter innesluta
henne i ett slott omslutet av ohyggliga pestalstrande träsk.
För sent upptäcker Rinaldo sanningen och ilar, galen
av smärta till det olycksaliga slottet för att befria det arma
offret. För sent! Döden har redan utfört sitt verk och hon
dör i sin makes armar efter att ha givit honom sin förlåtelse.

 nanm". ...nanm .
ha. YNÅIAJLA .I Anni.

.95"

s
a
.i

   
 

 

 

DEN NYB GUY ERNANTEN.

Kemisk seen, spelad av Little Pitch.

Två. vänner levde i sämja som fabelns två. tuppar, då.
plötsligt en guvernant uppträdde vilken bringade ofri i de-
ras förenade hjärtan.

Oaktat sitt tunna här, sin tandlösa mun sin grova kro-
kodilhud och sina härjade behag, lyckas guvernanten erövra

äärstlgzaeeig musik. -

Nytt program varje Måndag, Tors

.a a. a. .XWWWYY .1 

 

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

våra båda kamrater, som täfla om hennes ynnest. Det är hi-
storien om deras kärleks missöden som på ett muntert sätt
berättas oss av författaren till denna lilla roan-
de scen, spirituellt framställd av Little Pitch, den från våra
varietéer i Paris välkända artisten.

dag . kr 3 & 4.

 

.LA

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain