#3201: Stora Biografteatern

V N "av " r? V
cyx-väninnan. jämt-Åman..ng

     

 

 

        
 

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 FöREsTÄLi.NiNGAR  2 .I E N T R E:

 

 

 

u

 

 

 

 oavbrutet från kl. 6,30 e. m.  inte plats to öre, earn pins 
å Sista föreställningen börjar i 35 öre, 3:dje plats 25 öre. å
 kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar g Barn under 12 år 35, 25 0. 15 ö. 
3 2 billighetsföreställningar å g Billighetsföreställningarna 
 kl. 3 0.4 e.m. 5 25 och 10 öre på alla platser. 
fr. o. m. Måndagen den 7 t. o. m. Torsdagen den 10 Nov.
---O
1 O I.
De stora tyska Kejsarmanovrerna.

Bilderna upptagna genom särskild tillåtelse av Kejsar Wilhelms Militärkabinett. Ovanligt intressant.

F o d i " k t N Y k
2 ran e mor as e ew- or .

Spännande forbrvtareroman. Hmenkansk Konstnlm.

Vilka hemligheter gömmer icke denna stad! Vilka för- I gäves vänta hustrun och Nelly på honom, det ser ut som om
brytelser bliva icke där utförda, utan att någonsin bliva upp- han vore spårlöst försvunnen. Blott Nell anar var han är.
dagade! London har sitt White Chapel, men New-York har Hon känner sina plågoandar, och förkläd till en vandrande
män a liknande kvarter, där det är farligt att färdas t. o. m. guitarspelerska, utspionerar hon bandets medlemmar, och
vid agsljus. I ett av dessa håller ett förbi-ytareband till be- får så. veta att han är inspärrad i deras källare. Då hon nu

stående av fyra råa och brutala män samt en kvinna oc en fått veta detta, försöker hon även att rädda honom. Hon iför
flicka, Nelly, som av de andra tvingas att gå på kryckor och si sina gamla kläder och kommer tillbaka till bandet, och
tigga. Den lilla får lida mycket ont, får nästan alltid prygel, ta ar om för dem, att hon varit fången men nu blivit fri,

antingen hon tigt mycket eller litet, och hennes största önskan Hon blev kastad bort i sitt gamla hörn, men medan
är att komma bort från elendet. Då. hon en dag står vid ett bandets medlemmar ivrigt och högröstat rädslår med var-
hörn och tigger, vaktad av kvinnan, ser en polis hnr hon blir andra, kryper hon ljudlöst över golvet och in i det rum där
misshandlad. Han griper in, och tager Nelly med sig hem polisen ligger bunden. Hon löser hans band, och då. männen
till sin hustru. Hon har ännu djup sorg efter sitt lilla barn som nu u ptäcka hur hon handlat skyndar de mot polisen, som
hon mistat, och mannen beder henne att taga Nelly i barnets emellertrd håller dem på avstånd med sin revolver, medan
ställe. Nelly som av naturen är mild och god, bliver snart - Nelly med hans pipa i handen springer upp på gatan och rO-
fosterföräldrarnas älskling. Bandet har fått veta. vem som par på. hjålp. Fem minuter därefter äro alla förbrytarna ar-

 

tog henne från dem, och skall nu hämmas på polisen. resterade belagda med handbojor och Nelly och hennes fos-
Dä han en dag har vakti den stadsdelen, lockar de terfader, begiver sig glädjesträlande hem till den väntande
honom ned i deras källare, och stänger honom inne där. För- och ångestfyllda hustru.
3 rigets ag oo jartats ag.
En spännande episod från kriget mellan Nord- och sydstaterna. Amerikansk konsttilm.
En liten dicka är hjältinnan i denna historia, som ut- sig i väg litande på. lyckan, o. sin bekantskap med landet.
spelas under detta stora blodiga krig, Hon är yngsta dottern Han upptäckes av fiendens förposter, o. nu begynnes en

till en farmare, som har fatt lämna hus och hem, hustru och spännande o. nervretaude jakt på honom. Fienderna anar att
barn, för att vara med i kriget. De första akterna utspelas han har viktiga apper på. sig, o. de förfölja honom med ett

omkring farmen. Det har just nu stått en kamp i närheten. raseri o. en ihär ighet som man tycker till slut skall föra
Unionens folk har segrat, och Sydstaternas arme befin- honom i deras händer.
ner sig på. flykt. Till farmen kommer en kapten som Hykting, Långt omsider när han sitt eget hus. Som ett jagat

lienderna äro i hälarna på honom, kan han icke finna något villebråd störtar han in, utmattad av flykten och förblödning-
gömställe är han förlorad. Utanför fai-men träffar han den en från ett sår. kastar han sig på sin säng. Den ena av de
lilla flickan som hissar vatten upp ur brunnen, hon ser på 2 småtlickorna, som äro ensamma hemma, sänder han åstad
hans uniform att han är en av hennes faders fiender, men då för att tillkalla hjälp. Den andra, vår lilla hjältinna tvättar
han nu står där framför henne och beder om hjälp, utmattad hans sår medan han själv av fruktan för att fienden skall få
och elendig, tänker hon blott på att han är en människa som fast i det hemliga brevet. bränner upp detsamma. Han är
är i nöd, vars liv hon håller i sin hand, resolut låter hon ho- knappast färdig härmed, förrän det dundrar på dörren, och

 

 

 

 nom hänga sig fast i brunnskädjan, samt hissar honom ner ett ögonblick därefter äro alla gårdens utgångar spärrade av
g; i brunnen, och då unioiissoldaterna storma in på gården, står fiendesoldater, med chefen med revolvern lyftad tränger in i
lf den lilla där som om ingenting hänt, och säger att hon varken , stugan. Anföraren är in en annan kaptenen från brun-
 sett vänner eller fiender sedan henne-s fader drog ut ikriget. nen, han ser fiyktingen lägga på sängen, han ser askan av
 Soldaterna lämna gården igen, och Hickan hissar flyk- brevet vid sidan av ljuset, o. han förstår att han har kom-
 tingen upp ur brunnen, o. visar honom den säkraste vägen met försent, men hämnd vill han hava.

 att fortsätta flykten, han vill nu tacka henne, men den lilla Han sätter revolvern mot den såradeg tinning, redo att
på, avisar hans tacksamhet, hon pekar på hans uniform, och sä- trycka av, då plötsligt den lilla flickan träder emellan, o. tving-
S ger honom att hon ej kan trycka en fiendes hand. Kaptenen ar honom att sänka vapnet. Han igenkänner sin räddarinna,
kt gär förvirrad bort rystande på huvudet åt detta underliga barn. förstår att det är hennes fader som ligger där, o. att han,
 Lång tid har gått, många dagar i vilka kriget har ra- minst av alla kan döda honom, Då. soldaterna några ögon-
 sat över landet slukande strömmar av blod. tusen o. åter tu- blick därefter tränger in istugan, har kaptenen övertäkt sin
"så sental människors liv. Vi befinna oss i Unionsarmens hu- fiende med ett lakan o. förbjudit honom att röra sig. Han
 , vndkvarter. Generalen söker en man som är känd med trak- pekar på askan av brevet o, på den, som de tror är död un-
, tens alla krokvägar o. smyghålor, o. som kan som kurir, över- der lakanet. Och stilla, tvungna av respekten för döden, år
 bringa en hemlig order till chefen för en annan av armens soldaterna bort, o. han följer dem, med en sista blick på. en
 divisioner, Flickans fader anmäler sig, o. fastän vägen går i lilla Hickan, som räddat både honom o sin fader från döden.

iiildt igenom den fientlig-a härens förpostkedja, begiver han

 

 

 

 4 i T"i i inn n nn n nn.

 
 

 

 

 

 

h Å Vi." .til "li". .XI-fil. "få" .in  "f .k in 
Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain