#3206: Stora Biografteatern

W. 

 

 
 

.ououp-owo-m-o-I-l-o..

3. ä... Nå

 

 

 
 

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

o
n
O

" FORESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista. föreställningen börjar
k].9,15 e. m. Sön &helgda.gar .
2 billighetsföreställningar "
kl. 30.4 e.m.

E N T R E:
1:sta plats 50 öre, 2:dra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna

V

PROGRAM

VK

I
...Q-...9.0.3

...l-..-

 

1 1

.gu ...g-...agaonq-.l -

25 och 10 öre på alla platser.

0 o
A f i.

...Io-g-...o-Q-gng-I...

 

fr. o. m. Måndagen den 17 t. o. m. Torsdagen den 20 Okt.
6

JAFFA med omnejd.

Jaffa hette i medeltiden Joppo och är en stad i den
turkiska provinsen Syrien vid Medelhavet.
Under korstågen var den de kristnas sedvanliga land-

 

 

ningsplats. Staden blev år 1799 erövrad av Napoleon.
Denna bild är särskillt måleriskt med sina skiftande
belysningar i solnedgången.

Den trogne foxterien.

Den lille Hinke foxterriern har det gott hos sin herre
och till gengäld är han honom osvikligt trogen och hängiven.
Och då hans herre faller i rövarehänder och blir utplundrad
är det Tobbys tur att gengälda allt det goda.

Rim-oo mzm 000 RWNP .oo .mms 000 RIPWP 000m
b Se hit! O Se hit! Se hit!
Säsongens skönaste och mest gripande bild är

Räddad d.. Det sista Inbrottet. ,

Den Skottske författaren Robert Folloch kallar barn
"levande juveler fallna direkt ner från himmelen." Hans vär-
derin av barnet är i många fall riktig. Små. barnahänder
har o ta uträttat stora ting. Någon har sagt: "Barnets hand
har alltid styrt världen." Aldrig har detta visats mera levan-
de än i denna bild. Villiam Standish är en ung uppfinnare,
som har lagt tid, penningar och möda på, att fullkomna en
av honom uppfunnen maskin, som de fackunnige ej har rik-
tigt förtroende för. Medan tiden går lir han och hans lilla
familj, hustru och ett barn, nedsjunkna i den yttersta fattig-
dom. Barnet vållar dem de flesta bekymmerna, och efter en
förtvivlad själskamp beslutar de att i hemlighet lemna den
lille i en bekant Ministers mottagningar-um. I denna avsigt
går de i nattens mörker till Ministerns hus. Standish klätt-
rar in genom fönstret och lägger barnet i en länstol. I nör-
heten bor en inbrottstjuv, vars hustru man ser böjd över en
tom vagga, sörjande över att hon mist sitt enda barn. In-
brottstjnven röres av hustruns sorg och lämnar bedrövad hus-
et för att begiva sig ut på, en av sina vanliga1 expeditioner.
Det öppna fönstret i Ministerns hus frestar honom, han kry-
per in och iinner det sovande barnet. Hos barnet fanns en
skrivelse och efter att hava last den beslutade han sig för alltid, och han kommer alldrig mer in på förbrytarebanan
att taga barnet, i hopp om att det kanske kunde bringa tröt vars sista ogärning bar välsignelse till honom.

www mans ooo wzaw .oo .mem ooo szw .oem
Den falska tromlan.
Mycket komisk.

Havets Blixtbud.

Ovanligt intresant.

Tjuvjauten.
Skrattretande.
åärstlilaseig Musik.
Nytt program varje Måndag och Fredagf I

 låt" hf En. "XY-deföaffwämfdfwi

i" 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

 

 

Han ilar till hjälp allarmerar både frun och polisen, som
snart - tack vare den trofaste Tobby -H ar på spår efter
förbi-ytarna.

 

till hustrun. Han skyndar sig hem med barndt, hustrun bliv-
er utom sig av glädje, och han förklarar att från och med nu
skall det vara förbi med tjuvhantvärket han vill för framti-
den göra sig förtjent av den välsignelse, som skänkts honom
genom det lilla. barnet och han går för att söka ärligt arbete.

Emellertid har oväntat en stor förändring intratti Stan-
dishs ställning. Då de komma från sin nattliga utflykt finner
de ett brev som meddelar dem, att uppfinningen har blivit
antagen, och köpt för en årlig avgift av 5,000 Pd. Således
ler lyckan mot dem och de skyndar sig till Ministerns hus
förV att hemta barnet igen. Som vi vet känner icke Ministern
till saken. Den stackars modern går hem "och blir sjuk av sorg.

F. d. inbrottstjuven har blivit kusk hos den läkare som
besökte den sjuka, och vid ett tillfälle får han veta varifrån
det rövade barnet härstammar. Hans hjärta röres av den
stackars kvinnans lidande. Han skyndar sig hem, iför sig si-
na tjuvkläder stjäler sig in i den sjukas rum, och lägger barn-
et vid hennes sida under det hon sover. Då. hon vaknar fin-
ner hon sitt barn igen, och. den gränslösa sorgen blir föl-bytt
i jublande glädje. Och då. inbrottstjuven för andre gången
ser all den lycka ett litet barn kan bringa är han frälst för

 

    

 
     
   
   
    
   
   
    
    
  
  
     
   
   
   
   
   
   
  
 
   
  

filt-Ä? A." i

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain