#3198: Stora Biografteatern

Stora Biograflealern

(Storgatan 40. i Mitt emot iGöteborgsbanken.)

0.; I. I. ou. äà å I ...I I ha
= FORESTALLNINGAR z v a å em -. E N T R E.

oavbrutet från kl. 6,30 e. rn. . lzsta plats 50 öre, 2:.dra plats

sista, föreställningen börjår 35 öre, suije plats en öre.

kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.
fr. o. m. Måndagen. den 19 t.V o. im. Onsdagen den 21 Sept.

å ;----.y---- I

,äåàåJ&JRÄRJååkàåàååååäåååååååååäååÅRJÄAåÅÅARAåARARÅRARARÄRARÅ&A&:fAÅÅRÅÅARÅRARÄRARAÄA&JÅÅÅi

lååålwk

å

 

 

I
.n
.o

2 billighetsföreställningar kl. Billighetsföreställningarna
3 0. 4 e.m. in. särskilt program 25 och 10 öre på alla platser.

-o-o-fI-u-o-I-O-I-l-O
...Aamann-9.4.... I

-o-e-e-o-g-w-nnc-e-o .
-l-.n-o-m-o-I-O-o-n

 

 

..ÅmàååååååååååååååååäJåvf

PtlSl ltll, ilSSGil il iliitll il .
Vi få här se de ståtliga fallen belyste av solens strålar kasta sig utför höga branter och sedan rinna förbi
i, V grönskande stränder för att slutligen hamna i havets famn.


2 Adolfina är omöjlig.

Adoliinas stackars föräldrar äro utom sig över att deras dotter är .så fumlig och oläraktig. På
landet tycks hon ingenting kunna läraJ sig, men kanskeistadsluften kan göra folk af henne? Fadern tar
alltså Adoliine. med sig till stan där hon försöker sig på den ena. näringsgrenen efter den andra, allt med
lika dåligt resultat. Och till slut måste de airme föräldrarna ta hem sin Adolfina igen utan hopp om att
någonsin få, folk af henne. -

ttfföfitöknymäfgwi i gänffäl353?Hööööföföfiföföfäfåfööäföyöfwvåfäfööäyfå

ä!!ååiåiåiiäååå2åäiäååååiiiåäåiååå2222iii!!!i!!!åiåiååiåiåiiigååååliiäåiikååiiiiåia g
.K I 0 ll .i
K lll i f
 Soldaten och Markismnan.  i
" så Drama ä ä
:2 Kinomatografi i färger av Pathe Fréres. g: gt
:i Händelsen tilldrager sig i Frankrike under Ven- kungliga fanan. Hit kommer också Yolande för att: 
:((dée-kriget. Markis de Branieres dotter, den unga förena. sig med honom. g: se
I-ltYolende7 hjälper hvad i hennes förmåga står sin fa- i Men deras fiender ha förföljt dem och plötsligtn- I
ader i hans kamp. bryter den soldat som den unga slottsfröken fordomgg i

:å En dag får hon av en slump att vårda en avsde blå,x vårdat, in i stugan. Hans smärta blir omätlig (låg:
ecsom sårats av en rojalist. Den unge mannen blir helt be- han får veta namnet på den unga flickan och detie -.
"tagen av den okända kvinnan, som sköter honom. oöverstigliga avstånd, som för alltid skiljer dem àt. Sve-g: s
sig Efter striden vid Saint-Yves draga sig de slag- dan han satt markiseniskydd för de övrigaI förfölja,rne,)0l
una rojalisterna. tillbaka. Markisen tar sin tillliykt till skyndar han att förena sig med de kämpande för attn
:igen bondgård, sedan han dock först lyckats rädda den söka. den kula., som för alltid skall låta honom glömma àé
,ä;;;;;;;;;;3;;FFFåfffä33;;;;;;;;;333Fi;I;5;åifäi433353533553533333Uffiiäffffåffäåfä "

 

 

 

b i 1 o - .
4 Yokohamas 50 ars jubileum. å:
En intressant bild i färger av Pathe Freres. 

i X åi
 s Gendarmen som sportsman.
i Vill Ni riktigt skratta ut, så. gå och se denna bild, ty den kommer säkert att hålla publikens skratt- 
i muskler i full gång. v . 
i åärstlgzaseig d usilg. i

så Nytt program varje Måndag .och Torsdag. åt
 seten-"Wessmst sms-ses   YWWsmwwrswe-nrwnfmm-w nr 

Halmstad 1910, Carl Gr. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain